Förebyggande arbete kan minska skador och kostnader för narkotikabruk

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Genom att förebygga bruk av narkotika kan samhället minska både skador och kostnader till följd av narkotika. Enligt en ny beräkning kostade narkotikabruket samhället minst 38 miljarder kronor år 2020.

Användning av narkotika kan ge negativa hälsomässiga, sociala och ekonomiska konsekvenser för den enskilda personen, men även för närstående och för samhället. Genom att stärka det förebyggande arbetet kan både hälsokonsekvenserna och de samhällsekonomiska kostnaderna för narkotikabruk minskas.

– Det handlar dels om att förebygga att barn och unga kommer i kontakt med eller prövar narkotika men även att minska narkotikabruket och dess negativa konsekvenser generellt i befolkningen, till exempel genom att ge vård och stöd. På så sätt kan både skadorna för den enskilde och kostnaderna för samhället minska, säger enhetschef Joakim Strandberg.

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har IHE, Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, beräknat samhällets kostnader för narkotikabruk. Beräkningarna visar att kostnaderna var 38,5 miljarder kronor under år 2020. I beräkningarna har IHE tagit hänsyn till direkta, indirekta och immateriella kostnader:

  • Direkta kostnader är bland annat kostnader för vård, behandling och rättsväsende.
  • Indirekta kostnader rör exempelvis kostnader för produktionsbortfall på grund av förtida dödsfall och arbetslöshet.
  • Immateriella kostnader innefattar kostnader för förlorad livskvalitet bland personer som använder narkotika och deras närstående.

I den beräkning som Folkhälsomyndigheten nu presenterar är de totala samhällskostnaderna för narkotikabruk högre än vid tidigare beräkningar. Främst beror det på att de immateriella kostnaderna nu har inkluderats, vilket de vid tidigare beräkningar inte har gjort. De direkta och indirekta kostnaderna för narkotikabruk ligger i linje med tidigare skattningar.

Läs mer

Det svenska samhällets kostnader för narkotikabruk–Kunskapsstöd för ett hälsofrämjande och narkotikaförebyggande arbete