Ičer distanca hem ma đa ko thana kaj so isi gužva

Ičer distanca ked hijan andre hem avri, hem ma đa ko thana kaj so isi but gužva.

Pana pobuter važno ked reseja tut manušencar ko pobaro periodi hem ked hijan andre. Tu valjani te na đa ko thana sar ko primer butikija, galerije hem te vozine tut ko autobusija hem vozija keda tani i najbari gužva.

Ačhov čhere hem testirin tut ako isi tut tikno simptomi

O čhavore hem o pobare ako osetinena pe naborrme valjani te ačhoven čhere hem te na đan ki buti, škola, dagis hem avera aktivitetija. Čak hem ako te simptomija tane but tikne. Tu valjani te čere test hem te na ovel tut kontakt avere manušencar. Pobuter šaj te dikhe ko 1177.se save rekomendacije isi ko odova than kaj so bešeja.

www.1177.se

Čer buti čheral ako šaj

O Folkhälsomyndigheten, Instituti baš o sastipe rekomendirini sarine so isi oljen šansa, te čeren buti čheral. Odova valjani te vačere te šefeja. To šefi valjani te ljel odija odovornost ako isi tut šansa te čere buti kotar to čher.

Ov e amaljencar bizo te ove naborno ja tu oljenđe te de o nabormipe

Ked reseja tut manušencar avri, valjani te dikhe o rizik e nabormipasoro te ovel so potikno.

Ne mora te oven paše jekh zalo jekheste, specialno ked hijen andre. Šaj te oven avri hem ko potikne grupe, ama ma res tut manušencar so isi oljen simptomi.

Lje i vakcina ako isi tut šansa

I vakcina tikničeri o rizik te ove but nabormo ja te mere kotar o covid-19. I vakcina tikničeri o nabormipe te barjol. Sarine so isi oljen 18 hem pobuter berš ka oven oljen šansa te dobinen i vakcina. Isi ko plani hem o terne so isi oljen 16-17 berš te ovel oljen šansa te dobinen i vakcina. Ki oficialno internet strana kotar o Folkhälsomyndighet, Instituti baš o sastipe isi informacia kotar vakcinacia. Nane obavezno te lje i vakcina, ama o Folkhälsomyndigheten rekommendirini te lje i vakcina. Ko 1177.se šaj te dikhe pobuter sar organizirini pe i vakcinacia ko odova than kaj so bešeja.

Đa ko drumo bizo te ove naborno
ja tu averenđe te de o nabormipe

Ako valjani te đa đikuri ko drumo, dikh o rizik e nabormipasoro te ovel minimalno. Pošukar phir, vozin bicikla ja lje vorda ako isi tut, nego te đa ko drumo kolektivno sar ko primer vozi ja autobus, ako nane šansa te rezevisine to than angljeder.

Ako đaja ko pobaro drumo hem reseja neve manušen, ičer distanca hem ov avri.

Tu valjani te izolirine tut hari ked reseja ko odova than, hem ked irineja tut čhere dikh o rizik e nabormipasoro te ovel minimalno.

Ako đaja ko avera phuvja valjani te ove informirimo kobor tano baro o rizik e nabormipasoro ki odija phuv hem save rekomendacije hem restrikcije isi ki odija phuv, ama hem ked aveja čhere.

Thov te vasta

O nabormipe but kolaj ačhola ko vasta. O nabormipe šaj te barjol ako đikas doljinđan kotar vasta. Thov te vasta sapuneja hem tate panjeja, najhari 20 sekunde.

Thov te vasta

  • ked aveja čhere ja ked reseja ki buti
  • ked hijan hine avri
  • angljeder te ha maro
  • ked doljeja o maro, habe ko vasta
  • palo so hijan hine ko toaleti.

Medicinsko alkohol tano jekh alternativa ako nane tut šansa ko odova momenti te thove te vasta sapuneja.

Ma takin te jačha, to nak hem to muj sebepi te na ove nabormo. But važno ako kašljineja, te čere odova ki baj, ki musi ja ki paloma ako isi tut.

Ti reakcia valjani te ovel sigurno

Ti obaveza tani te arakhe tut hem averen kotar o nabormipe covid-19. Tu kokri valjani te misline sar šaj te na ove nabormo, te ičere distanca hem sar te na naborsačere averen. Tu valjani te respektirine avere manušen. Specialno e manušen so tane ki rizično grupa.

Dikh pobuter

Om covid-19, vaccination, testning och resor på olika språk