Fokus på jämlik hälsa

Det övergripande målet för folkhälsopolitiken omformuleras med ett tydligare fokus på jämlik hälsa. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Målet innebär att statliga myndigheter som har uppgifter eller verksamhet som påverkar folkhälsan ska beakta effekterna på folkhälsan.

Åtta målområden

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur med elva målområden omvandlas till åtta:

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
  3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
  4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
  5. Boende och närmiljö
  6. Levnadsvanor
  7. Kontroll, inflytande och delaktighet
  8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård

De nya målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå en god och jämlik hälsa i hela befolkningen. De första sju målområdena utgör livsområden som omfattar viktiga resurser avgörande för en god och jämlik hälsa. Det åttonde och sista målområdet – En hälsofrämjande hälso- och sjukvård – markerar att hälso- och sjukvårdens verksamhet bör bli bättre på att möta de skillnader som finns mellan sociala grupper vad gäller insjuknande, behandling och konsekvenser av sjukdom och ohälsa.
För att stärka det långsiktiga arbetet med matvanor och fysisk aktivitet tillkommer ett särskilt delmål: Ett samhälle som främjar ökad fysisk aktivitet och bra matvanor för alla.

Folkhälsomyndighetens roll stärks

Folkhälsomyndigheten ges ett samordningsansvar för folkhälsoarbetet på statlig nivå och ska bidra till samverkan av insatser för en god och jämlik hälsa. Myndigheten ska verka för att det nationella folkhälsomålet uppnås.

Proposition 2017/18:249 god och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik

Kommissionen för jämlik hälsa

Regeringen formulerade i sin regeringsförklaring hösten 2014 målet "att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation". För att möjliggöra det tillsatte regeringen i juni 2015 en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar (dir. 2015:60). Kommissionen presenterade sitt slutbetänkande i juni 2017: Nästa steg på vägen mot en mer jämlik hälsa – slutbetänkande av Kommissionen för jämlik hälsa

Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", som innehåller en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål och 169 delmål inom en mängd olika områden. Mål 3 är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Målet innehåller 13 delmål. Förutom mål 3 kopplar flera andra mål i agendan till hälsa. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och har därför tillsatt en nationell delegation som i samråd med bland annat kommuner, landsting, statliga myndigheter och forskarsamhället ska stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030 (dir. 2016:18). I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande, vilket redovisades i maj 2017. Delegationen ska slutredovisa sitt arbete till regeringen senast den 11 mars 2019.

Återrapportering av regeringsuppdrag

Folkhälsomyndigheten lämnade i mars 2017 in regeringens uppdrag att redovisa konkreta resultat från myndighetens verksamhet som bidragit till genomförandet av Agenda 2030.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringsuppdrag om genomförandet av Agenda 2030 (PDF, 440 kB)

I enlighet med regeringens uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030, lämnade Folkhälsomyndigheten i augusti 2016 in en redovisning.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringens uppdrag att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 (PDF, 571 kB)