Beslut om vilka som erhållit statsbidrag för 2018

Fördelning av verksamhetsbidrag för hivprevention 2018 (PDF, 141 kB)

Alla organisationer som ansökt om medel inför 2018 har får sina beslut per post. Utbetalning av beviljade medel sker enligt särskild utbetalningsplan och i nära anslutning till medlens användning.

Alla bidrag ska redovisas

Verksamheter som får bidrag från oss ska redovisa hur pengarna har använts. Folkhälsomyndigheten kommer att skicka ut anvisningar och underlag för verksamhetsredovisning och ekonomisk redovisning till de som beviljats medel.
Redovisning av verksamhetsbidrag för år 2018 ska ha kommit in till Folkhälsomyndigheten senast den 1 mars 2019.

Om bidraget

Regeringen har gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att förbereda fördelningen av medel för hivprevention till regionala och lokala ideella organisationer inför 2018. Medlen har tidigare fördelats via landsting och storstadskommuner inom ramen för förordning 2013:666. Folkhälsomyndigheten utlyser utifrån uppdraget verksamhetsbidrag för hivprevention till regionala och lokala organisationer för 2018.
Syftet med bidraget är att förebygga spridning av hiv samt för att minska konsekvenserna av sjukdomen för samhället och den enskilde. Insatserna som finansieras ska stödja det arbete som bedrivs av landsting och kommuner avseende hiv/aids och andra smittsamma sjukdomar.

Bidraget ska användas till arbete inom ett eller flera av följande områden:

  • utbildning
  • informationsinsatser
  • kunskapsspridning
  • uppsökande verksamhet
  • rådgivning och socialt stödjande arbete
  • stöd till testning
  • samordning och samverkan samt strategiskt arbete
  • för att stärka organisationens utvecklingsarbete och kompetensuppbyggnad.