Bedömningen att besöksförbudet kan upphöra grundar sig på att förutsättningarna har förändrats sedan det infördes. Behovet av det tillfälliga besöksförbudet är mindre nu samtidigt som de negativa effekterna ökar med ett långvarigt besöksförbud.

Det är viktigt att även fortsättningsvis skydda de sköra personer som bor på särskilda boenden för äldre från covid-19. God följsamhet till basala hygienrutiner är grunden för att förebygga smittspridning. Såväl verksamheter som anhöriga och boende har ansvar för att begränsa smittspridning och följa de allmänna råden.

Skapa rutiner

Verksamhetsansvariga och personal i särskilda boendeformer för äldre behöver fortsätta det arbete som inletts under våren med att skärpa och skapa rutiner och förändra arbetssätt. Det handlar till exempel om hygienrutiner, utbildning och bemanning. Här har verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskor på lokal nivå, tillsammans med vårdhygien och smittskydd på regional nivå en viktig roll.

Det är också viktigt att en beredskap för att upptäcka nya fall av covid-19 upprätthålls, liksom övriga rekommenderade åtgärder såsom generös testning även vid ospecifika symtom, screening och smittspårning om positiva fall identifieras, både för de boende och för personalen.

Folkhälsomyndigheten har utrett förutsättningarna att meddela föreskrifter och allmänna råd vid lokala utbrott. De skärpta råden för besök till äldreboenden kan ingå om den epidemiologiska situationen så fordrar.

Stöd när besöksförbudet har upphört

Från och med den 1 oktober kan alla som bor på äldreboenden själva välja om man vill ta emot besök eller inte.

Föreskrifter

Som ett stöd till verksamheterna har Socialstyrelsen tagit fram en föreskrift om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin. Föreskrifterna tydliggör verksamheternas ansvar för att möjliggöra säkra besök. Det är verksamhetsansvarig som ska se till att föreskriften följs.

Rekommendationer

Folkhälsomyndigheten har som komplement till Socialstyrelsens föreskrift tagit fram rekommendationer till verksamheterna, se nedan publikation. De beskriver hur besök i särskilda boendeformer för äldre kan genomföras för att förebygga och minska risk för smittspridning av covid-19.

Kom ihåg att lokala rutiner inte inskränker rättigheten att få träffa sina närstående. Däremot kan rutinerna underlätta för dem som bor på boendet och besökare att genomföra besöken på ett säkert sätt. Vid lokala utbrott kan särskilda rutiner komma att gälla.

Föreskrifter och allmänna råd vid lokala utbrott

Vid lokala utbrott finns möjlighet till ytterligare åtgärder enligt nya skärpta allmänna råd i uppdaterad föreskrift (Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.). Exempel på åtgärd vid ett lokalt utbrott är att Folkhälsomyndigheten i samråd med regionens smittskyddsläkare kan besluta om att personer i det beröra området bör avstå från att besöka personer på äldreboenden i området. De lokala allmänna råden ska gälla under en begränsad tid men kan förlängas vid behov.

Informationsmaterial till boende och besökare

Folkhälsomyndigheten har också tagit fram informationsmaterial i form av faktablad och affisch, riktat till personer som bor på särskilda boenden för äldre och besökare, med information om hur man kan förebygga smittspridning (se nedan publikationer).

Läs mer

Socialstyrelsens stödmaterial som riktar sig till verksamheterna

Se nyhet om allmänna råd vid lokala utbrott

Folkhälsomyndigheten har genomfört uppdraget i samråd med Socialstyrelsen. Här finns en nedladdningsbar pdf-fil av återrapporteringen till regeringen (PDF, 405 kB)