Viktigt att människor på flykt från Ukraina erbjuds hälsoundersökning och vaccinationer

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Kriget i Ukraina medför att många söker skydd i Sverige. Utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina är risken för spridning av smittsamma sjukdomar generellt sett relativt låg. Men människor på flykt utgör en utsatt grupp för ohälsa och det är därför viktigt att erbjuda hälsoundersökningar. Vaccinationstäckningen är också lägre för vissa sjukdomar och det är viktigt att regionerna erbjuder vaccinationer.

Tillsammans med andra myndigheter arbetar Folkhälsomyndigheten för att mottagandet av människor från Ukraina ska fungera så väl som möjligt. Till exempel bistår myndigheten med beslutsunderlag till regionerna och översätter information om vaccinationer och covid-19 till ukrainska.

– I en situation där många personer söker skydd är det alltid de som flyr som löper störst risk att drabbas av problem med hälsan. För att människor på flykt från Ukraina ska få den hälso- och sjukvård som de behöver och har rätt till är det viktigt att de erbjuds hälsosamtal och vid behov vård och behandling, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

Alla personer som anländer från Ukraina uppmanas att kontakta Migrationsverket och registrera sig. Därigenom får individen information om hälsosamtal och därefter tillgång till hälso- och sjukvård.

Generellt sett är risken för spridning av smittsamma sjukdomar relativt låg utifrån det epidemiologiska läget i Ukraina. Samtidigt är det viktigt att vaccinationer mot såväl covid-19 som mot andra sjukdomar erbjuds så snart som möjligt. För att nå alla är det också angeläget att information om hälsosamtal och vaccinationer förmedlas till människor på flykt från Ukraina oavsett boendesituation.

Viktigt se till barnens fysiska och psykiska hälsa

Insatser inom barn- och mödrahälsovård kan bli aktuella, liksom insatser inom elevhälsan för barn i skolåldern. Barn som sökt asyl eller som har beviljats tillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till hälso- och sjukvård och tandvård i samma omfattning och på samma villkor som barn som bor i Sverige. Detta inkluderar kompletterande vaccination i enlighet med det nationella vaccinationsprogrammet upp till 18 års ålder.

Vaccination mot covid-19

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina har regeringen och Sveriges kommuner och regioner (SKR) slutit en tilläggsöverenskommelse om vaccinering mot covid-19 för att stödja regionernas insatser att snabbt och säkert erbjuda personer som flyr till Sverige från Ukraina vaccination mot covid-19.

Det är viktigt att snabbt erbjuda möjlighet till vaccination mot covid-19. Tillgången på vaccin är god, erbjuds av regionerna till alla över 12 år och är avgiftsfri. Riktade insatser för att nå grupper med lägre vaccinationstäckning har gjorts kontinuerligt under vaccinationsarbetet och regionerna har god kännedom om vilka insatser som är mest effektiva. Exempel på insatser kan vara att erbjuda vaccination vid ankomst och i samverkan med Migrationsverket på boenden, det kan också handla om informationsinsatser i samverkan med frivilligorganisationer.

Psykisk hälsa

Personer som har tvingats lämna sina hemländer på grund av krig, konflikt eller förföljelse har ofta erfarenheter av svåra händelser och livshotande situationer innan och i samband med flykt. Dessa påfrestande upplevelser kan leda till en ökad risk att utveckla psykisk ohälsa. Det är viktigt att personer i behov av vård får tillgång till den vård de har rätt till.

Läs mer