Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg

Gäller från 2020-04-02

Utifrån aktuell kunskap om covid-19 uppdaterar Folkhälsomyndigheten regelbundet rekommendationerna för hur skyddsåtgärder bör tillämpas i vård och omsorg.
Det är varje verksamhets ansvar att bedöma den eventuella smittrisken i varje vårdsituation. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generella och kan användas som stöd

  • för smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare som tar hand om patienter med möjlig covid-19 inom vård och omsorg samt
  • när riskbedömningar görs och rutiner tas fram för att förebygga smittspridning i vårdnära situationer.

De nu gällande rekommendationerna kompletterar föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer och ersätter de två tidigare publikationerna för handläggning av misstänkta respektive bekräftade fall av covid-19.

Rekommendationerna har omarbetats i sin helhet och vänder sig till en bredare målgrupp inom vård och omsorg. Vi vill göra läsaren särskilt uppmärksam på nedanstående information i e-publikationen:

  • Vikten av basala hygienrutiner inom vård och omsorg har lyfts fram jämte behovet av en riskbaserad användning av den personliga skyddsutrustningen.
  • Den tidigare tabellen med detaljerade rekommendationer för användning av personlig skyddsutrustning har tagits bort. Istället har en generell beskrivning av de olika skyddsmaterielen och dess användning lagts in. Vad gäller användning av andningsskydd är vikten av tillpassning införd och det ges exempel på aerosolgenererande moment.
  • Information gällande handläggning av misstänka och bekräftade fall av covid-19 har utvidgats till att omfatta både vård och omsorg. I detta avsnitt har samtidigt rekommendationer om användning av munskydd samt tillämpning om handhygien och hostetikett lagts till.
  • Ny information gällande sjukskrivning.

Ändring 2020-04-08: Förtydligande angående smittfrihet vid kvarstående hosta.

Läs mer

Provtagningsindikation för covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 30 mars 2020
  • Uppdaterad: 2 april 2020

Öppna publikationen

Läs publikation

Beställ

Denna publikation finns ej för beställning.

Gå till toppen av sidan