Folkhälsomyndigheten har i en ny rapport undersökt förekomsten av covid-19 och IVA-vårdade på grund av covid-19, under förra året bland personer inom olika yrkeskategorier. Generellt visar resultatet att skillnaderna mellan olika yrkesgrupper inte är särskilt stora, och att de minskade under hösten när smittan spred sig i samhället.

– Högst har förekomsten av covid-19 varit bland vård- och omsorgspersonal. Troligen beror det delvis på omfattande provtagning av dessa yrkesgrupper, och många kontakter med andra människor däribland patienter med covid-19 infektion, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Extra fokus på skola, vård och omsorg

När det gäller skolpersonal har de enligt rapporten generellt inte någon högre risk för att smittas än personer inom övriga yrkesgrupper som har kontakt med många människor, exempelvis serviceyrken. De har heller inte någon ökad risk för att drabbas av allvarlig sjukdom vid covid-19.

Vid sidan av yrken inom vård och omsorg så är skolans personal en stor yrkesgrupp inom offentlig verksamhet. Lärdomen under pandemin har varit att det är viktigt för barn och ungas utveckling, lärande, hälsa och sociala kontakter att skolan hålls öppen. Den samlade kunskapen visar att barn smittas och smittar mindre än vuxna, och drabbas sällan av svår sjukdom vid covid-19. Samtidigt har skolans roll i smittspridningen diskuterats.

– Folkhälsomyndigheten anser att det är av största vikt att följa förekomsten av covid-19 bland olika yrkesgrupper inom skolan, men även inom vård och omsorg. I rapporten har därför extra fokus lagts på dessa yrkesgrupper, säger Anders Tegnell.

Flera riskfaktorer

När det gäller personer som drabbas av allvarlig sjukdom och intensivvårdas till följd av covid-19, så är den största riskfaktorn ålder. Men rapporten visar också att det finns en överrepresentation av IVA-vårdade bland personer inom yrkesgrupper som har många kontakter med andra människor, dock inte bland skol- eller vårdpersonal. Det finns även kopplingar till faktorer som kön och underliggande sjukdom.

Generellt kan risken för att smittas av covid-19 kopplas till flera olika faktorer. Förutom flera och nära kontakter i yrkesrollen så spelar faktorer som familj och aktiviteter på fritiden in. Därför är det fortsatt viktigt att följa rekommendationerna om att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd, ha god handhygien och jobba hemifrån om man har möjlighet.

Fakta om rapporten

Rapporten Förekomst av covid-19 i olika yrkeskategorier – delrapport 2 beskriver förekomsten av covid-19 och IVA-vårdade på grund av covid-19 bland personer i olika yrkeskategorier.

Statistiken över insjuknande presenteras uppdelat på två perioder, den 13 mars till 30 juni och 24 augusti till 15 december. Anledning är förändringar i provtagningen och minskad smittspridning under sommaren.

Undersökningen har gjorts genom att persondata från anmälningar med bekräftad covid-19 har samkörts med SCB:s register över yrkesklassificering.

SCB:s uppgifter om yrkesgrupp saknar yrkeskod för närmare 37 procent av fallen med bekräftad covid-19, vilket kan ha påverkat resultaten.

Kategoriseringen av yrken har gjorts i grupper utifrån vissa yrkesområden och en uppskattad risk för att exponeras för smitta av covid-19 i arbetet. Antingen på grund av vård och omvårdnad av sjuka och/eller att yrket innebär många kontakter.

Kategori: Nyhet