ርሕቀትካ ሓሉ፡ ካብ ምጽቕቓጥ ድማ ተቖጠብ።

ኣብ ውሽጢ ገዛ ይኹን ኣብ ደገ፡ ምስ ካልኦት ሰባት ዘሎካ ምርሕሓቕ ሓልዎ። ጽቕጥቅጥ ካብ ዘሎዎ ቦታታት ተቖጠብ።

ብፍላይ ነዚ ኣገዳሲ ዚገብሮ ድማ፥ ንሰባት ኣብ ውሽጢ ገዛን ንነዊሕ ግዜን ምስ ትራኸቦምን እዩ።

ጽቕጥቅጥ ካብ ዘሎዎም ቦታታት፡ ከም ድኳናት፡ ማእከል-ዕዳጋታትን ህዛባዊ መጐዓዝያን ክትቁጠብ ይግባእ።

ዋላ’ኳ እቲ ዝተራእየካ ምልክት-ሕማም ቅልል ዝበለ ይኹን፥ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ፡ ምርመራ ድማ ግበር

ምልክት-ሕማም ዝተሰምዖም ቆልዑን ዓበይቲን፥ ካብ ስርሖም፡ ካብ ቤትትምህርቶም፡ ካብ ቅድመ-ትምህርቶም ወይ ውን ካብ ካልእ ንጥፈታቶም ኣቛሪጾም፥ ኣብ ገዝኦም ኪጸንሑ ይግባእ። እዚ ማለት ድማ፡ ዋላ’ኳ እቲ ዚስምዓካ ዘሎ ምልክት-ሕማም ቀሊል ምዃኑ ብዘየገድስ እዩ። ምርመራ ድማ ግበር፡ ምስ ካልኦት ሰባት ኣካላዊ-ርክብ ካብ ምግባር ድማ ተቖጠብ።

ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እንታይ ሕጊታት ከም ዘገልግል፥ ኣብ 1177.se ክተንብብ ትኽእል ኢኻ።

ትኽእል እንተ ዄንካ ኣብ ገዛኻ ዄንካ ስራሕ

”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” (Folkhälsomyndigheten)፡ ኵሎም’ቶም ካብ ገዝኦም ስርሖም ከካይዱ ዚኽእሉ ሰባት፡ ከምኡ ንኺገብሩ ይመክር። ኣብ ገዛኻ ዄንካ ንኽትሰርሕ ዚክኣል እንተ ዀይኑ፡ ምስ ወሃብ-ስራሕካ ተዛራረብ። ወሃብ ስራሕካ፡ ዋላ ኣብቲ ኣብ ገዛኻ ዄንካ ትሰርሓሉ ጊዜ ውን፥ ሓላፍነት ከባቢ-ስራሕካ ኪወስድ ኣገዳሲ እዩ።

ንዓኻ ከምዘይለግበካን ንኻልኦት ከም ዘይተልግብን ጌርካ ምስ ሰባት ተራኸብ

ምስቶም ካብቲ ስድራ ቤት ወጻኢ ዝኾኑ ሰባት ወይ ፈተውትኻ ኣብ ትራኸበሉ ጊዜ፥ ነቲ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ብዝዕገተሉ ኣገባብ ጌርካ ፈጽሞ።

ብፍላይ ኣብ ውሽጢ ገዛ ተጸጋጊዕኩም ካብ ትኾኑሉ ኩነታት ተቖጠቡ። ብዝተኻእለ መጠን ካብ ገዛ ወጻኢን ብውሑድ ጕጅለታትን ተራኸቡ። ምልክት-ሕማም ምስ ዚህልወካ ካልኦት ሰባት ኣይትርከብ።

ክታበት ንምግባር ምስ ተዓደምካ/ኪ ክታበት ውሰድ

ክታበት ምውሳድ፡ ነቲ ብኮቪድ-19 ብኸቢድ ንኽትሓምም ወይ ንኽትመውትን ዘሎ ሓደጋ ዘጕድል ኣገባብ’ዩ። ንሱ ለብዳ ንምክልኻል ውን ዚሕግዝ’ዩ። ኵሎም ልዕሊ 18 ዝዕድሚኦም ሰባት ክታበት ኪዳለወሎም እዩ። ነቶም ካብ 16-17 ዝዕድሚኦም መንእሰያትን ክታበት ንምሃብ ውን ምድላው ይግበር ኣሎ። ኣብ ”ኣድራሻ-ኢንተርነት” ናይ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ”፥ ብዛዕባ ክታበታት ሓበሬታ ተጻሒፉ ክትረክብ ኢኻ። ክታበት ምውሳድ ብነጻ ድሌትካ ዚግበር ነገር’ዩ። ይኹን እምበር፡ ”ቤትስልጣን ጥዕና-ህዝቢ” ዚህቦ ምኽሪ፡ ሕራይ ኢልካ ነቲ ክታበት ምውሳዱ እዩ። ኣብ ”1177.se” ኣቲኻ፡ ኣብቲ ትነብረሉ ቦታ እቲ ኣወሃህባ ክታበታት ብኸመይ ይመሓደር ከም ዘሎ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ።

ኣብ ምጋሽካ ንዓኻ ከም ዘይለግበካን ንኻልኦት ከም ዘይተልግብን ግበር

ኣብ ትጐዓዘሉ ጊዜ፡ ናይ ምልጋብ ሓደጋ ብዘይህልወሉ ኣገባብ ክትገብሮ ይግባእ። ኮፍ-መበሊ ንምግዛእ ኣብ ዘይትኽእለሉ ኩነታት፥ ናይ ሓባር-መጐዓዝያ ኣብ ክንዲ ምጥቃም፥ እቲ ጕዕዞኻ ብእግርኻ፡ ብሽክለታ ወይ ብማኪና እንተ ገበርካዮ ይበልጽ።

ናብ ርሑቕ ቦታ ጌሽካ፡ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ ምስ ሓደስቲ ሰባት ትራኸብ ምስ ትኸውን፥ ርሕቀትካ ክትሕሉ ከም ዘሎካ ዘክር፥ ብዝተኻእለ መጠን ድማ ካብ ገዛ ወጻኢ ኣብ ዝኾነ ቦታ ርኸቦም።

ኣብቲ ዝገሽካዮ ቦታ ኣጋጣሚ ኾይኑ ምልክት-ሕማም ኮቪድ-19 ምስ ዚስምዓካ፥ ንነፍስኻ ክትንጽለሉ ትኽእል መገዲን፥ ምስፍሕፋሕ ለበዳ ብዚከላኸል ኣገባብ ናብ ቦታኻ ክትምለሰሉ ትኽእል ኣገባብ ሓሲብካሉ ክትጸንሕን ይግብኣካ።

ናብ ካልኦት ሃገራት መገሻ ምስ ትፍጽም፥ ናብታ ዝኸድካላ ሃገር ብዛዕባ ዘሎ ናይ ለበዳ ምስፍሕፋሕ ሓደጋን፥ ኣብቲ ዝኸድካዮ ቦታ ብዛዕባ ዘሎዉ ሕጊታትን ክልከላታትን”፥ መዓስ ክትምለስ ከም ዝኾንካን ሓበሬታ ረኸብ።

ኣእዳውካ ኣዘውቲርካ ተሓጸብ

እቲ ሕማም ዘላግብ ንጥረ-ነገር ብቐሊሉ’ዩ ኣብ ኣእዳውካ ዚጠብቕ። ሽዑ ድማ ንኣብነት፡ ኣብቲ ንኻልእ ሰብ ሰላም ትብለሉ ጊዜ፡ እናተላብዐ ኪኸይድ ይኽእል እዩ። ሰለዚ እምበኣር፡ ኣእዳውካ ብሳምናን ብማይ ውዑይን ኣዘውቲርካ፡ ን20 ካልኢት ዚኸውን ጊዜ ተሓጸብ።

ከምዚ ዚስዕብ ክትገብር ከሎኻ ኣዘውቲርካ ኣእዳውካ ተሓጸብ፡-

  • ናብ ገዛኻ እትው ምስ በልካ ወይ ናብ ስራሕ ምጽእ ምስ በልካ
  • ኣብ ደገ ምስ ጸናሕካ
  • ቅድሚ ኣብ መኣዲ ምቕራብካ
  • መግቢ ኣብ ተዳልወሉ ጊዜ
  • ብድሕሪ ኣብ ሽቃቕ ምብጻሕካ እዮም።

ናይ ኢድ-ኣልኮል( ወይ ንዕኡ ዚመሳሰሉ ፋሰስቲ)፥ ኣብቲ ኢድካ ብማይ ንምሕጻብ ዕድል ዘይትረኽበሉ ጊዜ ከም ኣማራጺ ትጥቀመሎም ነገራት’ዮም።

መታን እቲ ተላጋቢ ንጥረ-ነገር ናብቲ ልፋጫት ናይ ኣካላትካ ከይተሓላለፍ፥ ዓይንኻ፡ ኣፍንጫኻን ከምኡ ውን ኣፍካ ካብ ምትንኻይ ተቖጠብ። ክትስዕል ወይ ክትንጥስ ከሎኻ ውን፡ ኣብ መዓጻጽፎ ቅልጽምካ ወይ ኣብ ወረቐት-መንዲል ክትገብሮ ኣገዳሲ ነገር እዩ።

ኵሉ ትግባረኻ ካብ ለበዳ ውሑስ ብዝኾነ ኣገባብ ፈጽሞ

ንዓኻን ንኻልኦት ካብ ለበዳ ኮቪድ-19 ንምክልኻል ዚክኣለካ ነገር ኵሉ ክትገብር ሓላፍነት ኣሎካ እዩ። ንስኻ ባዕልኻ ብኸመይ ንርእስኻ ካብ ለበዳ ከም ትኽወል፥ ርሕቀትካ ብኸመይ ክትሕሉ፥ ንኻልኦት ሰባት ከይተልግበሎም ድማ፡ እንታይ ክትገብር ከም ዘድሊ ክትሓስበሉ ትኽእል ኢኻ። ብዛዕባ ካልኦት ሰባት ውን ሓልዮትን ተገዳስነት ክተርኢ ይግባእ እዩ። ከምኡ ምግባር ድማ፡ ብፍላይ ነቶም ብጽኑዕ ኪሓምሙ ዚኽእሉ ናይ ሓደጋ-ጕጅለታት፥ ዝልዓለ ኣገዳስነት ዘሎዎ እዩ።

ተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ

ብዛዕባ ኮቪድ-19፡ ክታበትን ምርመራ ምግባርን ብነንበይኑ ቋንቋታት

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

Filmen nedan, Ladda ner: Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin

Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin (47 sek)


Filmen nedan, Ladda ner: Varför är det så viktigt vara vaccinerad?

Varför är det viktigt att vara vaccinerad? (24 sek)


Filmen nedan, Ladda ner: Hur funkar vaccin?

ብኸመይ ክታበታት ይሰርሑ፧


Filmen nedan, Ladda ner: Vad är ett vaccin?

እንታይ ኢዩ ክታበት፧

Filmen nedan, Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19?

ብኸመይ ኢዮም ክታበታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝፍተኑ፧

Filmen nedan, Ladda ner: Nu pågår vaccination mot covid-19

ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ይወሃብ ኣሎ።

ካልእ ሓበሬታ

Filmen nedan, titel på svenska: Covid-19: Så länge ska du stanna hemma om du är sjuk

ኮቪድ-19 : እንተሓሚምካ ንኽንደይ ዝኣክል ግዜ ኢኻ ኣብ ገዛ ክትጸንሕ ዘሎካ ?