Folkhälsomyndigheten och Karolinska Institutet har utfört en systematisk sammanställning och metaanalys av vetenskapliga studier som undersöker hur insatser för att öka den fysiska aktiviteten i skolan kan påverka barns och ungas psykiska hälsa. Insatserna gäller exempelvis införandet av styrketräning på idrottslektionerna, rörliga lekredskap på skolgården eller yogalektioner.

Sammantaget verkar dessa insatser för att öka den fysiska aktiviteten i skolan leda till att barnen utvecklar ökat psykiskt välbefinnande och ökad resiliens, dvs. bättre motståndskraft och anpassningsförmåga vid svårigheter. Detta jämfört med barn som inte får insatserna. Barnen som får dessa insatser för ökad fysisk aktivitet i skolan verkar också utveckla mindre problem med ångest, jämfört med barn i en kontrollgrupp. Insatserna verkar däremot inte ha effekt på andra aspekter av barnens psykiska hälsa, såsom på den hälsorelaterade livskvaliteten, självkänslan eller förekomsten av depressiva symtom.

Publikationen vänder sig till dig som är beslutsfattare eller tjänsteperson på regional och lokal nivå, samt till skolpersonal, forskare och andra som behöver underlag för prioritering och fortsatt arbete inom området skola och psykisk hälsa.

Bilagor

Bilaga 1: Sökstrategi (PDF, 1,2 MB)

Bilaga 2: Omräkningsformler för framtagning av medelvärden och spridningsmått till metaanalysen (PDF, 181 kB)

Bilaga 3: Exkluderade studier och orsak (PDF, 85 kB)

Bilaga 4: Beskrivning av inkluderade studier (PDF, 194 kB)

Bilaga 5: Beskrivning av utfall och mätinstrument (PDF, 86 kB)

Bilaga 6: Interventioner och utfall (PDF, 78 kB)

Bilaga 7: Kvalitetsgranskning av inkluderade studier med Effective Public Health Practice Project tool (EPHPP) (PDF, 55 kB)

Bilaga 8. Implementeringsfaktorer (PDF, 67 kB)

Bilaga 9: Metaanalys (random-effektanalys) (PDF, 26 kB)

Bilaga 10. Potential effektmoderatorer (PDF, 37 kB)

Bilaga 11. Narrativ subgruppsanalys av moderatorer för sambandet mellan fysisk aktivitet i skolan och positiv psykisk hälsa respektive inåtvända psykiska problem (PDF, 74 kB)

Bilaga 12. Analys av publikationsbias (PDF, 33 kB)

Relaterad läsning

School-related physical activity interventions and mental health among children: a systematic review and metaanalysis