Revidering 200721
Publikationen innehåller tillägget att antikroppspåvisning kan användas som stöd för att bedöma någon som smittfri. Dessutom bedöms de som har påvisade antikroppar, eller har tillfrisknat efter en covid-19 infektion som verifierats med PCR-test, ha en mycket liten risk att återsmittas under åtminstone 6 månader framåt.

Om publikationen
Folkhälsomyndigheten har tagit fram nationella kriterier för bedömning av smittfrihet vid covid-19.

PCR-tekniken som används i test för att påvisa virus kan inte skilja på virus med förmåga att infektera celler och virus som oskadliggjorts av immunförsvaret och därför kan man inte använda dessa test för att avgöra om någon är smittsam eller inte. RNA från virus kan ofta påvisas i veckor efter insjuknandet men innebär inte att man fortfarande är smittsam. Det finns också flera vetenskapliga studier som talar för att smittsamheten vid covid-19 är som störst i början av sjukdomsperioden.

De rekommenderade kriterierna för bedömning av smittfrihet grundar sig därför på stabil klinisk förbättring med feberfrihet i minst två dygn och att det gått minst sju dagar sedan symtomen började. För de som haft mera uttalade symtom gäller minst 14 dagar sedan insjuknandet och för de allra sjukaste, individuell bedömning av behandlande läkare.

Kriterierna togs fram i samarbete med företrädare för specialitetsföreningarna inom infektionsmedicin, klinisk mikrobiologi, hygien och smittskydd. Rekommendationerna kommer att uppdateras allteftersom ny kunskap om smittsamhet vid covid-19 tillkommer, då nuvarande kunskap är begränsad.

Relaterad läsning

Vägledning för bedömning av immunitet efter infektion med covid-19

  • Författare: Folkhälsomyndigheten
  • Publicerad: 21 juli 2020
  • Uppdaterad: 21 juli 2020