Allmänt om ventilation och risk för spridning av covid-19 via ventilation

Med den kunskap vi har idag räknas SARS-CoV-2 som orsakar covid-19 inte till de så kallade luftburna infektionerna. Även om det finns en risk att covid-19 under särskilda omständigheter kan spridas via luft, är nära kontakter mellan personer genom droppsmitta den huvudsakliga smittvägen. Smittan kan ta sig in i kroppen både via inandning eller genom att man rör med orena händer i ögon eller på slemhinnor i näsa och mun. De viktigaste åtgärderna för att minska smittspridningen är därför att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, samt att undvika att röra vid ansiktet.

Det finns i nuläget inget som tyder på att människors smittas av covid-19 genom att virus sprids i ventilationssystem. Däremot vet man att vistelse i små utrymmen med bristfällig ventilation kan utgöra risk för smittspridning.

Det är som alltid viktigt att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna, för att upprätthålla en god luftkvalitet och inomhusmiljö.

Om rutiner för skötsel och underhåll

Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren/verksamhetsutövaren bedriva egenkontroll av luftkvaliteten inomhus och ventilationens funktion. Detta innebär bland annat rutiner för skötsel av ventilationssystemet, såsom filterbyten och kanalrensningar och andra kontroller som säkerställer att ventilationen fungerar, finns på plats. Det är viktigt att detta görs regelbundet, men man behöver inte ha tätare intervaller för exempelvis filterbyten och kanalrensningar med anledning av covid-19.

Om vädring av t ex klassrum

Vädring av klassrum mellan lektionerna, för att få ett snabbt luftombyte kan vara ett komplement till den ordinarie ventilationen. Vilken effekt vädring har ur smittskyddssynpunkt, och specifikt på spridningen av covid-19 är mer oklart. Att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, samt att undvika att röra vid ansiktet är viktigast. Men generellt är det bra med god ventilation och frisk luft.