Folkhälsomyndighetens beslut vilar på bedömningen att fördelarna med vaccination för barnens del är större än nackdelarna.

– Detta är en komplex fråga där vår bedömning utgår ifrån barnperspektivet. Sammantaget bedömer vi att vinsten för barnens del överväger, säger Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör.

Barn löper betydligt mindre risk än vuxna att drabbas av svår covid-19-sjukdom, men risken är inte obefintlig. Både i Sverige och i andra länder har barn drabbats av svår sjukdom som krävt vård på sjukhus. Detta gäller framför allt ett tillstånd kallat MIS-C (Multisystem Inflammatory Syndrome in Children), som innebär hyperinflammation med hög feber och i vissa fall påverkan på ett eller flera organ i kroppen. Under pandemin har hittills drygt 250 barn under 18 år i Sverige drabbats av MIS-C.

Vaccinerna är effektiva och säkra, med biverkningar som är lindriga och övergående i de allra flesta fall. Hittills har nästan 20 miljoner barn i världen över 12 år fått något av de mRNA-vacciner som i dag är godkända från 12 års ålder. För ett fåtal barn som vaccinerats har biverkan i form av hjärtmuskelinflammation uppträtt. Denna biverkan är mycket ovanlig och som regel övergående, men man behöver vara medveten om den och söka vård om man skulle få symtom som bröstsmärta de närmaste dagarna efter vaccinationen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barnen erbjuds vaccin i två doser. Efter ett beslut den 20 september rekommenderar myndigheten att vaccinationerna av barn från 12 års ålder inleds samordnat i landet i början av oktober 2021. Bedömningen är att regionerna kan genomföra detta parallellt med arbetet att vaccinera fler i befolkningen födda 2005 och tidigare. Folkhälsomyndigheten bedömer också att elevhälsan bör involveras i arbetet med vaccinationerna.

– Det är via skolan som vi har möjlighet att nå alla barn oavsett socioekonomisk bakgrund, och ge barnen förutsättningar till ett gott skydd mot covid-19-sjukdom på lika villkor, säger Johan Carlson.

Den fortsatt viktigaste insatsen i Sverige för att minska antalet sjuka i covid-19 i befolkningen är att vuxna vaccinerar sig mot covid-19. Det gäller både före och efter vaccinationsstart av 12–15-åringar.

– För sin egen skull, och för andras, är det viktigt att man vaccinerar sig så snart som möjligt. Covid-19 är en sjukdom som det finns all anledning att skydda sig mot nu när vi har fått den möjligheten tack vare vaccin, säger Johan Carlson.

Läs mer

Covid-19-vaccination av barn från 12 år i Sverige – beslutsunderlag september 2021

Kategori: Nyhet