Folkhälsomyndighetens föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror;

beslutade den 26 april 2016.

Folkhälsomyndigheten genomför bestämmelser i artiklarna 8-12  i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/40/EU av den 3 april 2014 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillverkning, presentation och försäljning av tobaksvaror och relaterade produkter och om upphävande av direktiv 2001/37/EG genom följande föreskrifter.

Folkhälsomyndigheten får med stöd av bemyndigande i 8 § tobaksförordningen (2016:354) meddela närmare föreskrifter om hur hälsovarningar ska utformas och om de uppgifter som ska finnas på tobaksförpackningar. I föreskrifterna finns detaljerade bestämmelser om hur hälsovarningar ska utformas, var de ska placeras och vem som ansvarar för att så sker.

Ladda ner HSLF-FS 2016:46 Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror (PDF, 115 kB)

Denna författning träder i kraft den 20 maj 2016 då myndighetens föreskrifter
(FoHMFS 2014:9) om varningstexter på tobaksvaror samt innehållsdeklaration
för och begräsning av vissa beståndsdelar i cigarettrök upphör att gälla.

Ändringsföreskrifter
Den 11 juli 2016 trädde en ändring i kraft i föreskrifterna om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackning av tobaksvaror genom HSLF-FS 2016:77.

Bläddra och läs