از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

واکسن کووید -۱۹

Vem erbjuds vaccination mot covid-19?

Till dig som vaccinerar dig mot covid-19

Filmen nedan, titel på svenska: Hur testas vaccin mot covid-19

نحوه آزمایش واکسن علیه کووید-19 چگونه است؟

Filmen nedan, titel på svenska: Hur funkar ett vaccin

نحوه عملکرد واکسن چگونه است؟

Filmen nedan, titel på svenska: Vad är ett vaccin

واکسن چیست؟

Filmen nedan, titel på svenska: Så här går vaccinationen för covid-19 till. Ladda ned filmen här.

به این ترتیب واکسیناسیون انجام می شود

Filmen nedan, titel på svenska: Nu pågår vaccination av covid-19

هم اکنون واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 انجام می شود

آزمایش برای اینکه بدانید کووید 19 دارید یا داشته اید

Testa dig för covid-19 (Lättläst)

بدین طریق از خود و دیگران در برابر این عفونت محافظت کنید

دربارۀ داخل شدن به سوئد و سفر در داخل سوئد

اطلاعات دیگر

Så använder du engångsmunskydd

Nationella allmänna råd (krisinformation.se)

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

در صورت بیماری چه مدت باید در خانه بمانید؟