از خود و دیگران در برابر انتشارعفونت محافظت کنی د

Skydda dig och andra från smittspridning på dari.

از تماس نزدیک با افراد مریض پرھیز نمایید. بدین ترتیب از خود و دیگران در برابر مریضی محافظت می کنید.

ما در اینجا مشوره ھا و راھنمایی ھای مختلف را در مورد چگونگی جلوگیری از انتشار عفونت، ارائھ می کنیم.

وﻗﺗﯽ ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد

وﻗﺗﯽ ﻣرﯾض ھﺳﺗﯾد در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد

اگر احساس مریضی می نمایید و زکام هستید/ از بینی تان آب میر یزد، سرفه می کنید و یا تب دارید از رفتن به کار یا مکتب خود داری نموده و در منزل باقی بمانید. بدین ترتیب از خطر آلوده ساختن دیگران جلوگیری می نمایید. حتی اگر اندکی هم احساس مریضی نمایید نیز این موضوع اعتبار دارد.

تا زمانی که خود را مریض احساس می نمایید، در منزل باقی بمانید. اگر حالت تان بدتر شود و نتوانید از خود در منزل مراقبت نمایید، می توانید به شماره تیلفون 1177 برای دریافت مشوره های درمانی، زنگ بزنید (به سویدنی و انگلیسی).

تا زمانی که خود را مریض احساس می نمایید، در منزل باقی بمانید. اگر حالت تان بدتر شود و نتوانید از خود در منزل مراقبت نمایید، می توانید به شماره تیلفون 1177 برای دریافت مشوره های درمانی، زنگ بزنید (به سویدنی و انگلیسی).

ﺑﻌد از ﺻﺣﺗﯾﺎب ﺷدن و ﻗﺑل از اﯾن ﮐﮫ دوﺑﺎره ﺑﮫ ﻣﮑﺗب ﯾﺎ ﮐﺎر ﺑروﯾد، ﺣد اﻗل دو روز دﯾﮕر ﻧﯾز اﻧﺗظﺎر ﺑﮑﺷﯾد و در ﻣﻧزل ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻣﺎﻧﯾد.

اﻓراد ﺳﺎﻟﻣﻧد ﺑﯾﺷﺗر در ﻣﻌرض ﺧطر ﻣرﯾﺿﯽ ﺟدی ﻗرار دارﻧد. ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل ﻣﮭم اﺳت ﺗﺎ در ﺣﺎﻻت ﻏﯾر ﺿروری ﺑﺎ اﻓراد (ﺳﺎﻟﻣﻧد) در ﺷﻔﺎﺧﺎﻧﮫ ھﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻣﻧدان،ﻣﻼﻗﺎت ﺻورت ﻧﮕﯾرد. اﮔر ﮐﻣﺗرﯾن اﺣﺳﺎس ﻣرﯾﺿﯽ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد از اﯾن ﭼﻧﯾن ﻣﻼﻗﺎت ھﺎ ﺟﻠوﮔﯾری ﻧﻣﺎﯾﯾد. ﺷﻣﺎ ﮐﮫ در ﺑﺧش ﻣراﻗﺑت از ﺳﺎﻟﻣﻧدان ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻧﯾد، اﮔر ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد و ﯾﺎ ﺳرﻣﺎ ﺧورده اﯾد، ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﮐﺎر ﺑروﯾد.

ﺑﮫ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﯾﺿﯽ 19-covid ﺗوﺟﮫ ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﻋﻣدﺗﺎَ ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣرﯾﺿﯽ 19-covid ﺗب و ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﺑﺎﺷد. ﺣﺗﯽ ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ، درد ﮔﻠو، درد ﺳر، درد ﻋﺿﻠﮫ ھﺎ و ﻣﻔﺻل ھﺎ ﻧﯾز ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎی ﻣﻌﻣول ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد. اﮐﺛرﯾت اﻓراد دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺧﻔﯾف ﻣﯾﮕردﻧد ﮐﮫ ﺑﺎ ﻣراﻗﺑت ﺗوﺳط ﺧود ﺷﺧص در ﻣﻧزل، اﯾن ﻣﺷﮑﻼت رﻓﻊ ﻣﯽ ﮔردد. اﻣﺎ ﺑرﺧﯽ دﯾﮕر ﺷدﯾد ﻣرﯾض ﺷده و ﺑﮫ طور ﻣﺛﺎل دﭼﺎر ﻣﺷﮑﻼت ﺗﻧﻔﺳﯽ و ﺳﯾﻧﮫ و ﺑﻐل/ ﺳﯾﻧﮫ و ﭘﮭﻠو ﻣﯽ ﺷوﻧد.اﮔر ﺷﻣﺎ ﯾﮑﯽ از اﯾن ﻧﺷﺎﻧﮫ ھﺎ را اﺣﺳﺎس ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد ﺑﺎﯾد ﮐوﺷش ﮐﻧﯾد از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕ ران ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را زﯾﺎد ﺑﺷوﯾﯾد

ﻣوادی ﮐﮫ ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺷﺎر اﯾن وﯾروس ﻣﯽ ﮔردد ﺧﯾﻠﯽ ﺳراﯾت ﮐﻧﻧده ﺑوده و ﺑﮫ ﺳﺎدﮔﯽ روی دﺳت ھﺎ ﻣﯽ ﭼﺳﭘد. وﻗﺗﯽ دﺳت ﮐﺳﯽ دﯾﮕری را ﻣﯽ ﮔﯾرد اﯾن ﻣواد ﺑﮫ دﯾﮕران ﻣﻧﺗﻘل ﻣﯽ ﮔردد. ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﺎ ﺻﺎﺑون و آب ﮔرم، ﺣداﻗل ﺑرای 20 ﺛﺎﻧﯾﮫ، زﯾﺎد ﺑﺷوﯾﯾد.

وﻗﺗﯽ ﺑﻌد از ﺑﯾرون ﺑودن، ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﻣﯽ آﯾﯾد و ﯾﺎ ﺑﮫ ﮐﺎر ﻣﯾرﺳﯾد ھﻣﭼﻧﺎن ﻗﺑل از ﺧوردن ﻏذا، در ھﻧﮕﺎم آﻣﺎده ﻧﻣودن ﻏذا/ دﺳت زدن ﺑﮫ ﻣواد ﻏذاﯾﯽ و ﺑﻌد از رﻓﺗن ﺑﮫ ﺗﺷﻧﺎب، دﺳت ھﺎی ﺧود را ھﻣﯾﺷﮫ ﺑﺷوﯾﯾد. زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﺳﺗن دﺳت ھﺎ وﺟود ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯾﺗوان از "ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳت ھﺎ" اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣود.

روی ﻗﺳﻣت ﻋﻘب آرﻧﺞ ﺗﺎن ﻋطﺳﮫ ﺑزﻧﯾد و ﺳرﻓﮫ ﮐﻧﯾد

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ ﺳرﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻧﯾد ﯾﺎ ﻋطﺳﮫ ﻣﯽ زﻧﯾد ﻗطرات ﮐوﭼﮏ ھﻣراه ﺑﺎ ﻣواد ﺳراﯾت ﮐﻧﻧده ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮔردد ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻧﺗﺷﺎر وﯾروس ﺷود. ﺑﺎ ﺳرﻓﮫ ﻧﻣودن و ﻋطﺳﮫ زدن روی ﻗﺳﻣت ﻋﻘب آرﻧﺞ ﺗﺎن و ﯾﺎ روی ﯾﮏ دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی از اﻧﺗﺷﺎر ﻋﻔوﻧت ﺑﮫ اطراف ﺗﺎن و ﯾﺎ روی دﺳت ھﺎی ﺧود ﺗﺎن ﺟﻠوﮔﯾری ﻣﯽ ﻧﻣﺎﯾﯾد. دﺳﺗﻣﺎل ﮐﺎﻏذی ﻣذﮐور را ھﻣﯾﺷﮫ در ﺑﺎطﻠﮫ داﻧﯽ اﻧداﺧﺗﮫ و دﺳت ھﺎی ﺗﺎن را ﺑﺷوﯾﯾد.

از دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﺷم ھﺎ، ﺑﯾﻧﯽ و دھن ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﯾد

ﻋﻔوﻧت از طرﯾﻖ ﻏﺷﺎء ﻣﺧﺎطﯽ در ﭼﺷم ھﺎ، ﺑﯾﻧﯽ و دھن ﻣﻧﺗﺷر ﻣﯽ ﮔردد. ﺑﮫ ھﻣﯾن دﻟﯾل از دﺳت زدن ﺑﮫ ﭼﺷم ھﺎ، ﺑﯾﻧﯽ و دھن ﺧود داری ﻧﻣﺎﯾﯾد.

ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳت ھﺎ

اﮔر ﺻﺎﺑون و آب در دﺳﺗرس ﻗرار ﻧداﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷد ﻣﯽ ﺗواﻧﯾد از ﻣواد ﺿد ﻋﻔوﻧﯽ ﮐﻧﻧده ﺑرای دﺳت ھﺎ دارای ﺣداﻗل 60 ﻓﯾﺻد اﻟﮑول، اﺳﺗﻔﺎده ﻧﻣﺎﯾﯾد.

Informationsblad på dari

Gå till toppen av sidan