2020-12-23 Ny version publicerad. Användning av source control med munskydd rekommenderas. Tre nivåer med olika omfattande tillämpning av source control beskrivs.

Att minska risken att personal smittar patienter eller omsorgstagare är en fråga om patientsäkerhet. Syftet med detta kunskapsunderlag är att ge stöd inför utarbetande och implementering av regionala riktlinjer, särskilt när användning av munskydd (source control) läggs till som en extra patientsäkerhetsåtgärd för att ytterligare minska risken för smittspridning.

I denna uppdatering föreslås tre nivåer för tillämpning av source control: för personal vid ansiktsnära arbete; kontinuerligt för personal då de befinner sig i vårdlokalerna; kontinuerligt för personal och besökare då de befinner sig i vårdlokalerna samt för patienter (om det inte finns medicinska hinder) då fysiskt avstånd inte kan upprätthållas, eller då de är utanför sitt rum.

Source control rekommenderas inte för barn.

Kunskapsunderlaget beskriver de grundläggande smittförebyggande åtgärder och covid-19 specifika åtgärder som är de viktigaste för att förebygga spridning av covid-19. Kunskapsgenomgången utmynnar i att det finns stöd för att använda munskydd i detta syfte, men inga studier av effekten av visir.

Source control rekommenderas som en extra patientsäkerhetsåtgärd när de grundläggande åtgärderna finns på plats och fungerar väl, speciellt vid ökad lokal/ regional samhällsspridning eller utbrott på enheter inom vård och omsorg. Val av utrustning samt riktlinjer för tillämpning och hantering utarbetas regionalt utifrån behov och förutsättningar.