Förslag till nya åtgärder vid ökad smittspridning

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram ett underlag med förslag till nya åtgärder som kan införas vid ökad smittspridning av covid-19 och ökad belastning på sjukvården.

Den omfattande vaccinationsinsatsen har varit den enskilt viktigaste åtgärden för den relativt låga smittspridning av covid-19 som Sverige haft sedan cirka sex månader tillbaka. Vaccinationstäckningen är dock inte jämnt hög i hela befolkningen och behöver öka särskilt bland individer som är 50 år och yngre.

– En ökad vaccinationstäckning för ett jämt och högt skydd i hela befolkningen samt påfyllnadsdos för de grupper som nu erbjuds detta är nödvändigt för att bromsa den ökning av smittspridning som nu ses i flera regioner, säger generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Beredskap vid ökad smittspridning

I den rapport som Folkhälsomyndigheten nu presenterar redogörs för förslag till fler åtgärder som kan vidtas vid ökad smittspridning med ökad belastningen på hälso- och sjukvården som följd. Målet med åtgärderna är att dämpa smittspridningen för att minska sjukdom och dödlighet i covid-19 i befolkningen, samtidigt som negativa effekter av åtgärder i möjligaste mån undviks. De åtgärder som vidtas behöver som tidigare vara proportionerliga mot riskerna med smittspridningen ur ett brett folkhälsoperspektiv och särskilt beakta barnets perspektiv och barnets bästa liksom att skydda de grupper med högst risk för allvarlig sjukdom och död.

De möjliga åtgärder som föreslås kan införas oberoende av varandra i olika steg utifrån en sammanvägd bedömning av vaccinationsgrad, vårdbelastning, situationen i omvärlden och trender i smittspridningen.

Exempel på föreslagna åtgärder

Vid en fortsatt ökad smittspridning med påverkan på hälso- och sjukvården ser Folkhälsomyndigheten i ett första skede behov av:

 • Allmänna råd till individer
  • Håll avstånd och undvik trängsel
  • Välj om möjligt andra färdmedel än kollektivtrafik
  • Använd munskydd i kollektivtrafiken om trängsel inte kan undvikas
 • Allmänna råd till arbetsgivare
  • Möjliggör för anställda att i viss mån arbeta hemifrån
  • Genomför om möjligt möten digitalt i stället för fysiskt
  • Undvik större samlingar
  • Vidta åtgärder för att personal ska kunna hålla avstånd på arbetsplatsen när så är möjligt
 • Allmänna råd till serveringsställen om trängsel
 • Allmänna råd till kollektivtrafiken

Läs mer

Underlag för att bedöma behovet av smittskyddsåtgärder – Delrapportering i regeringsuppdrag S2021/07524 (delvis)

Detta gäller för att stoppa smittspridningen