Flera åtgärder mot covid-19 förstärks eller tillkommer i januari. Åtgärderna ska minska kontakter mellan människor som normalt inte träffas.

Syftet är att minska risken för smittspridning och belastningen på vården medan arbetet med att genomföra de rekommenderade vaccinationerna fortsätter.

Till individer

De viktigaste uppmaningarna till individer kvarstår

 • Att vaccinera sig.
 • Att vara uppmärksam på symtom på covid-19.
 • Att stanna hemma och undvika kontakter med andra vid misstanke om covid-19.

Begränsa antalet nära kontakter

Från 12 januari gäller att vuxna bör begränsa antalet nära kontakter inomhus genom att avstå från större middagar och fester samt liknande sociala sammanhang.

Råd att undvika trängsel i kollektivtrafiken kvarstår

Vuxna bör välja att resa andra tider än i rusningstrafik eller använda andra sätt att resa som att till exempel att gå, cykla eller åka bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.

Vuxna bör använda munskydd i kollektivtrafiken när det inte är möjligt att hålla avstånd till andra resenärer.

Detta gäller oavsett kollektivt färdmedel, t.ex. buss, spårvagn, tunnelbana, tåg och båt. Både vid korta och långa sträckor.

Allmänt råd om att hålla avstånd kvarstår

Var och en bör hålla avstånd till andra och undvika offentliga miljöer med trängsel, särskilt inomhus. Rekommendationen riktar sig till barn och vuxna.

Allmänt råd om arbete hemifrån kvarstår

Var och en bör

 • arbeta hemifrån när arbetet så tillåter
 • anpassa arbetstiden för att kunna resa i andra tider än i rusningstrafik
 • hålla avstånd till andra på arbetsplatsen t.ex. vid möten, i fikarum och i omklädningsrum.

Särskild uppmaning till den som är ovaccinerad

Den som inte är vaccinerad löper ökad risk att få svår covid-19. För att undvika att själv bli smittad bör du som inte är vaccinerad vidta särskilda försiktighetsåtgärder. Det innebär att du bör undvika inomhusmiljöer där många människor samlas.

Krav på testning inför inresa tas bort den 21 januari

Regeringen har beslutat att ta bort kravet på negativt covidtest inom 48 timmar inför inresa för alla utländska medborgare som inte bor i Sverige. Istället krävs intyg om något av följande: negativt test, genomgången infektion eller vaccinering.
Detta gäller från och med den 21 januari.

Rekommendation om testning efter inresa borttagen

Efter ankomst till Sverige gäller att du bör stanna hemma samt undvika kontakter med andra vid symtom på covid-19. Du bör också testa dig vid symtom.

Rekommendationen om att även symtomfria bör testa sig efter inresa i Sverige är borttagen.

Ändrad rekommendation om förhållningsregler för symtomfria hushållskontakter

Tiden för att stanna hemma från arbete och skola när någon är sjuk i hushållet kortas till fem dagar, räknat från det att personen i hushållet fick symtom.

Följande grupper är undantagna från regeln om att stanna hemma från arbete och skola när någon i hushållet är sjuk:

 • De som har vaccinerats med en påfyllnadsdos (dos tre)
 • Personer som har haft covid-19 någon gång under de senaste tre månaderna
 • Vissa nyckelfunktioner inom samhällsviktig verksamhet, som inte uppfyller något av ovanstående kriterier för undantag, förutsatt att riskreducerande åtgärder införs. Nyckelfunktioner definieras närmare av MSB. Arbetsgivare informerar de som berörs.

Ändrad rekommendation om förhållningsregler för personer som har bekräftad covid-19

Tiden för hur länge den som har bekräftad covid-19 minst bör stanna hemma kortas till fem dagar. Även i fortsättningen gäller att man ska ha varit återställd inklusive feberfri i 48 timmar.

Ändrade prioriteringar för testning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar under en övergångsperiod regionerna att ge lägre prioritet för testning av personer som inte behöver vara fysiskt på plats på arbetet. Alla med symtom, både de som testas och inte, bör under sjukdomsperioden i möjligaste mån undvika nära kontakter utanför hushållet.

Till verksamheter

Ytterligare regleringar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor inomhus

 • Vid fler än 20 och högst 50 deltagare ska det enbart vara sittande deltagare, max 8 per sällskap och 1 meter mellan sällskapen (både i sidled framåt och bakåt). Vaccinationsbevis får användas.
 • Om antalet deltagare är fler än 50 ska vaccinationsbevis användas tillsammans med anvisad sittplats, max 8 per sällskap och avstånd mellan sällskapen.
 • Från och med den 19 jan gäller att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar och mässor inomhus får ha maximalt 500 deltagare/besökare. Det gäller även om vaccinbevis används. En arrangör/anordnare kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Det finns särskilda anvisningar i samband med religionsutövning.

Dessutom finns föreskrifter om ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19

Ytterligare smittskyddsåtgärder på serveringsställen

Från 12 januari träder nya föreskrifter i kraft som innebär att serveringsställen ska stänga klockan 23.00 vilket betyder att serveringsstället behöver vara tömt på gäster kl 23.00. Sista alkoholservering kan ske klockan 22.30. Öppning kan ske igen klockan 05.00.

Det är möjligt att hålla öppet för att sälja mat och dryck att ta med efter klockan 23.00, vid sådan försäljning ska besökarna kunna hålla en meters avstånd till varandra.

Ändringarna rör både serveringsställen med och utan tillstånd att servera alkohol.

Ändringarna innebär även att storleken på sällskap får uppgå till högst 8 personer.

De allmänna råden till serveringsställen om att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd kvarstår. Föreskrifterna kvarstår också om att det enbart är tillåtet med sittande besökare på serveringsställen inomhus. Avståndet mellan sällskap ska uppgå till minst en meter.

Vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som sker inomhus på ett serveringsställe är enbart sittande deltagare möjligt.

Dessutom finns ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Sänkt deltagartak vid uthyrning av lokal för privata sammankomster

Från och med den 19 januari sänks deltagartaket för privata sammankomster som genomförs i hyrda lokaler, områden eller utrymmen, till exempel festvåningar eller festbåtar, till 20 personer. Det gäller dock inte om de används för minnesstunder i samband med en begravningsceremoni då gäller deltagartaket på 50 personer även fortsättningsvis.

Vissa undantag finns för lokaler, områden och utrymmen som används eller upplåts för en begravningsceremoni.

Allmänna råd till arbetsgivare kvarstår

Alla arbetsplatser bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de föreskrifter och allmänna råd som gäller. Sådana åtgärder kan till exempel vara att

 • underlätta för anställda att vaccinera sig samt informera om vikten av att stanna hemma när man får symtom
 • erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt
 • göra det möjligt för anställda att hålla avstånd till varandra till exempel på möten, i fikarum samt omklädningsrum, och undvika större samlingar inomhus med många deltagare.

Information till arbetsgivare om åtgärder mot covid-19

Information till anordnare av utbildningar för vuxna

För lärosäten utvecklas rekommendationen om delvis distansundervisning för att glesa ut i undervisningslokalerna, men ska inte gälla som en heltidsåtgärd. Praktiska moment samt övrig vuxenutbildning bör fortsatt genomföras med riskreducerande åtgärder på plats.

Arbetsgivaren bör också erbjuda förutsättningar för personal att arbeta hemifrån när så är möjligt.

Information om covid-19 till anordnare av utbildningar för vuxna

Förskolan och skolan

Pandemin är nu i ett läge med en smittspridning som påverkar alla delar av samhället, med hög frånvaro på grund av egen eller annans sjukdom eller symtom på covid-19. Huvudprincipen om närundervisning i skolan gäller fortfarande, men i ett läge där en stor andel av elever och/eller personal inte har möjlighet till undervisning på plats i skolans lokaler kan fjärr- eller distansundervisning i en del fall vara nödvändig för att möjliggöra att undervisning alls sker. Detta gäller samtliga årskurser i grundskolan och gymnasieskolan.

Information till förskola, grundskola och gymnasieskola

Kultur, idrott och fritid

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus med deltagare som vanligtvis inte samlas. Enstaka aktiviteter, matcher och endagstävlingar, av typen seriespel eller motsvarande kan genomföras.

Dessa allmänna råd gäller inte för sådan idrott som är yrkesmässig.

Folkhälsomyndigheten anser dessutom att det är viktigt att fortsatt bedriva vardagsaktiviteter för barn och unga för att främja den fysiska och psykiska hälsan. Det inkluderar exempelvis träningar, övningar och liknande träffar i den egna föreningen.

Information om covid-19 till anordnare av fritidsaktiviteter för barn och unga

Mässor

För mässor inomhus med fler än 50 deltagare krävs från 12 januari vaccinationsbevis.

Mässor behöver också, oavsett deltagarantal, beräkna det maximala antalet besökare och utställare utifrån kravet på 10 kvm/person.

Från och med den 19 januari gäller deltagartak på 500 besökare för mässor. En arrangör kan dela upp sammankomsten eller tillställningen i sektioner. Då gäller maxtaket varje enskild sektion.

Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Information till handelsplatser, marknader och mässor

Handelsplatser och marknader inomhus

Det finns allmänna råd riktade mot handelsplatser för att undvika trängsel och möjliggöra för individer att hålla avstånd. Dessutom gäller att handelsplatser måste beräkna det maximala antalet besökare utifrån krav på 10 kvm/person.

Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas så som att erbjuda möjlighet till handtvätt och informera om hur smittspridning kan undvikas som gäller för alla handelsplatser.

Exempel på handelsplatser är köpcentrum, varuhus, gallerior, butiker och serviceinrättningar som är öppna för allmänheten.

Kravet om 10 kvm/person gäller inte för gallerior och köpcentrum. Butiker inne i gallerior och köpcentrum omfattas dock.

Information till handelsplatser, marknader och mässor

Platser för kultur- och fritidsverksamheter

De platser som omfattas är gym- och sportanläggningar, badanläggningar, museer, konsthallar, nöjesparker, djurparker, temaparker och liknande anläggningar som är öppna för allmänheten.

De allmänna råden riktade mot platser för kultur- och fritidsverksamheter för att undvika trängsel och göra det möjligt för individer att hålla avstånd kvarstår.

Föreskrifterna till platser för kultur- och fritidsverksamheter kvarstår också om att de måste beräkna det maximala antalet besökare utifrån krav på 10 kvm/person inomhus. Sådan undervisning som avses i skollagen är undantagen samt verksamhet som riktar sig till barn och ungdomar födda 2002 och senare.

Dessutom finns föreskrifter avseende ytterligare smittskyddsåtgärder som ska vidtas oavsett verksamhet så som att erbjuda möjlighet till handtvätt, och informera om hur smittspridning kan undvikas.

Till den som bedriver kollektivtrafik

Folkhälsomyndigheten har allmänna råd om att den som bedriver kollektivtrafik bör bibehålla en full turtäthet.

Den som bedriver eller organiserar kollektivtrafik med buss eller tåg med en linjesträckning som överstiger 150 kilometer (långväga kollektivtrafik) ska vidta smittskyddsåtgärder.

Den som bedriver långväga kollektivtrafik ska så långt det är möjligt säkerställa att varje passagerare har tillgång till en sittplats eller motsvarande sovplats.

Läs mer