Projektbidrag till ideella organisationer 2022 in om suicidprevention

Lyssna

MEDEL FÖRDELADE: Fördelning av projektbidrag till ideella organisationers framtagande och utvecklande av kunskap inom området suicidprevention.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att fördela 10 000 000 kr i enlighet med regleringsbrevet för budgetår 2022.

Sammanställning med fördelning av medel

Tabell. Lista över organisationer, sökt belopp samt beviljat belopp.
Sökande organisationSökt belopp omgång 1Sökt belopp omgång 2Beviljat belopp 2022
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH 599 000 189 000 599 000
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa RSMH 1 100 000 120 000 1 100 000
Sane - förbundet autoimmuna encefaliter med psykiatrisk presentation 1 532 000 313 000 1 532 000
Riksförbundet Hjärnkoll 2 882 000 - 2 882 000
Riksförbundet för SuicidPrevention och Efterlevandes Stöd - SPES 687 000 209 000 687 000
Frivilligorganisationen Agape Göteborg 1 300 000 320 000 1 300 000
Betaniastiftelsen 383 000 277 5000 383 000
Suicide Zero - 757 000 500 000
Suicide Zero - 751 000 517 000
Män för jämställdhet - 1 000 000 500 000

Redovisning

Organisationer som har fått bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Medel som inte förbrukas inom det kalenderår det ekonomiska stödet avser ska återbetalas till Folkhälsomyndigheten.

Bidragsmottagaren ska lämna återrapportering och ekonomisk redovisning i enlighet med de anvisningar som Folkhälsomyndigheten utfärdar senast 31 januari året efter bidragsåret. Återrapporteringsblankett/länk till återrapportering avseende 2022-års medel skickas ut till organisationerna i slutet av år 2022. Tilldelade medel från Folkhälsomyndigheten ska särredovisas i organisationens bokföring, det vill säga vara åtskilda från övriga medel genom att bokföras på ett särskilt kostnadsställe eller projektnummer. För många organisationer kan det underlätta att ha bokföringssystem som stödjer den typen av redovisning.

Bidragsmottagaren förbinder sig att följa Folkhälsomyndighetens beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas. Förändringar av budget- och aktivitetsplan som verksamheten beviljats medel för ska kommuniceras med och godkännas skriftligt i förväg av Folkhälsomyndigheten.

Revisorskrav

Den ideella organisationens egen revisor, det vill säga förtroendevald revisor, räcker så länge bidraget ni fått är mindre än fem prisbasbelopp.

Om ni fått fem prisbasbelopp eller mer i bidrag ska en auktoriserad eller godkänd revisor granska och godkänna redovisningen och bifoga en revisorsrapport/intyg. Fem prisbasbelopp för år 2022 är 241 500 kronor. Godkänd/auktoriserad revisor ska finnas registrerad hos Revisorsinspektionen.