Version 7:
Nya undantag för vissa resenärer och hushållkontakter som reser till Norge under Miljö 2. Riskländer för import av SARS-CoV-2.

Version 6:
Resenärer som någon gång de senaste 14 dagarna befunnit sig i (ej transit) ett riskland för covid-19 anses vara misstänkta fall. Ett riskland definieras som ett land där den epidemiologiska situationen är sådan att import av fall därifrån skulle kunna innebära en risk att situationen försämras i Sverige. Se en lista på aktuella riskländer.

Version 5:
Personer som arbetar inom hälso- och sjukvård och omsorg som någon gång från 12 december delat hushåll med en asymtomatisk resenär anses också vara misstänkta fall och ska ges förhållningsregler.

Version 4:
I den uppdaterade versionen har en riskmiljö kallad Miljö 2. vissa utlandsvistelser lagts till. Alla resenärer som någon gång från 12 december och senare befunnit sig i Storbritannien (ej transit) anses vara misstänkta fall av covid-19.

Version 3:
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi tagit bort att barn i förskolor, grundskolor och motsvarande skolformer samt gymnasiesärskolan undantas från förhållningsregler som avser inskränkningar i skolgång. Skrivningar om provtagning av asymtomatiska barn, antigen och antikroppstest, undantag för samhällsviktiga yrken samt tidsangivelser för smittspårning av asymtomatiska hushållskontakter har också förtydligats och/eller uppdaterats. Ett förtydligande har gjorts när förhållningsreglerna upphör om man använder sig av provtagning dag 5 för asymtomatiska hushållskontakter.

Version 2:
I den uppdaterade versionen av vägledning har vi lagt till att hushållskontakter får liknande förhållningsregler som konstaterade fall. Det innebär att hushållskontakter till en person med konstaterad covid-19, ska stanna hemma. Vi har också komplettera med nya tidsangivelser för när internationell smittspårning ska påbörjas.

Version 1:
Covid-19 är klassad som både en allmänfarlig- och samhällsfarlig sjukdom och är därmed också en smittspårningspliktig sjukdom. I vägledningen framgår att den enskilda patienten är skyldig att vid allmänfarliga sjukdomar, så gott hen förmår, medverka till att minska risken för smittspridning. I det kan ingå utifrån den proportionalitetsprincip som gäller i smittskyddslagen, i förhållande till varje smittspårningspliktig sjukdom, att covid-19 smittade personer informerar sina närkontakter, även om vården har kvar ansvaret för smittspårningen. Gällande covid-19 finns också ett stort behov av att smittspårningen genomförs på snabbast möjliga sätt för att smittspridningen ska kunna brytas snarast.

Då smittspridningen av covid-19 kan vara ojämnt fördelad krävs det en regional anpassning av hur smittspårningsarbetet genomförs. En viktig aspekt är att i en situation med samhällssmitta fokusera resurser på kontakter som sker i miljöer där man vet att det finns en hög risk för smittspridning. Ett prioriterat arbete är att smittspåra i den händelse man får kännedom om fall av covid-19 i miljöer som inkluderar riskgrupper. Utökad smittspårning i hälso- och sjukvård samt omsorg ska alltid göras, oavsett vilken fas i pandemin regionen befinner sig, och sker med personal som har särskild kompetens för smittspårning.

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 22 juli 2020
  • Uppdaterad: 26 januari 2021
  • Artikelnummer: 20109-7