Att följa upp förskrivning av antibiotika i primärvård, en vägledning

Denna vägledning syftar till att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård och vilka olika faktorer som är viktiga att ta hänsyn till vid tolkning av sådana data. Vägledningen bygger på MIRA klass 2 indikatorerna.

Läs mer om MIRA Mått och indikatorer för rationell antibiotikaförbrukning

Bläddra och läs i publikationen längre ned

Sammanfattning

Ett viktigt verktyg för att utvärdera om antibiotika används enligt behandlingsrekommendationer och för att arbeta mot en klok antibiotikaanvändning är att analysera, sammanställa och återkoppla diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata.

En vägledning för insamling och tolkning av data på ett enhetligt sätt

I Sverige saknas det idag ett nationellt verktyg för att automatiskt sammanställa diagnoskopplade data från journaler. På lokal nivå har dock flera initiativ tagits för att upprätta olika register och system för att automatiskt generera diagnoskopplade data från journaler inom öppenvård. Oavsett verktyg är det angeläget att insamlingen av diagnoskopplade data sker på ett enhetligt sätt så att resultaten blir jämförbara med varandra och över tid. Denna vägledning syftar till att vara ett underlag för hur diagnoskopplad antibiotikaförskrivning för luftvägsinfektioner och urinvägsinfektioner kan samlas in i primärvård. Vägledningen består av ett protokoll med indikatorer och definitioner för dessa.

Vid analys av diagnoskopplade data är det viktigt att ta hänsyn till sådana faktorer som påverkar statistiken. Följande faktorer har i detta projekt identifierats och beskrivs i vägledningen som viktiga vid analys av diagnoskopplade antibiotikaförskrivningsdata på lokal- och regional nivå:

  • Den listade befolkningen
  • Rutiner för användning av diagnoskoder
  • Organisation och rutiner inom sjukvården
  • Datakälla för antibiotikaförskrivning

Fortsatt utveckling

Ambitionen är att denna vägledning vidareutvecklas till att inkludera indikatorer för uppföljning av hud- och mjukdelsinfektioner. Dessutom planeras vägledningen att årligen utvärderas och uppdateras baserat på synpunkter och erfarenheter från användare.

Förskrivare använder många olika diagnoskoder för likartade infektioner. I denna vägledning finns därför en lista över vilka diagnoskoder som arbetsgruppen föreslår bör användas för uppföljning av specifika diagnoser.

Bläddra och läs

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2016-06-21
  • Antal sidor: 70
  • Artikelnummer: 16046

Öppna publikationen

Gå till toppen av sidan