Vaccinen mot covid-19 är effektiva och säkra. De skyddar individen mot sjukdom och minskar risken för smittspridning. Personer över 70 år och andra riskgrupper löper särskilt hög risk för allvarliga konsekvenser till följd av covid-19. För ett så gott skydd som möjligt behöver omsorgstagare och patienter vaccinera sig, men också personer i deras närhet, inte minst vård- och omsorgspersonal.

Folkhälsomyndigheten har sedan tidigare en vägledning för vaccination för vård- och omsorgspersonal avseende smittsamma sjukdomar så som mässling och influensa. Vägledningen uppdateras inom kort med ett avsnitt om vaccination mot covid-19 för att tydliggöra vikten för vård- och omsorgspersonal som arbetar patientnära att vaccinera sig ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv. Vaccination bidrar samtidigt till att minska risken för sjukfrånvaro i gruppen till följd av covid-19.

Enligt smittskyddslagen vilar ett stort ansvar på individen att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar och att vidta åtgärder för att skydda andra mot smittrisk.

– Hälso- och sjukvårdspersonal har alltså ett stort eget ansvar att bidra till att hög patientsäkerhet upprätthålls, säger generaldirektör Johan Carlson.

Arbetsgivare inom hälso- och sjukvården och social omsorg har inte bara förhålla sig till arbetsrätten utan också till kraven om kvalitet och en god och säker vård i lagstiftningen. Att förebygga uppkomst av infektioner och smittspridning är en grundförutsättning för kvalitet i alla former av vård eller omsorg. Det innebär bland annat att vården ska vara av god hygienisk standard och tillgodose patientens behov av trygghet och säkerhet.

– Vårdgivare behöver utifrån detta arbeta för att personer över 70 år och riskgrupper möter vaccinerad personal, säger generaldirektör Johan Carlson.

Patientsäkerhet innebär skydd mot vårdskada som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården.

Kategori: Nyhet