Denna vägledning har utarbetats för att underlätta bedömningen av om och när barn och unga kan testas för att påvisa pågående covid-19. Vägledningen vänder sig till smittskyddsenheter, vårdgivare, kliniska mikrobiologiska laboratorier och beslutsfattare på regionnivå.

I version 5 har avsnittet provtagningsanvisning uppdaterats med information om assisterad provtagning. Under avsnittet rekommendationer avseende testning för barn i förskoleålder har information lagts till om att andra rutiner kan förekomma vid smittspårning. Information under avsnittet återgång till skola och andra aktiviteter har ändrats för unga i gymnasieålder som även vid kortvariga symtom behöver stanna hemma i minst sju dygn i de fall inget prov tagits. Därutöver har vissa mindre ändringar av redaktionell karaktär gjorts.