Folkhälsopolitiska mål

I juni 2018 antog riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för folkhälsopolitiken. Målet är att hälsan ska vara mer jämlikt fördelad och att hälsoklyftorna i samhället ska minska. Syftet med folkhälsopolitiken är också att skapa en mer långsiktig och förebyggande struktur för folkhälsoarbetet.

Fokus på jämlik hälsa

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken är omformulerat med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Det övergripande folkhälsomålet

Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Målområdena syftar till att tydliggöra de viktigaste faktorerna som påverkar vår hälsa, dels inriktningen på det arbete som främjar en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De första sju målområdena utgör livsområden som omfattar viktiga resurser för en god och jämlik hälsa. Det åttonde målområdet markerar att hälso- och sjukvårdens verksamhet bör bli bättre på att motverka skillnader mellan sociala grupper vad gäller insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa.

För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet finns ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Folkhälsomyndighetens roll stärks

Folkhälsomyndigheten ges ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa. Myndigheten ska verka för att det nationella folkhälsomålet uppnås.

Proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Kommissionen för jämlik hälsa

Regeringen formulerade i regeringsförklaringen hösten 2014 målet "att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation". För att möjliggöra det tillsattes Kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar. Kommissionen presenterade sitt slutbetänkande i juni 2017: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Agenda 2030 för hållbar utveckling

De folkhälsopolitiska målen uppmärksammar att hälsoskillnaderna är en utmaning för samhället som helhet, dels utifrån perspektivet hållbar utveckling, dels utifrån ett effektivt utnyttjande av allmänna resurser. Ett samhälles välfärd och hållbarhet har direkt samband med folkhälsan och hur den är fördelad.

Genom vårt arbete bidrar vi till FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är en integrerad del i agendans alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. I det längre perspektivet syftar vårt arbete till att sluta de påverkbara hälsoskillnaderna inom en generation, vilket ligger väl i linje med Agenda 2030 och utgångspunkterna för agendan att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att ingen lämnas utanför.

Definition av Agenda 2030

Agenda 2030 förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är centrala för folkhälsoarbetet. Det gäller till exempel mänskliga rättigheter och jämställdhet, liksom specifika gruppers villkor eller rättigheter, eller enskilda sakfrågor.

Agendan illustrerar hur dessa perspektiv, principer och sakfrågor kopplar samman i det övergripande målet om en hållbar utveckling.

Återrapportering av regeringsuppdrag

Folkhälsomyndigheten redovisade i mars 2017 konkreta resultat från myndighetens verksamhet som bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om genomförandet av Agenda 2030 (PDF, 440 kB)

Myndigheten lämnade i augusti 2016 sitt uppdrag att bidra med underlag till Sveriges genomförande av Agenda 2030.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringens uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (PDF, 571 kB)