Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

I version 4 har information om användning av antigentester lagts till. Information som ges gällande betydelsen av negativa testresultat har delats upp beroende på vilken typ av test som använts. Information om vad som behöver beaktas vid negativa resultat i samband med smittspårning har lagts till.