Handhygien

God handhygien är en av de viktigaste åtgärderna för att förebygga smittspridning. Här finns material att ladda ner och sätta upp på arbetsplatser, samt länk till arbetsmodellen Rena händer räddar liv som är ett stöd för långsiktigtförbättringsarbete.

Föreskrifter om lokala besöksförbud på äldreboenden

Den 19 november beslutade regeringen att Folkhälsomyndigheten får meddela föreskrifter om besöksförbud på äldreboenden. Folkhälsomyndigheten kommer inom kort att fastställa en arbetsgång för besluten om besöksförbud. Innan beslut om besöksförbud kan bli aktuellt behöver andra åtgärder för att hindra smittspridning vara etablerade.

Läs mer om lokala besöksförbud på äldreboenden.

Förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen analyserat det tillfälliga besöksförbudet på särskilda boenden för äldre. Slutsatsen i uppdraget är att förbudet upphör efter den 30 september 2020. Här publiceras rapporten samt rekommendationer och informationsmaterial som stöd för att förebygga smittspridning på särskilda boenden för äldre.

Läs mer om att förebygga smittspridning vid besök på äldreboenden

Information om covid-19 till personal inom kommunal hälso- och sjukvård samt omsorg

Alla som arbetar inom vård och omsorg kan bidra till att skydda de äldre genom att minska smittspridningen av covid-19. Här finns vägledning och kunskapsstöd.

Socialstyrelsens webbplats

På Socialstyrelsens webbplats finns information riktad till dig som arbetar i kommunal hälso- och sjukvård, inklusive kunskapsstöd om basala hygienrutiner och hur arbetssätt kan anpassas under pandemin.

Socialstyrelsen erbjuder också utbildningsmaterial riktat till personal inom vård och omsorg, till exempel en kompletterande utbildning med fokus på att hindra smittspridning och att använda skyddsutrustning. Den kan användas för att påminna dig själv eller dina kollegor vad som gäller för covid-19.

Specifik information om covid-19 till personal inom socialtjänstens olika verksamheter, till exempel hemtjänst och personlig assistans, finns också samlat hos Socialstyrelsen.

Insatser för att hantera och förebygga covid-19 inom äldreomsorgen

För att kunna ge stöd till verksamheters egna förebyggande åtgärder, kartlägger Folkhälsomyndigheten den smittspridning som hittills skett av covid-19 inom äldreomsorgen. Vi uppdaterar också rekommendationer som rör skyddsutrustning och provtagning allt eftersom ny kunskap blir tillgänglig.

För att kartlägga hanteringen av covid-19 på särskilda boenden i regionerna Stockholm och Sörmland, genomförde vi under april 2020 en enkätundersökning bland verksamhetschefer på särskilda boenden. Resultaten finns publicerade av Region Stockholm respektive Region Sörmland.

Som uppföljning till enkätundersökningen genomförde Folkhälsomyndigheten intervjuer i Region Sörmland med sjuksköterskor och verksamhetschefer på särskilda boenden samt medicinskt ansvariga sköterskor.

Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden för äldre

Folkhälsomyndigheten har gjort en nationell insamling och sammanställning av goda exempel på arbetssätt för att minska smittspridning av covid-19 på särskilda boenden. Insamlingen beskriver hur boenden, kommuner och regioner har hanterat covid-19. Vi har nu sammanställt de inkomna svaren så att erfarenheter kan delas mellan regioner och verksamheter.

Läs mer i publikationen Exempel på åtgärder för att minska spridningen av covid-19 på särskilda boenden.

IVO (Inspektionen för vård och omsorg) har gjort en omfattande tillsyn av särskilda boenden för äldre, hemtjänstverksamheter och LSS-boenden över hela landet. Resultaten presenteras i informationsblad för respektive typ av verksamhet: särskilda boenden för äldre, LSS-boende för vuxna respektive hemtjänst.

Socialstyrelsen har sammanställt en checklista med reflektionsfrågor. Den kan användas som ett stöd för att inventera åtgärder som finns på plats med syfte att hindra att smitta kommer in och sprids på äldreboenden i covid-19-pandemin.

Provtagning hos boende inom äldreomsorgen

I den nationella strategin för utökad provtagning och laboratorieanalys av covid-19 ingår personer som tillhör någon riskgrupp eller bor inom omsorg i den grupp som är högst prioriterad för att testas. Folkhälsomyndigheten har tagit fram ett dokument till stöd för hur detta kan hanteras.

Provtagning för covid-19 hos boende inom äldreomsorg

Läs mer

Information om exempelvis provtagningsindikation och hanteringen av avlidna, samt regionernas kommunikationsstöd på olika språk