Goda möjligheter att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Genom förebyggande insatser på arbetsplatsen går det att uppnå både kortsiktiga och långsiktiga effekter på den psykiska hälsan. Det visar en ny kartläggande litteraturöversikt av forskningen på området.

Folkhälsomyndigheten har i samverkan med forskare vid Göteborgs universitet sammanställt studier om universella arbetsplatsbaserade interventioner. Med intervention menas i den här kartläggningen en åtgärd eller insats som syftar till att förebygga psykisk ohälsa. Litteraturöversikten bygger på studier från Europa, Nordamerika, Australien och Nya Zeeland.

Resultaten visar att det går att förebygga olika former av psykisk ohälsa genom interventioner på organisationsnivå. Interventioner som hade positiv effekt på den psykiska hälsan hade exempelvis fokus på ökad delaktighet, nya processer och strukturer, eller en diskussion om den psykosociala och fysiska arbetsmiljön.

På individnivå kan man uppnå kortsiktiga effekter genom interventioner som fokuserar på stresshantering, mindfulness, yoga eller meditation. Det är dock oklart hur länge de positiva effekterna kvarstår.

– Insatser på organisationsnivå kan innebära en mer varaktig förbättring, genom att organisation, rutiner och processer förändras så att de i mindre utsträckning – eller inte alls – leder till stress eller annan belastning, säger Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet.

Psykisk ohälsa – som ångest, depression, stress och utmattning – har under senare år blivit den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro i Sverige och leder ofta till långa sjukskrivningar. Det finns därför ett stort behov av kunskap om insatser för att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet.

– Studierna visade på positiva effekter på flera olika aspekter av den psykiska hälsan. Det är betydelsefulla resultat eftersom arbetsplatsen är en viktig arena för att främja folkhälsan, säger Marjan Vaez, utredare på enheten för psykisk hälsa och suicidprevention på Folkhälsomyndigheten.

Läs mer:

Att förebygga psykisk ohälsa i arbetslivet. Resultat från en kartläggande litteraturöversikt om universella interventioner på arbetsplatsen.