Ändring 2020-11-20:
Revideringar/förtydliganden utifrån uppdaterad information och uppdaterade dokument, bland annat ändringar i anmälningsplikten, förebyggande åtgärder och provtagning.

Ändring 2020-07-01:
Förtydligande av tillämpningsområden för Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg (2015:10).

Ändring 2020-06-25:

 • Ändrad rekommendation angående användning av munskydd.
 • Tillagd information om andningsskydd och vätskeresistens.

Ändringar 2020-06-08 i följande avsnitt:

 • Bakgrundsinformation om covid-19
 • Bedömning av smittfrihet
 • Anmälan enligt smittskyddslagen

Avsnittet om personlig skyddsutrustning är föremål för översyn och beräknas komma snart.

Ändring 2020-04-08:

 • Förtydligande angående smittfrihet vid kvarstående hosta.

Gäller från 2020-06-25

Utifrån aktuell kunskap om covid-19 uppdaterar Folkhälsomyndigheten regelbundet rekommendationerna för hur skyddsåtgärder bör tillämpas i vård och omsorg.

Det är varje verksamhets ansvar att bedöma den eventuella smittrisken i varje arbetsmoment inom vård och omsorg. Folkhälsomyndighetens rekommendationer är generella och kan användas som stöd

 • för smittskyddsenheter, vårdhygieniska enheter och vårdgivare som tar hand om patienter med möjlig covid-19 inom vård och omsorg samt
 • när riskbedömningar görs och rutiner tas fram för att förebygga smittspridning i vård-och omsorgstagarnära situationer.

Rekommendationerna gällande från 2020-04-02 kompletterar föreskrifter och lokalt utarbetade riktlinjer och ersätter de två tidigare publikationerna för handläggning av misstänkta respektive bekräftade fall av covid-19.

Vi vill göra läsaren särskilt uppmärksam på nedanstående information i e-publikationen:

 • Vikten av basala hygienrutiner inom vård och omsorg har lyfts fram jämte behovet av en riskbaserad användning av den personliga skyddsutrustningen.
 • Vad gäller användning av andningsskydd betonas vikten av tillpassning och det ges exempel på aerosolgenererande moment.

Läs mer

Provtagningsindikation för påvisning av pågående covid-19

 • Författare: Folkhälsomyndigheten
 • Publicerad: 30 mars 2020
 • Uppdaterad: 20 november 2020
 • Artikelnummer: 20197