Ytterligare åtgärder behövs för att minska spelproblemen i befolkningen

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

En ny undersökning från Folkhälsomyndigheten visar att spelproblemen i befolkningen inte har minskat under de senaste tre åren. Samtidigt har onlinespelandet ökat. Spelregleringen från 2019 innebar att flera åtgärder vidtogs för att minska spelproblemen och skydda grupper med förhöjd risk, men Folkhälsomyndigheten anser att det behövs fler insatser.

Folkhälsomyndigheten redovisar på regeringens uppdrag en befolkningsstudie om spel om pengar och hälsa, Swelogs 2021. Uppdraget omfattar även andra delar, bland annat en undersökning om spel, unga och föräldrar, USUF, samt kvalitativa studier som omfattar vissa grupper i befolkningen.

Sammanlagt deltog omkring 7 000 personer i Swelogs-studien, som visar att andelen i befolkningen som har spelproblem inte har minskat men heller inte ökat sedan år 2018. Det är fortsatt drygt 4 procent av befolkningen som har någon grad av spelproblem och 0,5 procent som har allvarliga spelproblem.

Spel trots åldersgräns

Den andra undersökningen, USUF, visar att en tredjedel i åldrarna 16–17 år spelar om pengar trots att det finns en åldersgräns på 18 år, och en femtedel spelar online. En stor del av de unga anger att de exponeras för spelreklam, och att de påverkas att spela mer än de tänkt sig.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att kunskapen om vilka spelsidor som har svensk spellicens behöver öka bland personer som spelar. Det behövs också bättre kännedom om möjligheten att stänga av sig från spel via Spelpaus.se.

– Spelproblemen i befolkningen har inte minskat under de senaste tre åren, och vi ser att det även fortsatt behövs förebyggande insatser bland unga personer. Sju procent av 16–19-åringarna har någon grad av spelproblem, och en majoritet av de unga säger att de inte har pratat med sina föräldrar om riskerna med spel, säger utredaren Ulla Romild.
Bland grupper med högre andel spelproblem finns personer med ekonomiska svårigheter och de som har en osäker position i arbetslivet. Även personer med ADHD-diagnos tycks ha en extra sårbarhet för spelproblem, och en förklaring kan vara bristande impulskontroll. Det framkommer i en kvalitativ intervjustudie som genomförts inom uppdraget.

Folkhälsomyndighetens undersökning visar vidare att onlinespelandet har fortsatt att öka. Delvis kan det bero på att undersökningen genomfördes under covid-19-pandemin, då möjligheten att vistas på till exempel sportarenor, travbanor och restauranger med spelutbud periodvis var begränsad.

Fler åtgärder behövs

I syfte att minska spelproblemen i befolkningen har flera åtgärder vidtagits under de senaste åren. Spelregleringen som trädde i kraft år 2019 innebar en övergång till licensmarknad inom delar av spelområdet, en lagstadgad omsorgsplikt för spelbolagen och möjlighet för individer att stänga av sig från spel på Spelpaus.se.

– Åtgärderna i spelregleringen har varit angelägna. Vi vet inte hur utvecklingen hade sett ut utan dem. Men sammantaget pekar resultaten i vår undersökning på att det behövs fler åtgärder för att uppnå intentionen om att minska spelproblemen i befolkningen och skydda vissa grupper i samhället, säger Ulla Romild.

Exempel på sådana åtgärder skulle kunna vara att utveckla spelbolagens omsorgsplikt för att skydda spelare mot överdrivet spelande och hjälpa dem att minska sitt spelande när det finns anledning till det. Det är också centralt med fortsatt uppföljning av spel om pengar och spelproblem för ett förebyggande arbete som beaktar barnperspektivet och anhörigperspektivet, och som bidrar till jämlik hälsa.

Resultaten från Folkhälsomyndighetens undersökningar kommer att redovisas på webbplatserna www.folkhalsomyndigheten.se och www.spelprevention.se.

Om Folkhälsomyndighetens uppdrag

Folkhälsomyndigheten redovisar nu befolkningsstudien om spel om pengar och hälsa, Swelogs 2021, till regeringen. Undersökningen besvarades av cirka 7 000 personer, vilket är ungefär en tredjedel av de drygt 25 000 personer som bjöds in att delta via webb- eller postenkäter. Enkäten bland 16–19-åringar besvarades av drygt 3 000 ungdomar; 32 procent av de 10 000 som valts ut till undersökningen.

Uppdraget har även omfattat följande:

  • Uppföljande undersökning bland personer som deltog i Swelogs 2018
  • Enkätundersökning om spel bland föräldrar och ungdomar 16–19 år
  • Uppdrag till forskare att genomföra kvalitativa studier i grupper där det finns behov av förbättrad kunskap om spelrelaterad ohälsa
  • Pilotstudie om spelproblem bland personer som vårdas enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM.

Delar av resultaten från undersökningarna redovisas nu. Under 2022 kommer Folkhälsomyndigheten att kommunicera kunskap för det spelförebyggande arbetet utifrån fortsatta analyser av insamlat material och kvalitativa studier bland vissa grupper i befolkningen.

Läs mer

Swelogs 2021

spelprevention.se