Nya scenarier tyder på att spridningen av covid-19 kan öka

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Nya scenarier från Folkhälsomyndigheten tyder på en låg spridning av covid-19 under de närmaste månaderna, men viruset väntas cirkulera även i sommar. När kontakterna ökar efter sommarlov och semestrar väntas smittspridningen vända brantare uppåt i slutet av augusti och sedan fortsatt stiga under september. Därför är det viktigt att vaccinera sig enligt rekommendationerna, särskilt för personer som riskerar allvarlig sjukdom.

Folkhälsomyndigheten har på regeringens uppdrag tagit fram en tionde delrapport med scenarier för smittspridning av viruset som orsakar covid-19. De nya scenarierna sträcker sig från den 20 juni till den 20 september. Scenarierna ska inte ses som en prognos, utan är framtagna för att illustrera ett möjligt förlopp som kan utgöra underlag för planering inom hälso- och sjukvården.

Pandemin är inte över

I rapporten presenteras två olika scenarier för smittspridningen i Sverige. Scenarierna är osäkra, bland annat eftersom mörkertalet i smittspridningen är stort på grund av att testningen i huvudsak sker inom sjukvård och äldreomsorg.

Båda scenarierna tyder på att smittspridningen kan vända brantare uppåt i slutet av augusti efter sommarlov och semestrar, och fortsätta stiga under september. För att det ska finnas ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och död är det viktigt att alla tar de vaccindoser mot covid-19 som rekommenderas. Pandemin är inte över. Det behöver finnas en fortsatt beredskap i samhället för att smittspridningen kan öka, och det är vaccinerna som skyddar mot allvarlig sjukdom och död i covid-19, säger avdelningschef Sara Byfors.

I båda scenarierna som presenteras antas att omikron fortsätter att cirkulera, och att det är varianten BA.2 som dominerar. BA.2 antas vara 30 procent mer smittsam än BA.1. I modellen antas skyddet mot att infekteras med omikron kvarstå i tre månader efter vaccination. Mot svår sjukdom och död varar skyddet längre.

Scenario 0: Kontakterna i befolkningen antas ligga på fortsatt relativt låga nivåer även efter sommaren. Från slutet av augusti väntas antalet rapporterade fall att öka mer brant, och i slutet av september rapporteras enligt beräkningarna cirka 2 700 fall per dag.

Scenario 1: Kontakterna i befolkningen antas öka i slutet av augusti till ungefär lika höga nivåer som under våren. Från slutet av augusti väntas antalet rapporterade fall öka brantare, och i slutet av september rapporteras enligt beräkningarna cirka 7 000 fall per dag.

Viktigt med hög beredskap

Den ökade smittspridningen väntas också inverka på vårdbehovet. På grund av vaccinationerna och omikronvariantens egenskaper, så bedöms behovet av vård och konsekvenserna i samhället snarare likna situationen under våren 2022 än tidigare under pandemin.

– Risken för att smittspridningen av covid-19 som skulle resultera i ett stort vårdbehov bedöms som liten, eftersom många är vaccinerade eller nyligen har haft covid-19. Men det är fortsatt mycket viktigt att upprätthålla en hög beredskap för att smittspridningen kan öka, säger Sara Byfors.

De förebyggande smittskyddsåtgärderna inom hälso- och sjukvården och omsorgen behöver bibehållas, liksom påminnelserna om att stanna hemma när man är sjuk med symtom som kan bero på covid-19. Fortsatt övervakning genom testning och smittspårning behöver också ske enligt gällande rekommendationer.
Så många som möjligt behöver också vaccinera sig enligt Folkhälsomyndighetens rekommendation för att upprätthålla ett gott skydd mot covid-19 i befolkningen. Folkhälsomyndigheten har tidigare presenterat en strategi för fortsatta vaccinationer under hösten. Av den framgår bland annat att personer som är 65 år och äldre och riskgrupper rekommenderas ytterligare en påfyllnadsdos.

Läs mer