از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻮوﯾﺪ ـ ۱۹ اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﺪ

Skydda dig själv och andra – rekommendationer om covid-19 på dari.

در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﮭﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﻮرت ھﺎ را در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺧﻼﺻﮫ ﻣﯽ ﺳﺎزﯾﻢ ﮐﮫ ﭼﮕﻮﻧﮫ ﺷﻤﺎ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺨﺺ ﻋﺎدی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻧﺘﺸﺎر ﻋﻔﻮﻧﺖ ﮐﻮوﯾﺪ ـ۱۹ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

واکسین در برابر کووید ـ 19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

واکسین ها تیست شده بر ضد کوید-19 چگونه میباشد؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

واکسین ها چگونه کار میکند؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسین چیست؟

معلومات دیگر

Så använder du engångsmunskydd