Förslag om anpassade smittskyddsåtgärder

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndigheten bedömer i en rapport att samhället i stort kan återgå till ett normalläge i september 2021. Bedömningen är beroende av att vaccinationsinsatsen fortskrider som planerat och att följsamheten till övriga regler och rekommendationer är fortsatt hög. Anpassningar av smittskyddsåtgärder föreslås ske successivt beroende på läget och påbörjas den 1 juni.

De scenarier för smittspridning av covid-19 som Folkhälsomyndigheten har tagit fram pekar mot en successivt lägre smittspridning och minskat tryck på vården. I början av hösten 2021 beräknas den epidemiska spridningen av covid-19 ha klingat av. Utifrån dagens kunskapsläge är det därför troligt att det i september är möjligt att ta bort de smittskyddsåtgärder som begränsar individers fri- och rättigheter samt olika restriktioner för verksamheter. Osäkerhetsfaktorer som hur spridningen i ovaccinerade grupper ser ut och eventuell förekomst av nya virusvarianter av särskild betydelse, kan komma att påverka bedömningen.

– Den framtida utvecklingen av pandemin i Sverige är beroende av att vaccinationsarbetet fortsätter som planerat och att vi når en hög vaccinationstäckning i befolkningen, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

För att inte riskera en ökad smittspridning under tiden som allt fler vaccinerar sig kommer anpassningen att ske successivt, utifrån en nivåindelning i tre steg. Dessa nivåer definieras utifrån smittspridningen, vaccinationstäckningen och belastningen på vården.

Även när smittspridningen har gått ned till låga nivåer behöver samhället ha en god beredskap för att upptäcka smittspridning. Det gäller särskilt i sårbara miljöer som äldreomsorgen och i miljöer där vaccinationstäckningen inte är lika hög som i övriga samhället. Kapaciteten för en effektiv och flexibel testning och smittspårning behöver alltså finnas kvar.

Förslag på anpassade åtgärder från och med 1 juni

Folkhälsomyndigheten har tidigare föreslagit att ett successivt öppnande för ett ökat antal deltagare i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ska gälla. Efter samtal med bland annat regionerna föreslår myndigheten att den första höjningen av maxtalen träder i kraft den 1 juni 2021 och regeringen har nu fattat beslut om detta. Det innebär att fler än åtta personer kommer att få samlas, till exempel beroende på om det är utomhus eller inomhus, se tabell nedan.

Tabell 1. Maxantal personer för utifrån nivåerna
NivåInomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
3 8 50 100 500 150
2 50 300 600 3 000 900
1 Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak Inget tak

Folkhälsomyndighetens föreskrifter reglerar vilka andra smittskyddsåtgärder som gäller för sammankomster och tillställningar. Beroende på lokalens (platsens) storlek och utformning kan det innebära att färre deltagare än vad som anges maximalt i förordningen får delta.

Folkhälsomyndigheten reglerar även vad som gäller för tävlingar utomhus i form av motionslopp och liknande.

Från den 1 juni ska det också bli möjligt med mindre cuper eller tävlingar för barn och unga såväl inomhus som utomhus. Detsamma gäller för tävlingsidrott i mindre skala för vuxna utomhus.

Föreskrifter om handelsplatser och serveringsställen, gym mm

De skärpta restriktionerna för handelsplatser och serveringsställen föreslås förlängas till och med den 31 maj. Det innebär bland annat att maxtaket på 500 besökare ligger kvar i handeln, liksom för gym, sportanläggningar, museum, konsthallar mm.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att öppettiderna för serveringsställen förlängs till kl. 22.30 från den 1 juni.

Föreskrifter för marknader, nöjesparker och motionslopp

Från och med den 1 juni kommer stadigvarande tivolinöjen som till exempel Gröna Lund och Liseberg, marknader och motionslopp att kunna öppna, men med krav på smittskyddsåtgärder.

Lägerverksamhet blir möjlig från 1 juni

Barn och ungdomar har drabbats hårt av restriktionerna under pandemin. Genom lägerverksamhet kan både den fysiska och psykiska hälsan främjas. Från och med den 1 juni öppnas därför för lägerverksamhet i mindre skala.

Läs mer

Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19

Ändring (HSLF-FS 2021:38) i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 {föreskrifterna upphävda}

Ändring (HSLF-FS 2021:41) i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2021:2) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 {föreskrifterna upphävda}

Ändring (HSLF-FS 2021:40) i Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:37) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen {föreskrifterna upphävda}