Anpassning av smittförebyggande åtgärder inom vård-och omsorg med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge

I dessa dokument beskrivs de smittförebyggande åtgärder som hittills använts inom vård och omsorg, och hur de kan anpassas i takt med att alltfler blir vaccinerad och det epidemiologiska läget förändras.

Handhygien

God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Här finns material att ladda ner och sätta upp på arbetsplatser, samt länk till arbetsmodellen Rena händer räddar liv som är ett stöd för långsiktigt förbättringsarbete.

Vad gäller under pågående vaccinering för äldre- och funktionshindersomsorgen?

Vaccinationen mot covid-19 ger ett gott skydd mot allvarlig sjukdom och den förväntas bidra till att smittspridningen i samhället minskar. Den allmänna smittspridningen är fortfarande hög och smittförebyggande åtgärder behövs fortfarande. Folkhälsomyndigheten arbetar med att anpassa åtgärder med hänsyn till vaccination och epidemiologiskt läge.

Läs mer: Pågående vaccinering för äldre-och funktionshindersomsorgen

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Det är viktigt att skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19. Samtidigt kan det främja hälsa och välbefinnande att träffa sina närstående. Verksamhetsansvariga och personal behöver fortsätta arbetet med att upprätthålla rutiner och anpassa arbetssätt för att förebygga smitta.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg

Alla som arbetar inom vård och omsorg kan bidra till att skydda de äldre genom att minska smittspridningen av covid-19. Här finns vägledning och kunskapsstöd.

Socialstyrelsens webbplats

På Socialstyrelsens webbplats finns information riktad till dig som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive kunskapsstöd om basala hygienrutiner och hur arbetssätt kan anpassas under pandemin.

Socialstyrelsen erbjuder också utbildningsmaterial riktat till personal inom vård och omsorg, till exempel en kompletterande utbildning med fokus på att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kan användas för att påminna dig själv eller dina kollegor vad som gäller för covid-19.

Specifik information om covid-19 till personal inom socialtjänstens olika verksamheter, till exempel hemtjänst och personlig assistans, finns också samlat hos Socialstyrelsen.

Insatser för att hantera och förebygga covid-19 inom äldreomsorgen

För att kunna ge stöd till verksamheters egna förebyggande åtgärder, kartlägger Folkhälsomyndigheten den smittspridning som hittills skett av covid-19 inom äldreomsorgen. Vi uppdaterar också rekommendationer som rör skyddsutrustning och provtagning allt eftersom ny kunskap blir tillgänglig.

För att kartlägga hanteringen av covid-19 på särskilda boenden i regionerna Stockholm och Sörmland, genomförde vi under april 2020 en enkätundersökning bland verksamhetschefer på särskilda boenden. Resultaten finns publicerade av Region Stockholm respektive Region Sörmland.

Som uppföljning till enkätundersökningen genomförde Folkhälsomyndigheten intervjuer i Region Sörmland med sjuksköterskor och verksamhetschefer på särskilda boenden samt medicinskt ansvariga sköterskor.

Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Folkhälsomyndigheten har gjort en nationell insamling och sammanställning av goda exempel på arbetssätt för att minska smittspridning av covid-19 på särskilda boenden. Insamlingen beskriver hur boenden, kommuner och regioner har hanterat covid-19. Vi har nu sammanställt de inkomna svaren så att erfarenheter kan delas mellan regioner och verksamheter.

Läs mer i publikationen Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort en omfattande tillsyn av särskilda boenden för äldre, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden över hela landet. Resultaten presenteras i informationsblad för respektive typ av verksamhet: särskilda boenden för äldre, LSS-boende för vuxna respektive hemtjänst.

Socialstyrelsen har sammanställt en checklista med reflektionsfrågor. Den kan användas som ett stöd för att inventera åtgärder som finns på plats med syfte att hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin.

Provtagning hos boende inom äldreomsorgen

För att minska risken för smittspridning inom kommunal vård och omsorg för äldre behöver smittade omsorgstagare såväl som personal tidigt identifieras så att lämpliga skyddsåtgärder snabbt kan vidtas. En väl fungerande testning är en viktig del i det arbetet. Folkhälsomyndigheten har publicerat en vägledning som beskriver när provtagning med PCR och antigentester bör utföras. Det gäller både misstänkt infektion, smittspårning och screening.

Läs publikationen Provtagning för covid-19 inom kommunal vård och omsorg för äldre

Läs mer

Information om exempelvis provtagningsindikation och hanteringen av avlidna, samt regionernas kommunikationsstöd på olika språk

Hindra smitta att komma in och spridas på särskilda boenden för äldre – samlat stöd (Socialstyrelsen)