Suoddjit ietjat ja iehtjádijt soahpodimes

Skydda dig och andra från smittspridning på lulesamiska.

Binneda aktavuodaj lågov skihpa ulmutjij. Suoddji ietjat ja iehtjádijt skihppamis.

Vuollelin bagádip gåktu besa soahpomis.

Suoddjit ietjat ja iehtjádijt soahpodimes

Åro hejman gå la skibás

Åro hejman bargos jali skåvlås jus la skibás ja dujna l snuohpa, gåsås jali feber. De binnedav vádav iehtjádijt soahpot. Fámon la aj jus dujna l vehik feber.

Åro hejman nåv guhkev gå la skibás. Jus nävro ja ij bierggi ietjassujtujn hejman de máhtá riŋŋgit 1177 skihpasujttorádevaddemij.

Vuorde binnemusát guokta jánndura maŋŋela gå la buorránam åvddål gå maná ruopptot bargguj jali skåvllåj.

Vuorrasap ulmutjijn la stuoráp vádá tjavgga skihppát. Danen la ájnas ij guossidit ulmutjit skihpadåben jali vuorrasijårromijn gå ij la dárbbo. Dån gut barga vuorrasij sujton i galga bargguj mannat jus la gåssåsis jali l snuobas.

Ájtsa covid-19 symtomajt

Symtoma covid-19 skibádahkaj li åvdemusát feber ja gåsås. Vuojŋŋamvájve,
tjiebetbáktjasa, oajvveluottudahka, diehkko- ja ladásluottudahka li aj iemelágásj
symtoma. Ienemusá oadtju giehppis vájvijt ma vássi ietjastis ietjassujtujn hejman.
Muhtema tjavgga skihppaji buojkulvissan vájvij vuojŋŋat ja giehpesvuolsjijn.
Dåbdå gus symtomajs muhtemav de galga gávnadit ietjá ulmutjij.

Bassat giedajt dájvvalakkoj

Ábnnasa ma oabllu virusav li sieldes såhpulisá ja álkket dähppu giedajda. Oabllu vijdábut gå giedas buorástahtá. Danen basá giedajt sájbujn ja liegga tjátjijn, binnemusát 20 sekunda.

Basá agev giedajt gå häjmmaj boadá jali gå bargguj boadá gå la ålggon årrum. Åvddål gå bårå, biebbmogiehtadimen ja gå la hivsigin mannam. Giehtasprijtta dávk lisj alternatijvva gå ij la máhttelisvuohta giedajt bassat.

Gåså ja gassne giehtagávvaj

Gå gåså ja gassná de smávva gåjgudisá oabllu såhpulis ábnnasij ma máhtti virusav oabllot. Gåså ja gassne giehtagávan jali páhpernjunnjesagárdagán de hiereda soahpomav oabllot ietjat birrusij jali ietjat giedajda.

Ale duohta tjalmijt, njunjev ja njámev

Soahpom oabllu sjnjartjáj tjadá tjalmijn, njunjen ja njálmen. Danen ale duohta tjalmijt, njunjev ja njalmev.

Giehtasprijjta

Jus sájbbo ja tjáhtje ij gávnnu, de válde giehtasprijtav binnemusát 60 prosenta alkoholajn.

Dela informationen

Creative Commons-licens
Detta verk, och texter och bilder i tillhörande pdf:er, är licensierat under en Creative Commons Erkännande-DelaLika 4.0 Internationell Licens.

Gå till toppen av sidan