HSLF-FS 2015:9

Grundförfattning

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om underrättelseskyldighet vid internationella hot mot människors hälsa

Beslutade: 1 juli 2015

Gäller från och med: 1 juli 2015