از خود و دیگران محافظت کنید - توصیه هایی در مورد کووید-19

واکسن کووید -۱۹

Vaccinera dig mot covid-19 för att minska smittspridningen

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

نحوه آزمایش واکسن علیه کووید-19 چگونه است؟

Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar vaccin

نحوه عملکرد واکسن چگونه است؟

Ladda ner: Hur funkar vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسن چیست؟

Ladda ner: Vad är ett vaccin

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination mot covid-19

هم اکنون واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 انجام می شود

Ladda ner: Nu pågår vaccination mot covid-19

آزمایش برای اینکه بدانید کووید 19 دارید یا داشته اید

Testa dig för covid-19 (Lättläst)

بدین طریق از خود و دیگران در برابر این عفونت محافظت کنید

Filmen nedan, titel på svenska: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

دربارۀ داخل شدن به سوئد و سفر در داخل سوئد