Aktuellt 2021-01-14

Rekommendationer för handläggning och val av skyddsåtgärder mot covid-19 inom vård och omsorg gavs ut av Folkhälsomyndigheten i ett tidigt skede av covid-19 pandemin. Det fanns då ett behov av en samlad vägledning till verksamheter inom vård- och omsorg i Sverige om det nya corona-viruset.

Nu finns regionala rutiner, och nationella vägledningar och stöd från Folkhälsomyndigheten och andra organisationer inom respektive ansvarsområde. Folkhälsomyndigheten planerar därför att inte göra ytterligare uppdateringar av detta dokument.

Dokumentet kommer under en övergångsperiod vara tillgängligt på Folkhälsomyndighetens hemsida och därefter avpubliceras den 15 februari 2021.

Information och stöd för olika delar av handläggningen av covid-19 inom vård och omsorg kommer då att utgå från respektive myndighet/organisation.

Folkhälsomyndighetens aktuella rekommendationer, vägledningar och kunskapsunderlag finns fortsättningsvis på sidan Information till personal inom vård och omsorg samt kliniska laboratorier angående covid-19.

Ändring 2020-11-20:
Revideringar/förtydliganden utifrån uppdaterad information och uppdaterade dokument, bland annat ändringar i anmälningsplikten, förebyggande åtgärder och provtagning.

Ändring 2020-07-01:
Förtydligande av tillämpningsområden för Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (2015:10).

Ändring 2020-06-25:

 • Ändrad rekommendation angående användning av munskydd.
 • Tillagd information om andningsskydd och vätskeresistens.

Ändringar 2020-06-08 i följande avsnitt:

 • Bakgrundsinformation om covid-19
 • Bedömning av smittfrihet
 • Anmälan enligt smittskyddslagen

Avsnittet om personlig skyddsutrustning är föremål för översyn och beräknas komma snart.

Ändring 2020-04-08:

 • Förtydligande angående smittfrihet vid kvarstående hosta.

Gäller från 2020-06-25

Utifrån aktuell kunskap om covid-19 uppdaterar Folkhälsomyndigheten regelbundet rekommendationerna för hur skyddsåtgärder bör tillämpas i vård och omsorg.

Det är varje verksamhets ansvar att bedöma den eventuella smittrisken i varje arbetsmoment inom vård och omsorg. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generella och kan användas som stöd

 • för smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare som tar hand om patienter med möjlig covid-19 inom vård och omsorg samt
 • när riskbedömningar görs och rutiner tas fram för att förebygga smittspridning i vård-och omsorgstagarnära situationer.

Rekommendationerna gällande från 2020-04-02 kompletterar föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer och ersätter de två tidigare publikationerna för handläggning av misstänkta respektive bekräftade fall av covid-19.

Vi vill göra läsaren särskilt uppmärksam på nedanstående information i e-publikationen:

 • Vikten av basala hygienrutiner inom vård och omsorg har lyfts fram jämte behovet av en riskbaserad användning av den personliga skyddsutrustningen.
 • Vad gäller användning av andningsskydd betonas vikten av tillpassning och det ges exempel på aerosolgenererande moment.

Läs mer

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 30 mars 2020
 • Uppdaterad: 20 november 2020
 • Artikelnummer: 20197