Handhygien

God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Här finns material att ladda ner och sätta upp på arbetsplatser, samt länk till arbetsmodellen Rena händer räddar liv som är ett stöd för långsiktigtförbättringsarbete.

Förebygga smittspridning vid besök på Säbos

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Slutsatsen i uppdraget är att förbudet upphör efter den 30 september 2020. Här publiceras rapporten samt rekommendationer och informationsmaterial som stöd för att förebygga smittspridning på särskilda boenden för äldre.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på Säbos

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg

Alla som arbetar inom vård och omsorg kan bidra till att skydda de äldre genom att minska smittspridningen av covid-19. Här finns vägledning och kunskapsstöd.

Socialstyrelsens webbplats

På Socialstyrelsens webbplats finns information riktad till dig som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive kunskapsstöd om basala hygienrutiner och hur arbetssätt kan anpassas under pandemin.

Socialstyrelsen erbjuder också utbildningsmaterial riktat till personal inom vård och omsorg, till exempel en kompletterande utbildning med fokus på att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kan användas för att påminna dig själv eller dina kollegor vad som gäller för covid-19.

Specifik information om covid-19 till personal inom socialtjänstens olika verksamheter, till exempel hemtjänst och personlig assistans, finns också samlat hos Socialstyrelsen.

Insatser för att hantera och förebygga covid-19 inom äldreomsorgen

För att kunna ge stöd till verksamheters egna förebyggande åtgärder, kartlägger Folkhälsomyndigheten den smittspridning som hittills skett av covid-19 inom äldreomsorgen. Vi uppdaterar också rekommendationer som rör skyddsutrustning och provtagning allt eftersom ny kunskap blir tillgänglig.

För att kartlägga hanteringen av covid-19 på särskilda boenden i regionerna Stockholm och Sörmland, genomförde vi under april 2020 en enkätundersökning bland verksamhetschefer på särskilda boenden. Resultaten finns publicerade av Region Stockholm respektive Region Sörmland.

Som uppföljning till enkätundersökningen genomförde Folkhälsomyndigheten intervjuer i Region Sörmland med sjuksköterskor och verksamhetschefer på särskilda boenden samt medicinskt ansvariga sköterskor. Intervjustudien är planerad att presenteras i början av juni 2020.

Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Folkhälsomyndigheten har gjort en nationell insamling och sammanställning av goda exempel på arbetssätt för att minska smittspridning av covid-19 på särskilda boenden. Insamlingen beskriver hur boenden, kommuner och regioner har hanterat covid-19. Vi har nu sammanställt de inkomna svaren så att erfarenheter kan delas mellan regioner och verksamheter.

Läs mer i publikationen Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden.

IVO (Inspektion för vård och omsorg) har gjort en omfattande tillsyn av särskilda boenden för äldre, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden över hela landet. Resultat från tillsynen har sammanställts i informationsblad där faktorer och exempel som bedömts som särskilt viktiga presenteras.

Socialstyrelsen har sammanställt en checklista med reflektionsfrågor. Den kan användas som ett stöd för att inventera åtgärder som finns på plats med syfte att hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin.

Provtagning hos boende inom äldreomsorgen

I den nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 ingår personer som tillhör någon riskgrupp eller bor inom omsorg i den grupp som är högst prioriterad för att testas. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett dokument till stöd för hur detta kan hanteras.

Provtagning för covid-19 hos boende inom äldreomsorg

Hantera ensamhet till följd av besöksförbud på äldreboenden

Besöksförbudet på äldreboenden, som infördes för att minska risken för att sköra äldre personer skulle smittas av covid-19, innebär för många en stor förändring av livet. Längtan och saknad efter barn, barnbarn och andra anhöriga kan vara svår att hantera. Känslan att vara övergiven av sina närstående är en annan konsekvens som utgör risk för oro, ångest och nedstämdhet. Förändringar i den dagliga rutinen, till exempel i kontakten med personal och bekanta på boendet, kan också bidra till svårigheter.

Även för anhöriga kan besöksförbudet vara en stor påfrestning, eftersom man förlorat sin insyn i den närståendes dagliga situation och möjligheten att finnas där för att muntra upp och ge stöd.

En viktig del i att kunna upprätthålla skyddet av de som bor på äldreboenden, är att hantera risken för ensamhet och känslan av social isolering. Besöksförbudet gäller inomhus i boendets lokaler, men utgör inte något förbud för den boende att gå ut. Om situationen inte medger att den boende förflyttar sig utanför boendets lokaler får personalen och de anhöriga hjälpas åt att hitta sätt att träffas som är säkra och praktiska.

För en del personer kan olika tekniska lösningar underlätta situationen, till exempel en mobiltelefon eller surfplatta som är förberedd för videosamtal. Om boendet har tillgång till uteplats eller dylikt kan man träffas i anslutning till den, så länge man håller sig på behörigt avstånd från varandra.

I Socialstyrelsens allmänna råd som ger exempel på hur besöksförbudet kan tolkas och tillämpas nämns ett par situationer då undantag från förbudet kan medges. De avser främst vård i livets slutskede. Om undantag från besöksförbudet beviljas, finns rekommendationer från Folkhälsomyndigheten kring hur ett besök kan genomföras på ett sätt som förhindrar smittspridning av covid-19.

Läs mer

Information om exempelvis provtagningsindikation och hanteringen av avlidna, samt regionernas kommunikationsstöd på olika språk