Spridning av covid-19 sker i första hand vid nära kontakter mellan personer genom små och stora droppar från luftvägarna. När en infekterad person nyser, hostar, talar eller andas ut sprids droppar till omgivningen.

Mer om hur covid-19 smittar

Det är som alltid viktigt att ventilationssystem fungerar som de ska och att luftväxlingen är dimensionerad för det antal människor som vistas i lokalerna, för att upprätthålla en god luftkvalitet och inomhusmiljö. Vistelse i små utrymmen med bristfällig ventilation kan utgöra risk för smittspridning.

Om rutiner för skötsel och underhåll

Enligt miljöbalken ska fastighetsägaren/verksamhetsutövaren bedriva egenkontroll av luftkvaliteten inomhus och ventilationens funktion. Detta innebär bland annat rutiner för skötsel av ventilationssystemet, såsom filterbyten och kanalrensningar och andra kontroller som säkerställer att ventilationen fungerar, finns på plats. Det är viktigt att detta görs regelbundet, men man behöver inte ha tätare intervaller för exempelvis filterbyten och kanalrensningar med anledning av covid-19.

Om vädring av till exempel klassrum

Generellt är det bra med god ventilation och frisk luft och en snabb vädring är en enkel åtgärd för att öka luftombytet i ett rum. Fönstervädring av klassrum mellan lektionerna, för att få ett snabbt luftombyte kan vara ett komplement till den ordinarie ventilationen. Att låta fönster stå på glänt kan dock störa ventilationens funktion, vädra därför bara under en kort tid.

Vilken effekt vädring har ur smittskyddssynpunkt, och specifikt på spridningen av covid-19, är oklart, men vädring bör kunna bidra till en utspädning av eventuella smittämnen.

Att stanna hemma när man är sjuk, hålla avstånd och undvika trängsel, tvätta händerna ofta, hosta och nysa i armvecket, samt att undvika att röra vid ansiktet är de viktigaste åtgärderna när det gäller att minska risken för smittspridning.