För att förhindra spridning av covid-19 har regeringen gett Folkhälsomyndigheten befogenheter enligt föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 att tillfälligt förbjuda besök på särskilda boenden för äldre. Förbudet kan gälla i en kommun, ett län eller hela landet. En kommun eller region kan hemställa om ett besöksförbud. Folkhälsomyndigheten har också möjlighet att på eget initiativ besluta om besöksförbud om myndigheten bedömer att det finns behov av det.

Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

De tillfälliga lokala besöksförbuden gäller i tre veckor.

Besöksförbud är ett undantag

Ett besöksförbud inskränker på människors grundlagsskyddade rättigheter och kan leda till en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa.

Som en del av hemställan behöver därför den aktuella kommunen tillsammans med regionen beskriva varför man ansöker om ett besöksförbud och vilka andra åtgärder som har vidtagits för att förhindra att smitta kommer in och sprids på de särskilda boendena.

Hemställan om lokala besöksförbud

Den kommun eller region som bedömer att de har behov av att införa ett tillfälligt lokalt besöksförbud ska fylla i en mall. Utöver det som ska redovisas i mallen, behöver inga andra dokument (exempelvis rutiner) skickas in.

Bakgrund och instruktioner för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre (PDF, 153 kB)

Mall för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre (Word, 213 kB)

Länsstyrelsen samordnar

Länsstyrelsen samordnar processen kring hemställan, kallar till samverkan och dokumenterar men gör inga egna bedömningar eller fattar beslut. I samverkan medverkar berörda smittskydds- och vårdhygienenheter, aktuella MAS, kommunens socialchef eller motsvarande och regionens chefläkare eller av denne utsedd representant.

Länsstyrelsen skickar hemställan till Folkhälsomyndigheten: lokalabesoksforbudsabo@folkhalsomyndigheten.se

Stopptid för hemställan

Folkhälsomyndigheten måste ha underlag onsdagar senast kl. 12.00 för att bli aktuella för beslut måndag kommande veckan.

Beslut skickas till:

  • Berörda kommuner/regioner
  • Berörda länsstyrelser
  • Berörda smittskyddsenheter
  • Socialstyrelsen (SoS)
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

De kommuner som är aktuella för tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre finns i föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

Läs mer

Följande kommuner har tillfälliga besöksförbud på särskilda boende för äldre