آزمایش برای اینکه بدانید کووید 19 دارید یا داشته اید

از خود و دیگران محافظت کنید - توصیه هایی در مورد کووید-19

واکسن کووید -۱۹

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

نحوه آزمایش واکسن علیه کووید-19 چگونه است؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

نحوه عملکرد واکسن چگونه است؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسن چیست؟

Ladda ner: Vad är ett vaccin

بدین طریق از خود و دیگران در برابر این عفونت محافظت کنید

دربارۀ داخل شدن به سوئد و سفر در داخل سوئد

اطلاعات دیگر

Så använder du engångsmunskydd