Rapporten redovisar resultatet av pilottestet Tailoring Immunization Programmes (TIP), en metodologi utvecklad av WHO-Europa. Metoden syftar till att identifiera de faktorer som har störst påverkan i beslutet att vaccinera sig eller ej, i grupper med låg vaccinationstäckning.

Studien ligger till grund för flera riktade kommunikations- och utbildningsinsatser med syfte att öka vaccinationstäckningen i de aktuella grupperna.

Målgrupperna för rapporten är smittskyddsläkare, barnhälsovården, skolhälsovården, andra nationella myndigheter och frivilliga organisationer.