26 april 2017 (vecka 16)

(Senaste uppgiften)

Det rapporterades fortfarande fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige under vecka 15-16 (se de gulgråa staplarna i figur 1), men det ser fortsatt ut att ha skett en viss minskning av inhemskt smittade fall. Det är dock oklart exakt hur stor minskning det rör sig om, eftersom smittland ännu inte finns angivet för alla de fall som nyligen rapporterats.

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 16)

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 14)

10 april 2017 (vecka 14)

Det rapporterades fortfarande fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige under vecka 13-14 (se de gulgråa staplarna i figur 1), men det ser nu ut att ha skett en viss minskning av inhemskt smittade fall. Det är dock oklart exakt hur stor minskning det rör sig om, eftersom smittland ännu inte finns angivet för alla de fall som nyligen rapporterats.

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 14)

Antal rapporterade fall med campylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 14)

27 mars 2017 (vecka 12)

Det rapporterades fler fall än förväntat med campylobacterinfektion som smittats i Sverige även under vecka 11-12 (se de gulgråa staplarna i figur 1). Det är fortfarande svårt att avgöra om det skett en minskning av inhemskt smittade fall, eftersom smittland ännu inte finns angivet för de fall som nyligen rapporterats. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall som smittats i Sverige att justeras uppåt.

Antalet rapporterade fall med cmapylobacterinfektion smittade i Sverige 2014-2017 (vecka 12)

13 mars 2017 (vecka 10)

Fler campylobacterfall än förväntat, som smittats i Sverige, rapporterades även under vecka 9-10 (se de gulgråa staplarna i figur 1.). Det är fortfarande svårt att avgöra om det skett en minskning av inhemskt smittade fall eftersom smittland ännu inte finns angivet för de fall som nyligen rapporterats. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall som smittats i Sverige att justeras.

Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 10 2017.

26 februari 2017 (vecka 8)

Figur 1. Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 8 2017. Observera att uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt varför i synnerhet antalet inhemska fall under de senaste veckorna kan komma att justeras uppåt.

Figur 1. Antal anmälda campylobacterfall smittade i Sverige per vecka under 2013 till och med vecka 8 2017. Observera att uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt varför i synnerhet antalet inhemska fall under de senaste veckorna kan komma att justeras uppåt.

28 februari 2017

Fortfarande rapporteras betydligt fler campylobacterfall som smittats i Sverige än förväntat för årstiden (se röda linjen i figur 1). Det är möjligt att en viss minskning har inletts, men det är svårt att avgöra eftersom det ännu så länge är okänt hur många av de nyligen anmälda fallen som har smittats i Sverige. Uppgifterna om smittland uppdateras kontinuerligt och därmed kommer antalet fall smittade i Sverige, i synnerhet de senaste veckorna, att justeras uppåt.

10 februari 2017

Folkhälsomyndigheten, Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA publicerar en gemensam nyhetstext för att understryka allvaret i situationen. Detta sammanfaller i tid med en omfattande medierapportering om problemen inom delar av kycklingbranschen. En av de största producenterna, Kronfågel, säger i samband med detta att företaget i slutet av januari identifierade ett installationsfel i en tvättanläggning som gjorde att transportlådorna sköljdes med vatten innehållande tarmbakterier i stället för med rent vatten. Felet ska ha åtgärdats omedelbart.

Till Folkhälsomyndigheten rapporteras dock fortsatt betydligt fler fall av inhemsk campylobactersmitta än vad som är normalt för säsongen.

December 2016

Kurvan visar fortsatt en tydlig avvikelse uppåt jämfört med normalt. Det tydliga säsongsmönstret med en kraftig nedgång efter de varma sommarmånaderna uteblev. Folkhälsomyndigheten publicerar åter uppgifter om att antalet fall av rapporterad campylobacterinfektion ligger på rekordhöga nivåer. Folkhälsomyndigheten kallar Jordbruksverket, Livsmedelsverket och SVA till ett myndighetsövergripande möte på chefsnivå för att diskutera vilka åtgärder som behöver vidtas för att utvecklingen ska vända. Kycklingbranschen har huvudansvaret för att tillse att de rekommenderade hygienrutinerna följs inom hela produktionskedjan, inom uppfödningen, vid slakt och vid transporter både före och efter slakt.

Oktober 2016

Folkhälsomyndigheten publicerar uppgifter om att antalet fall av inhemsk campylobacterinfektion ligger på oroväckande höga nivåer. Perioden juni–september 2016 saknar motsvarighet när det gäller antal rapporterade fall i Sverige. Den avvikande utvecklingen ses över hela landet och inleddes kring v 30.

November – december 2015

Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreder gemensamt den kraftiga ökning av campylobacter som skett både på humansidan och kycklingsidan. Helgenomsekvensering visar att det finns en tydlig koppling mellan kycklingstammar från svensk kyckling och isolat från personer smittade i Sverige, det vill säga samma orsakssamband som bekräftades även ett år tidigare (2014/2015).

December 2014-januari 2015

Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) utreder gemensamt den kraftiga ökning av campylobacter som skett både på humansidan och kycklingsidan. Helgenomsekvensering visar att det finns en tydlig koppling mellan kycklingstammar från svensk kyckling och isolat från personer smittade i Sverige.

Läs mer

Sjukdomsinformation om campylobacter