Vid lokala utbrott av covid-19 kan vi på Folkhälsomyndigheten, i samråd med smittskyddsläkaren i regionen, besluta om att ett eller flera av de allmänna råden ska gälla.

Det är landets regioner som ytterst ansvarar för smittskyddet i regionen. På den här sidan ser du vad som gäller just nu i olika regioner. Besök även din regions webbplats för information om vad som gäller där du bor.

Råden kan omfatta en hel region eller en del av region. Syftet med de riktade insatserna är att begränsa lokala utbrott av covid-19. Råden gäller under en begränsad tid och kan förlängas vid behov.

Här förklarar vi vad de allmänna råden vid lokala utbrott innebär

Råden utgår från att var och en har en skyldighet att, enligt smittskyddslagen, göra det man kan för att skydda andra från risken att smittas av covid-19.

1. Undvik att resa med kollektivtrafiken eller andra allmänna färdmedel, t.ex. buss och tunnelbana

Syftet är att alla – så långt det är möjligt – bör undvika att resa kollektivt. I stället är det bättre att exempelvis cykla, åka egen bil eller promenera. Samåkning kan vara ett alternativ om man reser med personer som man träffar ofta och nära. Rådet är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats. Dock bör man även i dessa situationer, om möjligt, undvika att resa under rusningstid och planera sin resa så att man kan välja en annan avgång om det är trängsel i kollektivtrafiken. Om man måste resa är det viktigt att hålla avstånd och inte sätta sig direkt bredvid någon annan.

2. Avstå från att göra onödiga resor, såväl inom som utanför regionen eller regiondelen

Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Inte heller detta råd är tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats. Om man måste resa är det viktigt att det görs på ett så smittsäkert sätt som möjligt genom att man håller avstånd till andra och undviker nya kontakter.

3. Avstå från att besöka personer i riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre

Riskgrupper och personer som bor i särskilda boendeformer för äldre är de grupper som riskerar att drabbas allvarligt av covid-19. Information om vilka som omfattas finns här. Rådet innebär att man bör avstå från att besöka dessa personer. Rådet tar framförallt sikte på särskilda boendeformer för äldre. Det är dock viktigt att alltid vara försiktig när man besöker personer som riskerar allvarlig sjukdom, oavsett i vilket sammanhang besöket sker.

Med besök avses framförallt umgänge av social karaktär. Rådet avser alltså inte besök av hemsjukvården, hemtjänsten, personliga assistenter eller andra besök som är nödvändiga.

4. Avstå från att vistas i inomhusmiljöer där människor samlas, t.ex. butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Undantag är nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek

Man bör inte vistas mer än nödvändigt i inomhusmiljöer med människor som man normalt inte träffar. Utomhusmiljöer omfattas inte av detta råd. Nödvändiga besök för att till exempel köpa livsmedel eller medicin, eller medicinskt motiverad träning i badhus eller gym, omfattas inte heller. Det är dock viktigt att göra sådana besök på tider då risken för trängsel är liten och att man undviker omklädningsrum vid eventuell träning.

5. Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Träningar för barn och ungdomar i grundskolan omfattas dock inte

Man bör avstå från evenemang som samlar många människor samtidigt, oavsett om det sker inomhus eller utomhus. Det handlar exempelvis om konserter, teatrar, biografer och andra föreställningar, religiösa evenemang och högtidsfiranden. Risken för smittspridning ökar i dessa situationer och det är även riskfyllt med resor till och från sådana evenemang.

För barn och unga är idrott viktigt. Eftersom barn och ungas påverkan på smittspridningen är låg kan de fortsätta träna sin idrott. Det är dock viktigt att man undviker onödiga fysiska kontakter och att dela vattenflaskor och skydd. Det är också bra om medföljande vuxna endast hämtar och lämnar barnet vid träningen så att nya kontakter undviks.

Matcher och tävlingar bör inte genomföras, varken för barn eller vuxna eftersom detta ofta innebär att man träffar nya människor och eftersom det kan vara svårt att avstå från att delta trots att man har symtom.

Med matcher och tävlingar avses även cuper, serier och andra tävlingsarrangemang.

Yrkesmässig idrott, dvs. idrott som bedrivs som ett yrke, omfattas inte av detta råd.

6. Avstå från att besöka serveringsställen som barer, restauranger och caféer

Detta råd riktar sig till enskilda besökare och inte till verksamheterna. Verksamheternas ansvar regleras på annat sätt.

Rådet omfattar inte take away-verksamhet utan tar sikte på en längre stunds besök på serveringsställena.

7. Undvik att ha fysisk kontakt med andra personer än de som du bor tillsammans med

Rådet innebär en inskärpning av kravet på att hålla avstånd till andra människor än de man bor tillsammans med. Med fysisk kontakt menar vi de människor du träffar och som befinner sig på 1–1,5 meters avstånd, och där själva mötet (kontakten) varar mer än 15 minuter. Den typen av fysiska kontakter bör helt undvikas.

Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra. Det kan handla om vissa idrottsaktiviteter t.ex. kontaktsporter som brottning, ishockey och basket; privata tillställningar, t.ex. fester, bröllop, kalas, middagar och afterwork; hälso- och skönhetsvård som inte är medicinskt motiverat, t.ex. massage, fotvård, frisör eller skönhetsvård.

En lättläst version av dessa sju lokala allmäna råd finns här.

Även verksamheter och arbetsplatser behöver agera vid lokala utbrott

Vid lokala utbrott av covid-19 kan även verksamheter (de som berörs i punkterna 1–7 ovan) och arbetsplatser i den aktuella regionen eller området behöva vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. De lokala allmänna råden som riktar sig till arbetsplatser och verksamheter är exempel på åtgärder som kan underlätta för enskilda att hålla avstånd och undvika smittspridning. Vilken eller vilka av åtgärderna som kan användas avgörs av den som ansvarar för verksamheten.

Det här är några exempel på åtgärder:

  • En verksamhet kan anpassa öppettiderna genom att utöka eller ändra tiderna så att risken för smittspridning minimeras.
  • Verksamheten kan ha system som visar när det är störst risk för smittspridning eller när man bör undvika att besöka verksamheten.
  • Verksamheten kan informera om hur många som får samlas i lokalen samtidigt.
  • Verksamheten kan försöka styra sina besökare till tider när det är mindre trängsel eller erbjuda digitala alternativ.
  • Verksamheten bör informera om när det är olämpligt att hela familjer eller andra sällskap besöker verksamheten tillsammans, om det inte är nödvändigt. Man kan även erbjuda aktiviteter utomhus för medföljande barn.

Arbetsplatser har pekats ut särskilt i de allmänna råden eftersom en stor del av de som får covid-19 har smittats på jobbet. Arbetsplatserna viktigaste åtgärd är att främja arbete hemifrån eller att möjliggöra flexibel arbetstid så att personalen kan undvika att resa med kollektivtrafiken under rusningstid, under den tid som de lokala allmänna råden gäller.

Grundskola, gymnasieskola och högre utbildning

Grund- och gymnasieskolor omfattas inte av lokala allmänna råd. Dessa verksamheters möjligheter att stänga och bedriva distans- eller fjärrundervisning regleras i en särskild lag och en särskild förordning som gäller under pandemin.

När det gäller utbildningar som riktar sig till vuxna som inte går på gymnasiet gäller de allmänna råden precis som för resten av samhället. Det kan innebära att utbildningen anpassas så att viss distansundervisning sker, när verksamheten bedömer att det är lämpligt.

Alla skolor omfattas dock av råden som gäller för arbetsplatser i relation till sina anställda. När det finns möjlighet att arbeta på distans bör detta erbjudas. Detta gäller sedan tidigare men blir ännu viktigare om ett lokalt allmänt råd om det har beslutats för regionen.