Ov odgovorno te sprečine i zaraza

Sare tane kokri odgovorna te sprečinen i zaraza te buvljardžol. Tu kokri valjani te analizirine sar šaj te pazine te na ove zarazimo hem te na zarazine averen.

Arakh tut adžahar so ka vakcinišine tut

Najšukar način te izbegine ozbiljno te ove nabormo ja te buvljare i zaraza tano te vakcinišine tu protiv o kovid-19.

O Zavod sastipase (Folkhälsomyndigheten) preporučini sarine kola isiljen 12 berš hem pobuter te vaksinišinen pe protiv o kovid-19

Informacije andi vakcinacija: Šukar te džane andi ti vakcinacija protiv o kovid-19

Ko veb-sajt 1177.se šaj te čitine sar šaj te vakcinišine tut baš uduri kuri živineja. Akava čer te šaj te vaksinišine tu protiv o kovid-19 (1177.se)

Ačhov čhere hem testirin tut te isi tu simptomija

  • Obratin pažnja ked isi tut neve simptomija sar: te dukhala tut o krlo, thavdela to nakh, isi tu temperatura, kašljineja ja osetineja tut nabormo.
  • Ačhov čhere te isi tut akala ja avera simptomija kola ličinena sar prehlada.
  • Testirin tu ko kovid-19. Akava važini hem tuče kova na hijan vakcinišimo ama hem tuče kova hijan vakcinišimo.
  • Adžahar so ka ačhove čhere ked isi tut simptomija, tiknjačereja o buvljaribe o kovid-19 hem avera infekcije sar o grip ja o RS-virus.
  • Ma dža ki buti, ki škola, ki angli-škola ja ko avera aktivitetija ked isi tut simptomija kola ličinena sar prehlada, čak ked hijan testirimo negativno ko kovid-19. Odova tiknjačeri i šansa te buvljaren pe hem avera infekcije.
  • Vičin o broj 1177 te valjani če pomoć te procenine kokri te simptomija ja te valjani če savet kuri te rode pomoć. Akava posebno važini e manušendže kola tane ki rizično grupa koljendže valjani te pomožini pe hem ko avera nabormipa osim o kovid-19, sar ko primer o grip.

Ko 1177.se isi informacije sar šaj te testirine tut uduri kaj bešeja. O čhavore kola pana na podžije ki angli-škola hem okola kola sigurno hine ljen o kovid-19 ko palune šov masek, obično na valjanena te testirinen pe.

Irin napalal keda isi tut negativno test hem uljan sasto

Šaj te irine tut ki angli-škola, ki škola, ki buti hem ko slobodna aktivitetija keda isi tut negativno test hem uljan sasto. Te hine tut temperatura, valjani te ove bizo temperatura najhari jekh celo dive. Disave simptomija andi prehlada šaj te ačhon disavendže kola ulje saste hem disavo vakti palji infekcija.

Kobor valjani te ačhove čhere tano individualno. Disavendže valjani jekh-trin dive, averendže jekh kurko ja pobuter. Akala preporuke pomožinena tut te procenine keda sastiljan hem keda šaj te počine te čere te aktivnosti diveste.

Te uljan pozitivno ko kovid-19 važinena aver preporuke.

Obratin pažnja so šaj te oven aver regionalna odredbe kola kompletirinena odova so o Zavod sastipase (Folkhälsomyndigheten) preporučija.

Ačhov čhere te džiko ando te čherutne isilje kovid-19

Te džiko ando te čherutne isilje kovid-19 valjani te ačhove čhere. Čer adžahar:

  • Ačhov čhere efta dive ando dive keda to čherutno dobijan po test. Akava važini sar tuče kova hijan ama hem tuče kova na hijan vakcinišimo, iako nane tut nisave simptomija. Hem o čhavore kola na podžije ki angli-škola valjani te ačhon čhere.
  • Testerin tut so posig te isi tut simptomija.
  • Testerin tut palo pandž dive te nane tut simptomija. Odola pandž dive račujinena pe ando dive keda toklo čherutno dobija so pozitivno tano. O čhavoro kova pana na podžija ki angli-škola na valjani te testirini pe, ama valjani te ačhol čhere.
  • Te o test tano negativno hem nane tut nisave simptomija šaj te irine ki škola, ki buti hem ko avera aktivitetija efta dive palo odova so to čherutno dobija pozitivno test. Hem ponodori ov pažljivo ko neve simptiomija.

Okola kola hineljen kovid-19 ko palune šov masek na valjani te ačhon čhere te džiko ando oljenge čherutne dobija korona. Ama valjani te ačhon čhere te dobije neve simptomija.

Posebna preporuka tuče kova na hijan vakcinisimo tani te ičere i distanca

Ov posebno pažljivo te arakhe kokri tut hem averen te na zarazinen pe. Odova važini tuče kova hijan phureder a na hijan vakcinišimo. Odova važini hem ked nane tut nisave simptomija.

O Zavod sastipase (Folkhälsomyndigheten) isilje uopštena preporuke phurederendže kola šaj te vakcinišinen, ama pana na čerdže odova. On valjanena posebno te obratinen pažnja ko manuša kola tane ki rizično grupa hem okoljendže kola isiljen 70 berš hem pobuter.

Odova čereja adžahar so ičereja distanca ando avere keda odova šaj, hem posebno izbegineja o kontakt okoljencar kola isiljen 70 berš hem pobuter.

Ičer i distanca premalo avera manuša ki ti buti ked šaj, hem izbegin o thana kuri isi but gužva, sar ko primer koncertija, račake klubija hem bare bijava.

Čer akava te hijan pozitivno ko kovid-19

Te hijan pozitivno ko kovid-19 mora te ačhove čhere hem te ičere o pravilija kola važinena okoljendže kola isiljen kovid-19.

Šaj te irine tut ki angli-škola, ki škola, ki buti hem ko slobodna aktivitetija te ačhiljan čhere najhari efta dive ando momenti keda o simptomija počije, hem te uljan bizo temperatura duj palune dive hem osetineja tut sasto. Disave simptomija andi prehlada ačhona disavo vakti pali infekcija hem disavendže kola sastilje.

Kontaktirin o 1177 te na hijan sigurno da lji te dža ko doktori keda isi tut simptomija. Ko situacije kuri o dživdipe tano ki opasnost, vičin 112.