För att förhindra spridning av covid-19 har regeringen genom förordning (2020:979) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 gett Folkhälsomyndigheten bemyndigande att tillfälligt förbjuda besök på särskilda boenden för äldre. Förordningen har förlängts och gäller nu till 31 maj 2021. Förbudet kan gälla i en kommun, ett län eller hela landet. En kommun eller region kan hemställa om ett besöksförbud om särskilda skäl föreligger.

Verksamhetsansvarig kan medge undantag från besöksförbudet i vissa enskilda fall, till exempel vid vård i livets slutskede.

Kommuner med besöksförbud

  • Antal kommuner med pågående besöksförbud: 0
  • Totalt antal kommuner som har haft besöksförbud: 67
  • Totalt antal kommuner som har haft besöksförbud för fler än en period: 48

Följande kommuner har tillfälliga besöksförbud på särskilda boende för äldre

Besöksförbud är ett undantag

Ett besöksförbud inskränker på människors grundlagsskyddade rättigheter och kan leda till en ökad risk för fysisk och psykisk ohälsa.

Som en del av hemställan behöver den aktuella kommunen beskriva varför man ansöker om ett besöksförbud, vilka åtgärder som har vidtagits för att förhindra att smitta kommer in och sprids samt graden av vaccinationstäckning på de särskilda boendena.

Hemställan om lokala besöksförbud

Den kommun eller region som bedömer att de har särskilda skäl att införa ett tillfälligt lokalt besöksförbud ska fylla i en mall. Folkhälsomyndigheten utgår från den inkomna hemställan som underlag inför beslut, utöver den ifyllda mallen för hemställan behöver inga andra dokument skickas in.

Bakgrund och instruktioner för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre (PDF, 156 kB)

Mall för hemställan om tillfälligt lokalt besöksförbud på särskilda boenden för äldre (Word, 136 kB)

Länsstyrelsen samordnar

Länsstyrelsen samordnar processen kring hemställan, kallar till samverkan och dokumenterar men fattar inte beslut. I samverkan medverkar berörda smittskydds- och vårdhygienenheter, aktuella MAS, kommunens socialchef eller motsvarande och regionens chefläkare eller av denne utsedd representant.

Länsstyrelsen skickar hemställan till Folkhälsomyndigheten: lokalabesoksforbudsabo@folkhalsomyndigheten.se

Stopptid för hemställan

Folkhälsomyndigheten måste ha underlag onsdagar senast kl. 12.00 för att kommunen ska bli aktuell för beslut måndag kommande veckan.

Beslut skickas till:

  • Berörda kommuner/regioner
  • Berörda länsstyrelser
  • Berörda smittskyddsenheter
  • Socialstyrelsen (SoS)
  • Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

De kommuner som är aktuella för tillfälliga besöksförbud på särskilda boenden för äldre framgår i bilagan till Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:78) om tillfälligt förbud mot besök i särskilda boendeformer för äldre för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19 och anslutande ändringsföreskrifter.