Fjärde vaccindos mot covid-19 förstärker skyddet mot allvarlig sjukdom och död

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Bland personer över 65 år så ökar en fjärde vaccindos mot covid-19 skyddseffekten mot att drabbas av allvarlig sjukdom eller död till över 90 procent. Det visar en ny undersökning från Folkhälsomyndigheten.

Internationella publikationer har tidigare visat att vaccinernas skyddseffekt mot SARS-CoV2 avtar efter en tid och att det behövs påfyllnadsdoser, särskilt i de grupper där det finns en högre risk för allvarlig sjukdom och död till följd av covid-19. Tiden för hur snabbt effek­ten av vaccinet avtar varierar mellan olika individer, och detta sker generellt sett fortare hos äldre personer. Även underliggande sjukdomar påverkar hur effektivt olika personer svarar på vaccin.

För att kunna planera för den lämpligaste tidpunkten att erbjuda påfyll­nadsdoser har Folkhälsomyndigheten analyserat hur snabbt skydds­effekten avtar efter tre doser vaccin. Undersökningen skedde under en period då virusvarianten omikron spreds i Sverige, och den baseras på data för personer i Sverige som är 65 år och äldre.

– Undersökningen visar att bland personer på särskilt boende eller med hemtjänst, så avtog skyddet mot att infekteras med SARS-CoV2 ett par månader efter den tredje dosen. Efter den fjärde dosen åter­ställdes skyddet mot att infekteras till en nivå på cirka 65 procent, ett resultat som ligger i linje med vad vi förväntat oss, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers.

Ökad skyddseffekt

Personerna i undersökningen delades in i fyra ­grupper, baserat på i vilken turordning de erbjudits vacci­nation. Gruppindelningen var personer på särskilt boende för äldre (SÄBO), personer med hemtjänst, övriga personer 80 år och äldre samt personer i åldrarna 65-79 år.

Resultatet visar att skyddseffekten mot att behöva vård på intensivvårdsavdelning eller att avlida inom 30 dagar efter bekräftad covid-19, fortfarande var 80 procent eller högre i samtliga analyserade grupper 60 dagar efter den tredje dosen. Efter den fjärde vaccindosen ökade skyddseffekten till mer än 90 procent.

– Även om smittsprid­ningen av covid-19 minskade under perioden som undersökningen pågick, så är det tydligt att vaccination och att ta de erbjudna påfyllnadsdoserna minskar risken för allvar­lig sjukdom och död. Det är viktigt att hålla vaccina­tionsskyddet på en hög nivå i grupper som har ökad risk för allvarlig sjukdom, inte minst inför en even­tuell ökad smittspridning av SARS-CoV2 i samhället, säger Lisa Brouwers.

Strategi för fortsatt vaccination

I syfte att upprätthålla ett gott vaccinationsskydd bland riskgrupper och personer som är 65 år och äldre, har Folkhälso­myndigheten nyligen publicerat en strategi för fortsatt vaccina­tion. Bedömningen är att skyddet kommer att avta även efter en fjärde dos, och att en femte vaccindos behövs inom dessa grupper inför en eventuellt ökad smittspridning under höst- och vintersäsongen.

När det gäller personer under 65 år så bedömer Folkhälsomyndigheten att risken för allvarlig sjukdom är låg hos dem som har vaccinerat sig med tre doser enligt gällande rekommendationer. Värdet av en fjärde dos är därför begränsat för denna grupp, och rekommenderas inte generellt. Beroende på individuella faktorer kan det ändå finnas önskemål om att vaccinera sig. Folkhälsomyndigheten har därför rekommenderat regionerna att personer i gruppen som önskar att vaccinera sig med en dos i höst får den möjligheten.

Fakta om studien

Registerstudien omfattar samtliga personer 65 år och äldre i Sverige. De följdes under perioden den 1 december 2021 till 19 april 2022, det vill säga när omikron­varianten introducerades och blev dominant i Sverige.

Utfallen som studerades var genombrott­sinfektion, slutenvård där covid-19 var huvuddiagnosen, vård på intensivvårds­avdel­ning samt avliden med covid-19 inom 30 dagar.

Helt ovaccinerade personer utgjorde referensgrupp. Ingen av studiedel­ta­g­arna hade haft bekräftad covid-19 före studieperioden. För tre av grupperna beräknades även skyddseffekt efter dos fyra. Då uppföljningstiden för den fjärde dosen var kort (i genomsnitt 37 dagar) så bör dessa resultat tolkas med viss försiktighet.

Läs mer