Nytt scenario visar på möjlig ökning av covid-19 under våren

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Folkhälsomyndighetens nya scenario visar att fallen av covid-19 kan komma att öka under våren och nå en topp i mitten av maj. Enligt scenariot sjunker sedan smittspridningen till låga nivåer under sommaren. Osäkerheten är stor, bland annat då det finns ett större mörkertal nu än tidigare på grund av prioriteringen av testningen till vård och omsorg.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag återkommande tagit fram scenarier för spridningen av covid-19. Den rapport som nu presenteras är den nionde och sträcker sig från den 20 april till den 20 juli. Scenariot ska inte ses som en prognos, utan visar på en möjlig utveckling och är framtaget för att utgöra underlag för vårdens planering.

Testning inom vård och omsorg

Sedan den 1 april klassificeras covid-19 inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom, utan som en anmälningspliktig sjukdom. Testningen för covid-19 sker inom vård- och omsorg, där personer finns som har en hög risk för att bli allvarligt sjuka av covid-19. På grund av den förändrade prioriteringen av testningen i landet är mörkertalet för det faktiska antalet fall nu större än tidigare under pandemin. Ytterligare faktorer som vägs in i scenariot är bland annat vaccinationstäckning, immunitet, olika virusvarianters smittsamhet och kontakterna i befolkningen.

– Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren. För att minska risken för allvarliga konsekvenser av covid-19 är det viktigt att så många som möjligt antar vaccinationserbjudandet, oavsett antalet tidigare doser, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers.

I Folkhälsomyndighetens scenario antas att omikronvarianten BA.2, som är 30 procent mer smittsam än BA.1, fortsätta att cirkulera och dominera smittspridningen. Skyddet mot infektion med omikron antas i modelleringen kvarstå i tre månader efter vaccination. Med ett successivt varmare väder och mer utomhusvistelse antas kontakterna i befolkningen minska under våren, för att under försommaren och sommaren ligga på en låg nivå då många har semester och sommarlov.

Förebyggande åtgärder viktigt

Enligt scenariot kan vårens smittspridning nå sin topp i mitten av maj med ungefär 3500 fall per dag, för att sedan avta under sommaren. På grund av den höga immunitet som befolkningen har uppnått genom vaccination, och att många nyligen har haft covid-19, blir vårdbehovet i beräkningsmodellen relativt begränsat jämfört med tidigare smittotoppar.

– Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det behövs några nya smittskyddsåtgärder i det här läget. Men det är fortsatt viktigt att upprätthålla förebyggande åtgärder inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen, och att arbeta vidare för att bibehålla en hög vaccinationsgrad, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers.

Övervakningen av smittspridningen, cirkulerande virusvarianter och vårdbehovet på grund av covid-19 är viktig för att upptäcka och hantera ett eventuellt förvärrat läge. Beredskap måste också finnas för återkommande vaccinationsinsatser till hela eller delar av befolkningen.

Läs mer

Scenarier för fortsatt spridning – delrapport 9