Hög vaccinationsvilja bland utrikesfödda

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En ny rapport från Folkhälsomyndigheten visar att viljan för vaccination mot covid-19 är hög i Sverige bland invånare födda i annat land.

Tre fjärdedelar av de tillfrågade i enkätundersökningen uppger att de antingen planerar att vaccinera sig mot covid-19 eller redan har vaccinerat sig. Totalt deltog 1443 personer i undersökningen, där deltagare huvudsakligen är invånare i Sverige som är födda utanför EU/EES och Storbritannien.

Den höga vaccinationsviljan och skälen till att vaccinera sig stämmer relativt väl överens med andra undersökningar i Sverige om vaccination mot covid-19.

– Det är glädjande att se att vaccinationsviljan är så hög. Men det är fortsatt viktigt att se till att trösklarna för att vaccinera sig är så låga som möjligt och att till gängligheten till vaccin är hög, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Yngre personer viktiga att nå

I undersökningen var andelen positiva till vaccination högre bland de äldre deltagarna jämfört med de yngre – som inte hotats av svår sjukdom i samma utsträckning som äldre och inte varit aktuella för vaccination lika länge.

Det finns också vissa skillnader bland de svarande utifrån utbildningsnivå, ålder och tid i Sverige. Andelen som är positivt inställda till vaccination är exempelvis högre bland deltagare med gymnasial och eftergymnasial utbildning jämfört med de med förgymnasial utbildning. Deltagare som varit längre tid i Sverige var också mer positiva än de som varit här kortare tid.

Åtta procent av de svarande svarade att de troligen inte kommer att vaccinera sig mot covid-19, och fem procent att de absolut inte kommer att vaccinera sig. Även detta är förväntat och ses i liknande undersökningar om vaccinationer.

– Myndigheterna och regionerna arbetar intensivt med att sprida den kunskap som finns om vaccinationerna, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Det vanligaste skälet till att vilja ta vaccinet uppgavs vara att skydda sig själv eller andra från sjukdom och en önskan att återgå till det normala.

Orsakerna som uppgavs bland dem som inte planerar att vaccinera sig var bland annat oro för biverkningar och att man önskar mer information om vaccinet.

Uppgifter från Nationella vaccinationsregistret visar hittills på en lägre andel vaccinerade mot covid-19 bland utrikesfödda jämfört med personer födda i Sverige. Andelen ökar dock, enligt den senaste sammanställningen.

Läs mer