Analys visar möjliga hälsoeffekter på grund av klimatförändringen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En ny analys från Folkhälsomyndigheten visar hur hälsan i Sverige kan påverkas av att klimatet förändras. Mest troligt är att människors hälsa påverkas av värmeböljor.

Den nya rapporten är en risk- och sårbarhetsanalys som beskriver 17 olika risker som ett förändrat klimat kan medföra, utifrån uppskattad sannolikhet för olika hälsokonsekvenser. Mest troligt är det att människors hälsa påverkas av ökade värmeböljor. Även fästingburna infektioner förespås öka. Med hög sannolikhet kan klimatförändringen även leda till påverkan på pollenallergier, fler översvämningar, sämre dricksvattenkvalitet samt en ökning av vatten- och livsmedelsburen smitta.

– De senaste somrarnas värmeböljor med höga temperaturer har redan påverkat hälsan, främst bland äldre och personer med underliggande sjukdom. Även fästingburna infektioner som borrelia och TBE har blivit vanligare då högre medeltemperatur bidrar till att fästingarna trivs och sprids till nya områden, säger Karin Björklund, tillförordnad enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Klimatåtgärder kan påverka

Analysen som nu presenteras utgör en nulägesbild av riskerna, samhällets sårbarhet och kapaciteten för att hantera dem. Om klimatåtgärder vidtas kommer också bilden av sjukdomsbördan att ändras. Det kan till exempel handla om beredskap och handlingsplaner för att hantera värmeböljor, samt förebyggande åtgärder för att hantera stora mängder regnvatten och minska höga temperaturer i befintlig bebyggelse.

– Rapporten ger ett underlag för Folkhälsomyndigheten och andra nationella myndigheter att utvärdera arbetet med klimatanpassning inom sina ansvarsområden. Det ger oss möjlighet att förebygga, prioritera olika åtgärder och utveckla en beredskap för olika scenarier, säger Karin Björklund.

Risk- och sårbarhetsanalysen baseras på vetenskapliga underlag, myndighetsrapporter och expertbedömningar. Forskare från universitet och utredare vid nationella myndigheter har gemensamt analyserat hur klimatförändringen kan påverka sjukdomsbördan i Sverige vid ett givet klimatscenario.

Läs mer

Hälsokonsekvenser av klimatförändring i Sverige – En risk- och sårbarhetsanalys