از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

Skydda dig och andra från smittspridning på persiska/farsi.

از ﺗﻤﺎس ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺎ اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ ﺗﺎ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان را از اﺑﺘﻼ ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺤﻔﻮظ ﻧﮕﮫ دارﯾﺪ. در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﻮﺻﯿﮫ ھﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮی در ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از ﻋﻔﻮﻧﺖ اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﯿﻢ:

از ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺟﮭﺖ ﺷﯿﻮع ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺮی ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﮐﻨﯿﺪ

وﻗﺘﯽ ﺑﯿﻤﺎر ھﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ

اﮔﺮ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ، دارای ﺗﺐ ھﺴﺘﯿﺪ، آب رﯾﺰش ﺑﯿﻨﯽ دارﯾﺪ و ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯽ ﻛﻨﯿﺪ از رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ ﺧﻮدداری ﻛﻨﯿﺪ و در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﺳﺮاﯾﺖ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﺑﺸﻮﯾﺪ. ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﯽ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن دارﯾﺪ، در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﮫ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎری ﺑﻮدن دارﯾﺪ در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ. ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺣﺎل ﺷﻤﺎ ﺑﺪﺗﺮ ﺷﺪ و ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﯿﺪ در ﺧﺎﻧﮫ از ﺧﻮد ﻣﺮاﻗﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ، ﺑﺮای ﻣﺸﺎوره "ﭘﺰﺷﮑﯽ" ) ﺑﺎ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ و ﺳﻮﺋﺪی( ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻠﻔﻦ۱۱۷۷ ﺗﻤﺎس ﺣﺎﺻﻞ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

ﭘﯿﺶ از ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﮫ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺪرﺳﮫ، ﺣﺪاﻗﻞ دو روز ﭘﺲ از ﺑﮭﺒﻮدی در ﺧﺎﻧﮫ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﺑﯿﻤﺎری ﺷﺪﯾﺪ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﮭﻢ اﺳﺖ ﮐﮫ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺣﻀﻮری و ﻏﯿﺮ ﺿﺮوری ﺑﮫ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ھﺎ و ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﻮداری ﻓﺮﻣﺎﯾﯿﺪ، ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ اﺣﺴﺎس ﺑﯿﻤﺎر ﺑﻮدن را دارﯾﺪ.
اﻓﺮادی ﻛﮫ از ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻣﺮاﻗﺒﺖ و ﻧﮕﮭﺪاری ﻣﯽ ﻛﻨﻨﺪ در ﺻﻮرﺗﯽ ﻛﮫ ﺳﺮﻓﮫ ﻣﯿﻜﻨﻨﺪ ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎ ﺧﻮرده اﻧﺪ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺮ ﮐﺎر ﺑﺮوﻧﺪ.

ﺑﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻮوﯾﺪ- ۱۹ ﺗﻮﺟﮫ ﮐﻨﯿﺪ

ﻋﻼﺋﻢ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﻮوﯾﺪ -۱۹ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺗﺐ و ﺳﺮﻓﮫ اﺳﺖ. ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ ، ﮔﻠﻮدرد، درد ﻋﻀﻼﻧﯽ و ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻧﯿﺰ از ﺟﻤﻠﮫ ﻋﻼﺋﻢ ﺷﺎﯾﻊ اﯾﻦ وﯾﺮوس ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ. اﻛﺜﺮ اﻓﺮاد دﭼﺎر ﻣﺸﻜﻼت ﺧﻔﯿﻔﯽ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺧﻮدی ﺧﻮد و ﺑﺎ درﻣﺎن در ﺧﺎﻧﮫ از ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺮود اﻣﺎ ﯾﮏ ﻋﺪه ای دﭼﺎرﻋﻼﺋﻢ ﺣﺎدﺗﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ و ذات اﻟﺮﯾﮫ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﺣﺴﺎس ﻣﯿﮑﻨﯿﺪ دﭼﺎر اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ ھﺴﺘﯿﺪ از ﻣﻼﻗﺎت ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒﺎً ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ

ﻣﺎده ای ﮐﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع اﯾﻦ وﯾﺮوس ھﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺴﺮی ﻣﯿﺒﺎﺷﻨﺪ و ﺑﮫ آﺳﺎﻧﯽ ﺑﮫ دﺳﺖ ھﺎ ﭼﺴﺒﻨﺪه و از طﺮﯾﻖ دﺳﺖ دادن ﺑﮫ دﯾﮕﺮان ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺑﮫ ھﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﺎﯾﺪ دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻣﺮﺗﺒ ﺎً ﺑﺎ آب ﮔﺮم و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﮫ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ۲۰ﺛﺎﻧﯿﮫ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.
دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ھﻤﯿﺸﮫ ھﻨﮕﺎم ورود ﺑﮫ ﺧﺎﻧﮫ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر و ﺣﺘﯽ ھﻨﮕﺎم آﺷﭙﺰی، ﺧﻮردن ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ و ﭘﺲ از ﻣﺮاﺟﻌﮫ ﺑﮫ ﺗﻮاﻟﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ اﻣﮑﺎن ﺷﺴﺖ و ﺷﻮی دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﻧﺪارﯾﺪ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮑﻞ اﻧﮭﺎ را ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﯿﺪ.

ﻋﻄﺴﮫ و ﺳﺮﻓﮫ زﯾﺮ آرﻧﺞ

ﻋﻄﺴﮫ و ﺳﺮﻓﮫ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﯿﻮع ﻗﻄﺮات ﮐﻮﭼﮏ ﮐﮫ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد ﻣﺴﺮی ﮐﻨﻨﺪه وﯾﺮوس اﺳﺖ، ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ. ﺑﺎ ﻋﻄﺴﮫ و ﺳﺮﻓﮫ ﮐﺮدن در زﯾﺮ آرﻧﺞ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی، ﺷﻤﺎ ﻣﯿﺘﻮاﻧﯿﺪ ﻣﺎﻧﻊ ﮔﺴﺘﺮش وﯾﺮوس ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ اطﺮاف و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺷﻮﯾﺪ. دﺳﺘﻤﺎل ﮐﺎﻏﺬی را ھﻤﯿﺸﮫ در ﺳﻄﻞ اﺷﻐﺎل اﻧﺪاﺧﺘﮫ و دﺳﺘﺎن ﺧﻮد را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﺸﻮﯾﯿﺪ.

از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ، ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺧﻮدداری ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ

اﯾﻦ ﺑﯿﻤﺎری از طﺮﯾﻖ ﻏﺸﺎء ھﺎی ﻣﺨﺎطﯽ ﭼﺸﻢ ، ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺷﯿﻮع ﭘﯿﺪا ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ، ﺑﯿﻨﯽ و دھﺎن ﺧﻮدداری ﮐﻨﯿﺪ.

اﻟﮑﻞ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮای ﺷﺴﺘﺸﻮی دﺳﺖ

ﭼﻨﺎﻧﭽﮫ ﺻﺎﺑﻮن و آب در دﺳﺘﺮس ﻧﯿﺴﺖ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﻟﮑﻞ ﺣﺪاﻗﻞ ۶۰ درﺻﺪی اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.

Informationsblad på persiska/farsi

Gå till toppen av sidan