Dokumentet kan fungera som stöd för provtagning av äldre inom kommunal vård och omsorg för covid-19  och riktar sig till ansvariga för vård och omsorg för äldre som exempelvis vårdgivare i regioner och kommunal hälso- och sjukvård, verksamhetsansvariga, verksamhetschefer, medicinskt ansvariga sjuksköterskor (MAS) och läkare.

Dokumentet beskriver i vilka situationer provtagning för testning med PCR för nukleinsyrapåvisning för att påvisa pågående covid-19 infektion bör göras och vad som behöver finnas på plats i provtagningsprocessen samt åtgärder utifrån provresultat.

I version 2 av dokumentet (publicerat 2020-06-17) har bland annat följande uppdaterats:

  • Dokumentet vänder sig till all kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre: särskilda boenden (säbo, vård- och omsorgsboende samt LSS-boende) och insatser såsom hemtjänst och kommunal hemsjukvård i ordinärt boende (tidigare version riktade sig till särskilda boenden för äldre).
  • Vid negativt provsvar anges att nytt prov tas efter tre till fem dagar (tidigare version sade tre dagar).
  • Texten om bedömning av misstänkta fall hos vård- och omsorgstagare har utökats för att underlätta att följa upp förändringar i omsorgstagares hälsotillstånd.
  • Förtydligande att informationsöverföring kring misstanke om symtom på covid-19 behöver omfatta dag, kväll, natt och helg.

Läs mer: Provtagning för covid-19 hos boende inom äldreomsorg

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Utgivningsdatum: 2020-06-17
  • Antal sidor: 16
  • Artikelnummer: 20078-2