Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Statens folkhälsoinstitut har därför regeringens uppdrag att analysera och följa upp den nationella folkhälsopolitiken samt att föreslå framtida satsningar och prioriteringar. Resultatet presenteras i en regelbundet återkommande folkhälsopolitisk rapport. Denna rapport är en av 21 underlagsrapporter för Folkhälsopolitisk rapport 2010 – Framtidens folkhälsa allas ansvar, som Statens folkhälsoinstitut presenterade för regeringen i november 2010. Rapporten ger en fördjupad kunskap och information om äldres hälsa. Syftet med denna rapport är att visa hur förutsättningarna för äldres hälsa med fokus på perioden 2004–2009 har utvecklats, vilka åtgärder som har genomförts inom området samt att ge rekommendationer till framtida åtgärder. Rapporten vänder sig i första hand till sakkunniga och praktiker som på olika sätt arbetar med äldre människor men även politiker, som genom denna skrift får ett fördjupat underlag för att följa upp genomförda åtgärder och göra prioriteringar för framtidens folkhälsa genom satsningar på äldre.

  • Författare: Statens folkhälsoinstitut
  • Utgivningsdatum: 2011-06-21
  • Antal sidor: 69
  • Artikelnummer: FHI110603