Remiss angående Folkhälsomyndighetens förslag om ett nationellt vaccinationsprogram mot vattkoppor

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har utrett om vaccination mot vattkoppor bör erbjudas inom det nationella allmänna vaccinationsprogrammet för barn och konstaterar att vaccinationen uppfyller smittskyddslagens kriterier för att ingå i ett nationellt vaccinationsprogram.

Bakgrund

Varicella zoster-virus (VZV) orsakar den akuta infektionssjukdomen vattkoppor och vilar därefter latent i centrala, perifera och autonoma nervsystemet. I stort sett alla som växer upp i Sverige exponeras och utvecklar vattkoppor före 12 års ålder. Senare i livet kan VZV reaktiveras och orsaka bland annat infektionssjukdomen bältros. Risken för en enskild individ att utveckla bältros senare i livet är drygt 30 procent.

Mer information om vattkoppor finns att läsa på Sjukdomsinformation om vattkoppor och bältros

Enligt Folkhälsomyndighetens utredning finns säkra och effektiva vacciner för skydd mot vattkoppor tillgängliga att använda i ett nationellt vaccinationsprogram. Två vaccindoser behövs för ett långsiktigt skydd, förslagsvis vid 18 månader och 7 år.

Om vaccination mot vattkoppor införs i barnvaccinationsprogrammet förväntas cirkulationen av vattkoppsvirus i samhället att upphöra inom 6-8 år. Viruscirkulationen väntas upphöra redan inom 2-3 år om också en ikappvaccination av icke-immuna barn 18 mån - 18 år, som inte omfattas av programmet, genomförs i samband med programstart. Detta har även betydelse för att undvika att dessa barn och ungdomar insjuknar senare under uppväxten eller i vuxen ålder, då med risk för en allvarligare sjukdomsbild.

Den hälsoekonomiska analysen visar att införande av vaccination för skydd mot vattkoppor är kostnadsbesparande från ett samhällsperspektiv. Kostnadsbesparingen blir än större om ikappvaccination genomförs.

Sammanfattningsvis visar utredningen att vattkoppsvaccination uppfyller smittskyddslagens kriterier för införande i ett nationellt vaccinationsprogram. Företrädesvis genomförs även en ikappvaccination av de icke-immuna barn som vid start av ett vaccinationsprogram redan passerat vaccinationstillfället för dos 1.

Vi vill med denna remiss välkomna synpunkter på förslaget att införa vattkoppsvaccination i det nationella barnvaccinationsprogrammet tillsammans med en rekommendation om ikappvaccination. Vi tar även tacksamt emot synpunkter på de underlag som ligger till grund för förslaget.

Svara senast

Senast den 24 juni 2024 önskar vi få era synpunkter. Lämna ett svar per remissinstans. Skicka svar med e-post. Märk remissvaret med Folkhälsomyndigheten diarienummer: 01042-2018.

registrator@folkhalsomyndigheten.se

Bilagor

Missiv Vattkoppsvaccination (PDF, 182 kB)

Sändlista (PDF, 159 kB)

Remiss Hälsoekonomisk analys av vaccination mot vattkoppor (PDF, 819 kB) (på engelska)

Remiss Rekommendation om Ikappvaccination (PDF, 213 kB)

Remiss Vaccination mot vattkoppor i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn Beslutsunderlag (PDF, 607 kB) (filen är inte tillgänglighetsanpassad)

REMISS Vattkoppsvaccination Kunskapsunderlag.pdf (PDF, 1,1 MB) (på engelska)

Svarsfil på remiss (PDF, 123 kB) (filen är inte tillgänglighetsanpassad)