De som har störst risk att bli allvarligt sjuka eller avlida i covid-19 ska erbjudas vaccination först, enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation till prioritering. Det är i första hand personer med hög ålder och med bakomliggande sjukdomar. Prioriteringarna har gjorts med målet att minska sjukdom och död så mycket som möjligt i riskgrupperna och därmed minska trycket på hälso- och sjukvården. Äldre människor, på särskilda boenden eller boende hemma med hemtjänst eller annan omsorg har därför haft högsta prioritet tillsammans med den kommunala vård- och omsorgspersonalen.

På grund av hög vårdbelastning och det pressade läget i delar av den regionala hälso- och sjukvården kan det nu behövas lokala anpassningar. Exempelvis kan regioner behöva tidigarelägga vaccinationer av personal på IVA (intensivvårdsavdelningen) för att inte riskera att personalen insjuknar med störningar i vården som följd.

Folkhälsomyndigheten anser att det, givet dagens läge, är rimligt att man tidigarelägger viss personalvaccinering i regionerna parallellt med att boende och personal i den kommunala omsorgen vaccineras. Båda dessa perspektiv är viktiga och vaccinationerna måste balanseras på ett klokt sätt i avvaktan på att större volymer vaccin kan levereras.

Kategori: Nyhet