Alkohol och covid-19

Konsumtion av alkohol kan öka vårt risktagande och bidra till att förmågan att hålla fysiskt avstånd minskar. Att hålla avstånd ingår i Folkhälsomyndighetens allmänna råd för att hålla nere smittspridning av covid-19.

Konsumtion av alkohol har även samband med vissa infektionssjukdomar som påverkar luftvägarna och lungorna, exempelvis lunginflammation och tuberkulos. Risken är högre om man dricker i genomsnitt ett glas om dagen jämfört med att dricka mindre eller inte alls, och ökar ju fler glas man i genomsnitt dricker per dag. Vid en hög konsumtion ökar även risken för akut andningssvikt (ARDS). ARDS kan vara ett symtom vid allvarlig covid-19.

Idag finns begränsad kunskap om hur konsumtion av alkohol påverkar risken att smittas av covid-19 och sjukdomsförlopp vid infektion.

Vissa livssituationer som kan uppstå under pandemin, exempelvis arbetslöshet och ensamhet, har också samband med skador kopplade till konsumtion av alkohol.

Vill du få stöd i att förändra din konsumtion av alkohol eller är orolig för att någon annans alkoholkonsumtion kan du till exempel vända dig till Alkohollinjen, 020-84 44 48, eller till www.1177.se. Du kan också vända dig till din vård- eller hälsocentral.

Bruk av tobak eller liknade produkter och covid-19

Tobaksrökning ökar risken för allvarliga symtom vid luftvägsinfektioner och tillgänglig forskning visar att rökning ökar risken för svårare sjukdomsförlopp vid covid-19.

Att sluta använda tobak ger hälsovinster. Till exempel vid ett rökstopp kan man redan efter kort tid få ökad syresättning, lägre blodtryck och förbättrad lungfunktion. Vill du ha hjälp att sluta med tobak finns stöd att få till exempel hos Sluta-Röka-Linjen, 020-84 00 00.

Folkhälsomyndigheten bevakar utvecklingen och uppdaterar informationen enligt den senast tillgängliga kunskapen.

Risken att smittas av covid-19 om man använder tobak eller liknade produkter

Dom som använder tobak eller likande produkter byter oftast snus alternativt brukar cigaretter ett antal gånger per dag och här gäller samma råd som för alla att god hygien minskar risken för smittspridning (både handhygien och var du slänger den brukade produkten).