För att underlätta arbetet med att nå det övergripande målet har en sektorsövergripande målstruktur med elva målområden beslutats av riksdagen (prop. 2002/03:35, prop. 2007/08:110):

 1. Delaktighet och inflytande i samhället
 2. Ekonomiska och sociala förutsättningar
 3. Barns och ungas uppväxtvillkor
 4. Hälsa i arbetslivet
 5. Miljöer och produkter
 6. Hälsofrämjande hälso- och sjukvård
 7. Skydd mot smittspridning
 8. Sexualitet och reproduktiv hälsa
 9. Fysisk aktivitet
 10. Matvanor och livsmedel
 11. Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Målområdena grupperar hälsans bestämningsfaktorer, dvs. de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central betydelse för hälsan.

Kommissionen för jämlik hälsa

Regeringen formulerade i sin regeringsförklaring hösten 2014 målet "att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation". För att möjliggöra det tillsatte regeringen i juni 2015 en kommission för jämlik hälsa med uppdrag att lämna förslag som kan bidra till att hälsoklyftorna i samhället minskar (dir. 2015:60). Kommissionen ska överlämna sitt slutbetänkande till regeringen senast den 31 maj 2017. Hittills har två delbetänkanden (SOU 2016:55, SOU 2017:4) presenterats.

Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling resolutionen "Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development", som innehåller en 15-årig agenda för långsiktigt hållbar ekonomisk, social och miljömässig utveckling kopplat till fattigdomsbekämpning. Denna Agenda 2030 för hållbar utveckling består av 17 globala mål och 169 delmål inom en mängd olika områden. Mål 3 är att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar. Målet innehåller 13 delmål. Regeringens ambition är att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och har därför inrättat en nationell delegation som i samråd med bland annat kommuner, landsting, statliga myndigheter och forskarsamhället ska stödja och stimulera arbetet med Sveriges genomförande av Agenda 2030 (dir. 2016:18). I uppdraget ingår att ta fram ett förslag till övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande. Delegationen ska slutredovisa sitt arbete till regeringen senast den 11 mars 2019.

Återrapportering av regeringsuppdrag

I enlighet med regeringens uppdrag till statliga myndigheter att bidra med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030 har Folkhälsomyndigheten lämnat in en redovisning.

Folkhälsomyndighetens återrapportering av regeringens uppdrag att bidra
med underlag för Sveriges genomförande av Agenda 2030