2020-11-19 Ny version publicerad. Kunskapsunderlaget uppdaterat för att stämma överens med aktuell information på webbplatsen.

Att minska risken att personal smittar patienter eller omsorgstagare är en fråga om patientsäkerhet. Syftet med detta kunskapsunderlag är att ge stöd inför utarbetande och implementering av regionala riktlinjer, särskilt när användning av munskydd eller visir på personalen (source control) kan övervägas som en extra patientsäkerhetsåtgärd vid ansiktsnära arbete för att ytterligare minska risken för smittspridning.

Kunskapsunderlaget beskriver de grundläggande smittförebyggande åtgärder och covid-19 specifika åtgärder som är de viktigaste för att förebygga spridning av covid-19. Det innehåller också en uppdaterad genomgång av studier rörande effekten av att använda munskydd eller visir som ”source control”. Genomgången utmynnar i att det finns visst stöd för att använda munskydd i detta syfte, men inga studier av effekten av visir.

Source control kan vara en motiverad extra patientsäkerhetsåtgärd när de grundläggande åtgärderna finns på plats och fungerar väl, speciellt vid ökad lokal/ regional samhällsspridning eller utbrott på enheter inom vård och omsorg. Val av utrustning samt riktlinjer för tillämpning och hantering utarbetas regionalt utifrån behov och förutsättningar.

Publikationen ersätter fr.o.m. 2020-11-09 de tidigare dokumenten ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter (Kortversion med rekommendationer)” samt ”Åtgärder för att minska risken för smittspridning av covid-19 från personal till äldre omsorgstagare och patienter (Bakgrundsdokument och rekommendationer)”.

Dokumentet har utvidgats från att främst gälla personal som arbetar med äldre vård-och omsorgstagare till att nu omfatta all personal inom vård, tandvård och omsorg.