Rekommendationen om undervisning på distans ersätts från och med måndagen den 25 januari med en rekommendation om delvis distansundervisning för gymnasiet.

Folkhälsomyndigheten rekommenderade i slutet av höstterminen 2020 distansundervisning i landets gymnasieskolor för att ytterligare begränsa spridningen av covid-19. Det rådande smittläget är fortfarande allvarligt men när smittspridningen nu avtar något finns det skäl att gradvis återuppta närundervisningen – det vill säga undervisning på plats – på gymnasiet beroende på lokalt smittläge. Vissa elevgrupper och moment är liksom tidigare undantagna från rekommendationen, exempelvis nödvändiga praktiska moment som behöver genomföras på plats. För att gradvis återgå till närundervisning även för övriga elever rekommenderar Folkhälsomyndigheten att maximalt 80 procent av undervisningen ges i form av fjärr- eller distansundervisning. Varje elev bör ges minst 20 procent närundervisning. Rekommendationen gäller till och med den 1 april.

När det gäller högstadieskolorna är det viktigt att så långt som det är möjligt hålla dem öppna under pandemin. Regeringen har tidigare beslutat att ge högstadieskolornas huvudmän ökad flexibilitet, med möjlighet till distans- eller fjärrundervisning som kan användas om övriga smittskyddsåtgärder inte bedöms vara tillräckliga.

Läs: Undvik smittspridning i högstadieskolorna

Stor påverkan på barn och unga

Skolan har en mycket viktig roll för att både stärka alla elevers lärande oavsett hemförhållanden, men också för att skapa trygghet och uppmärksamma elever som far illa. Uppföljningar visar att skolans viktiga roll påverkas negativt vid distansundervisning och att skillnaderna mellan de elever som lyckas och inte lyckas riskerar att öka. Effekten bli större ju yngre barnen är.

Undervisning under säkra former

Studier har visat att barn både är mindre benägna att smittas och att sprida smittan vidare. Personal i skolan har inte heller en högre risk att smittas av covid-19 än andra yrkesgrupper. Men med stor samhällsspridning sker smittspridning även i skolmiljön.

Skolorna behöver därför vidta åtgärder för att minska riskerna för smittspridning och på alla sätt förebygga smittspridning. Det är viktigt att anpassa undervisningen utifrån den rådande situationen och följa de allmänna råden för att minska smittspridningen. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns förslag på hur skolor kan arbeta för att förebygga smittspridning.

Viktigt med motion och hälsosamma vanor

Fysisk aktivitet är viktigt för unga och har stor betydelse för folkhälsan. De vanor som unga skapar spelar också en stor roll för deras hälsa över tid, och ska helst inte avbrytas annat än i nödfall. Folkhälsomyndigheten anser därför att barn och unga (födda 2005 och senare) även framöver ska kunna delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter både inomhus och utomhus och har begärt att regeringen lättar på sin tidigare rekommendation i det avseendet. Fortfarande bör Folkhälsomyndighetens grundläggande råd och rekommendationer följas.

Läs mer

Förslag på förebyggande åtgärder i gymnasieskolan [Länk borttagen 2021-06-15]

Förslag på förebyggande åtgärder i förskolan, grundskolan och gymnasier

Kategori: Nyhet