Även om alla anställda uppmanas att arbeta hemifrån finns arbetsplatser där det inte är praktiskt möjligt. Några exempel bland många kan vara byggarbetsplatser, industrier och militäranläggningar. Om ett fall av covid-19 upptäcks där ska de nära kontakterna kartläggas genom smittspårning precis som vanligt. De ska också som tidigare stanna hemma vid minsta symtom. Den nya rekommendationen innebär att de nära kontakterna också ska testas för covid-19 även om de inte har symtom. Testningen ska ske skyndsamt första dagen och ett nytt test ska göras dag fem.

– Vi vill utvidga testningen så att nära kontakter till ett upptäckt fall på arbetsplatsen testas, även om de inte har symtom. Det görs redan när det är fråga om större utbrott men nu vill vi att testningen sker även om det är ett enstaka fall. Samtidigt kan vi inte nog många gånger påminna om hur viktigt det är att alltid stanna hemma vid minsta symtom, säger Anders Tegnell, statsepidemiolog.

Personer som inte har symtom och ännu inte fått provsvar ska så långt möjligt arbeta hemifrån. Om det inte finns alternativ kan personer utan symtom vara på arbetsplatsen men vara noga med att hålla avstånd. De rekommenderas i så fall att ta ett extra prov på dag tre.

Alla medarbetare i skolor och förskolor ingår i denna testrekommendation. Även gymnasieelever ingår. Däremot ingår inte barn och elever i förskola och grundskola.

Särskilda rekommendationer gäller sedan tidigare för personal i hälso- och sjukvård och omsorg.

Så bedöms en nära kontakt

Med nära kontakter menas personer som varit inom två meters avstånd under sammanlagt minst 15 minuter inom loppet av ett dygn. Det betyder att en person kan räknas som nära kontakt efter 15 sammanhängande minuter eller flera kortare stunder. Kortare fysisk kontakt räknas också. Alla nära kontakter som den som är sjuk har haft 48 timmar innan personen fick symtom ska ingå i smittspårningen.

Ansvarsfördelning

  • Den som fått ett positivt provsvar (indexfallet) ansvarar för att delta i smittspårning enligt instruktion från sin region.
  • Smittspåraren i regionen samarbetar med indexfallet och ansvarar för att hjälpa till att identifiera personal som kan ha utsatts för smitta.
  • Arbetsplatsen ansvarar för att vara behjälplig i smittspårningen när det efterfrågas.
  • Arbetstagaren ansvarar för att hen testar sig efter uppmaning.
  • Regionen tillhandahåller testningen när den utförs i samband med en smittspårning.

Rekommendationen är nationell och kommer implementeras i olika omfattning och takt regionalt.

Arbetsplatsen ansvarar också för att vidta lämpliga åtgärder för att minska risk för smittspridning, se HSLF-FS 2020:12 (författning upphävd).

Arbetsmiljöverket har information om förebyggande åtgärder som arbetsgivare ska vidta för att undvika utbrott av smitta på en arbetsplats: Förebygg smittrisker på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket.se)

Läs mer

Vägledning för smittspårning av covid-19 [Publikation borttagen 2022-04-01]

Kategori: Nyhet