ዝርግሐ ለብዒ ንምክልኻል ሓላፍነት ውሰድ።

ተመሓላላፊ ሕማማት ንኸይላብዑ ኵሉ ሰብ ናይ ገዛእ ርእሱ ሓላፍነት ኣለዎ። ንዓኻ ከይተሓለለፈካን ንኻልኦት ከይተተሓላልፈሎምን ከመይ ገርካ ከም ተወግድ ባዕልኻ ክትሓስበሉ ኣለካ።

ንነብስኻ ብኽታበት ተኸላኸለላ

ምኽታብ ከቢድ ሕማምን ዝርግሐ ኮቪድ-19ን ከተወግደሉ እትኽእል ዝበለጸ መገዲ እዩ።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ኵሎም ደቂ 12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝዀኑ ሰባት ጸረ ኮቪድ-19 ንኽኽተቡ ይላቦ።

ሓበሬታ ብዛዕባ እዚ ክታበት፦ ብዛዕባ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ንኽትፈልጦ ጽቡቕ ዝኾነ

ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ እቲ ክታበት ብኸመይ ከም ዝካየድ ኣብ መርበብ ሓበሬታ 1177.se ከተንብብ ትኽእል ኢኻ፦ ጸረ ኮቪድ-19 ንምኽታብ ከምዚ ዝስዕብ ትገብር (1177.se)

ምልክታት ሕማም እንተ ገይሩልካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕን ተመርመርን

  • ከም ቃንዛ ጐረሮ፡ ነድሪ ኣፍንጫ (ጸረርታ)፡ ረስኒ፡ ሑዕታ ወይ ናይ ሕማም ስሚዒታት ዝኣመሰሉ ሓደሽቲ ምልክታት ሕማም ኣስተብህለሎም።
  • ከምዚኦም ወይ ካልኦት ምልክታት ናይ ረኽሲ ኣብ ሻምብቆታት ምስትንፋስ እንተ ገይሩልካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።
  • ከምኡ’ውን ናይ ኮቪድ-19 መርመራ ግበር። እዚ ንዓኻ ዘይተኸተብካን ንዓኻ ዝተኸተብካን ይምልከተኩም እዩ።
  • ምልክታት ሕማም ክገብረልካ ከሎ ኣብ ገዛኻ ብምጽናሕ ዝርግሐ ናይ ኮቪድ-19ን ካልኦት ከም ኢንፍሉወንዛን ኣርኤስ-ቫይሩስን ዝኣመሰሉ ለበዳታት ተውሕድ ኢኻ።
  • ዋላ እውን ናይ ኮቪድ-19 ኣሉታዊ መልሲ (ከም ዘይብልካ) ተዋሂቡካ ይኹን፡ ምልክታ ረኽሲ ኣብ ሻምብቆታት ምስትንፋስ ምስ ዝገብረልካ ካብ ስራሕ፡ ቤት ትምህርቲ፡ መውዓሊ ህጻናትን ካልኦት ንጥፈታትን ካብ ምኻድ ኣብዅርካ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ። እዚ ንዝርገሐ ካልኦት ለበዳታት የውሕዶ እዩ።
  • ነቶም ምልክታት ሕማምካ ንምግምጋም ሓገዝ እንተ ደሊኻ ወይ ኣበይ ሕክምና ክትሓትት ከም ትኽእል ምኽሪ ደሊኻ፡ ናብ ተሌፎን ቍጽሪ 1177 ደውል። እዚ ብፍላይ ነቶም ብጀካ ንኮቪድ-19 ብተወሳኺ ንኣብነት ከም ንኢንፍሉወንዛ ዝኣመሰሉ ካልኦት ሕማማት እውን ሕክምና ከድልዮም ንዝኽእል ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጕጅለ ሰባት ይምልከት።

ኣብ 1177.se ኣብቲ እትነብረሉ ቦታ እቲ መርመራ ብኸመይ ከም ዝካየድ ሓበሬታ ኣሎ። ናብ መውዓሊ ህጻናት ምኻድ ዘይጀመሩ ህጻናትን እቶም ኣብ ዝሓለፈ ፍርቂ ዓመት ኮቪድ-19 ሒዝዎም ከም ዝነበረ ዝተረጋገጸን፡ መብዛሕትኡ ግዜ መርመራ ምግባር ኣየድልዮምን እዩ።

መርመራ ጌርካ ኣሉታዊ መልሲ ምስ ረኸብካን ምስ ሓወኻን ተመለስ

መርመራ ጌርካ ኣሉታዊ መልሲ ምስ ረኸብካን ምስ ሓወኻን ናብ መውዓሊ ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲ፡ ስራሕን ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታትን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ረስኒ እንተ ነይሩካ ኾይኑ፡ እንተ ወሓደ ንሓደ መዓልቲ (24 ሰዓታት) ካብ ረስኒ ናጻ ዝነበርካ ክትከውን ኣለካ። ሓደ ሓደ ንጽል ምልክታት ሕማም ናይ ሻምብቆታት ምስትንፋስ ዋላ ኣብቲ ዝሓወየ ሰብ እውን ድሕሪ እቲ ረኽሲ ንዝተወሰነ ግዜ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ገዛኻ ንኽንደይ እዋን ክትጸንሕ ከም ዘለካ ካብ ሰብ ናብ ሰብ ይፈላለ እዩ። ንገሊኦም ሒደት መዓልታት ፡ ንኻልኦት ድማ ኣስታት ሓደ ሰሙን ወይ ካብኡ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ብሓገዝ እዚኦም ለበዋታት መዓስ ሓዊኻ ናብ መዓልታዊ ንጥፈታትካ ክትምለስ ከም ትኽእል ባዕልኻ ክትግምግም ከድልየካ እዩ።

ተመርሚርካ ናይ ኮቪድ-19 እወታዊ መልሲ እንተ ተዋሂቡካ ካልኦት ለበዋታት እዮም ዝምልከቱኻ።

ነዞም ናይ ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ለበዋታት ዘማልኡ ፍሉያት ዞባውያን ሕግታት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ ዘክር ኢኻ።

ሓደ ካብ ስድራ ቤትካ ኮቪድ-19 እንተ ሒዝዎ ኣብ ገዛኻ ጽናሕ።

ሓደ ምሳኻ ዝነብር ሰብ ኮቪድ-19 እንተ ሒዝዎ ንስኻ እውን ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕ ኣለካ። ከምዚ ዝስዕብ ግበር፦

  • ካብታ እቲ ኣብ ስድራ ቤትካ ዘሎ ሰብ መርመራ ዝገበረላ መዓልቲ ዝሕሰብ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛኻ ጽናሕ። እዚ ንዓኻ ዝተኸተብካን ንዓኻ ዘይተኸተብካን ይምልከተኩም እዩ፡ ዋላ ምልክት ሕማም እውን ኣይሀልኹም። ዋላ ናብ ክፍሊ ቅድመ-ትምህርቲ ምኻድ ዘይጀመሩ ቈልዑ እውን ኣብ ገዛ ምጽናሕ የድልዮም እዩ።
  • ምልክታት ሕማም እንተ ኣለካ ኾይኑ ብዝተኻእለካ መጠን ቀልጢፍካ ተመርመር።
  • ምልክታት ሕማም ዘይብልካ እንተ ኾይኑ ድሕሪ ሓሙሽተ መዓልቲ ተመርመር። እተን ሓሙሽተ መዓልቲ፡ ካብታ እቲ ኣባል ስድራ ቤትካ ዝኾነ ሰብ እወታዊ መልሲ ናይ መርመርኡ ዝረኸብላ መዓልቲ እዩ ዝሕሰባ። እቶም ገና ናብ ክፍሊ ቅድመ-ትምህርቲ ምኻድ ዘይጀመሩ ቈልዑ ምምርማር ኣየድልዮምን እዩ፣ ኣብ ገዛ ግን ክጸንሑ ኣለዎም።
  • እቲ መልሲ መርመራ ኣሉታዊ እንተ ኾይኑን ዝኾነ ምልክት ሕማም ዘይገበረልካ ኾይኑን፡ እቲ ኣባል ስድራ ቤትካ እወታዊ መልሲ ካብ ዝተዋህቦ ድሕሪ ሸውዓተ መዓልቲ ናብ ቤት ትምህርቲ፡ ስራሕን ካልእ ንጥፈታትን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ንሓደሽቲ ምልክታት ሕማም ምስትብሃል ቀጽሎ ኢኻ።

ኣብዘን ዝሓለፋ ሽዱሽተ ኣዋርሕ ኮቪድ-19 ሒዝዎም ከም ዝነበረ ዘረጋገጹ ሰባት ሓደ ምስኦም ዝነብር ሰብ ኮቪድ-19 እንተ ሒዝዎ ምምርማር ወይ ኣብ ገዛ ምጽናሕ ኣየድልዮምን እዩ። ይኹን’ምበር ሓደሽቲ ምልክታት እንተድኣ ገይርሎም ኣብ ገዝኦም ክጸንሑ ኣለዎም።

ብዛዕባ ርሕቀትካ ምሕላው ዝምልከት ንዓካ ዘይተኸተብካ ፍሉያት ለበዋታት እዮም ዝምልከቱኻ።

በጽሒን ዘይተኸተብካን እንተ ዄንካ፡ ንነብስካን ንኻልኦትን እዚ ሕማም ከይተሓላለፈኩም ብዝያዳ ጥንቁቕ ኩን። እዚ ዋላ ምልክታት ሕማም ኣብ ዘይህልወካ እዋን እውን እዩ ዝምልከት።

ብዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና ነቶም ክኽተቡ እንዳ ኸኣሉ ግን ገና ዘይተኸተቡ በጽሕታት፡ ኣብ ልዕሊ እቶም ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ጕጅለታትን እቶም ልዕሊ 70 ዓመት ዕድሚኦም ሰባትን ፍሉይ ሓልዮት ክገብሩ ሓደ ሓፈሻዊ ምኽሪ ሂቡ ኣሎ።

ነዚ ኣብ ዝከኣለሉ ግዜ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ብምሕላውን፡ ከምኡ’ውን ምስቶም ኣብ ናይ ሓደጋ ጕጅለታት ዝርከቡ ሰባትን ደቂ 70 ዓመትን ካብኡ ዝዓብዩን ናይ ቀረባ ርክብ ብፍሉይ ብምውጋድን ትግብሮ።

ኣብ ዝከኣለሉ ግዜ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታኻ ካብ ካልኦት ሰባት ርሕቀትካ ሓሉ፡ ከምኡ’ውን ንኣብነት ሙዚቃዊ ምርኢት፡ ክበብ ለይታዊ ትልሂትን ዓበይቲ ፌስታታትን ዝኣመሰሉ ጽቕጥቅጥ ዘለዎም ቦታታት ኣወግድ።

ናይ ኮቪድ-19 ዝገበርካዮ መርመራ እወታዊ መልሲ እንተ መጺኡካ ከምዚ ዝስዕብ ግበር

ናይ ኮቪድ-19 ዝገበርካዮ መርመራ እወታዊ መልሲ እንተ መጺኡካ፡ ኣብ ገዛኻ ክትጸንሕን ነቶም ንኮቪድ-19 ዘለዎ ሰብ ዝምልከቱ ደንብታት ኣቀራርባ (förhållningsreglerna) ክትስዕቦምን ኣለካ።

ካብቲ ምልክታት ሕማም ዝጀመረሉ እንተ ወሓደ ንሸውዓተ መዓልታት ኣብ ገዛ እንተ ጸኒሕካን ኣብተን ዳሕረዎት ክልተ መዓልትታት ረስኒ እንተ ዘይነይሩካን፡ ናብ መውዓሊ ህጻናት፡ ቤት ትምህርቲ፡ ስራሕን ናይ ናጻ ግዜ ንጥፈታትን ክትምለስ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ሓደ ንጽል ምልክታት ሕማም ናይ ሻምብቆታት ምስትንፋስ ዋላ ኣብቲ ዝሓወየ ሰብ እውን ድሕሪ እቲ ረኽሲ ንዝተወሰነ ግዜ ክህልዉ ይኽእሉ እዮም።

ነቲ ምልክታት ሕማምካ ክንክንን ሕክምናን ከም ዘድልዮ ርግጸኛ እንተ ዘይኴንካ ምስ 1177 ተራኸብ። ንህይወት ኣስጋኢ ኵነታት ምስ ዘጋጥም ናብ 112 ደውል።

ተወሳኺ ኣብዚ ኣንብብ

ብዛዕባ ኮቪድ-19፡ ክታበትን ምርመራ ምግባርን ብነንበይኑ ቋንቋታት

ክታበት ኣንጻር ኮቪድ-19

Filmen nedan, Ladda ner: Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin

Alla kan drabbas och alla behöver ta vaccin (47 sek)


Filmen nedan, Ladda ner: Varför är det så viktigt vara vaccinerad?

Varför är det viktigt att vara vaccinerad? (24 sek)


Filmen nedan, Ladda ner: Hur funkar vaccin? (Liggande format) Hur funkar vaccin? (Stående format)

ብኸመይ ክታበታት ይሰርሑ፧


Filmen nedan, Ladda ner: Vad är ett vaccin? (Liggande format) Vad är ett vaccin? (Stående format)

እንታይ ኢዩ ክታበት፧

Filmen nedan, Ladda ner: Hur testas vaccin mot covid-19? (Liggande format) Hur testas vaccin mot covid-19? (Stående format)

ብኸመይ ኢዮም ክታበታት ኣንጻር ኮቪድ-19 ዝፍተኑ፧

Filmen nedan, Ladda ner: Nu pågår vaccination mot covid-19

ኣብዚ እዋን እዚ ክታበት ጸረ ኮቪድ-19 ይወሃብ ኣሎ።