د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

Skydda dig och andra från smittspridning på pashto.

د ﻧﺎروﻏﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻧﮋدی ﺗﻤﺎس ﻣﮫ ﻧﯿﺴﮫ. ﭘﮫ دی ﺗﻮګﮫ ﺑﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﻧﺎروﻏۍ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐﻮی.

د دی ﻟﭙﺎره ﭼﮫ ﺗﮫ ھﻢ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن د ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﮫ ﺑﭻ ﮐړی، ﻣﻮﻧږ ﻧﻮری ﻣﺸﻮری ورﮐﻮو.

د ﺳﺮاﯾﺖ د ﺧﭙﺮﯾﺪو ﻧﮫ ﺗﮫ ھﻢ ﺧﭙﻞ ځﺎن او ھﻢ ﻧﻮر ﮐﺴﺎن وﺳﺎﺗﮫ

ﮐﮫ ﺗﮫ ﻧﺎروﻏﮫ ﯾﯽ، ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﮫ

ﮐﮫ ﺗﮫ ﻧﺎروﻏﮫ ﯾﯽ او رﯾﺰش، ټﻮﺧﻠﯽ ﯾﺎ ﺗﺒﮫ ﻟﺮی، ﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﮫ. ﺑﯿﺎ ﺑﮫ ﻟﮫ ﺗﺎ

ﻧﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﻧﻮرو ﺗﮫ ﻧﮫ ﺧﭙﺮﯾږی. ﺣﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﮫ د ﮐﻤﯽ ﻧﺎرﻏۍ اﺣﺴﺎس ھﻢ ﻟﺮی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ داﺳﯽ وﮐړی.

ﺗﺮ څﻮ ﭼﮫ ﺗﮫ د ﻧﺎروﻏۍ اﺣﺴﺎس ﻟﺮی، ﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯽ ﭘﺎﺗﯽ ﺷﮫ. ﮐﮫ ﺳﺘﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻮر ھﻢ ﺧﺮاب ﺷﻮ او ﺗﮫ ﻧﺸﯽ ﮐﻮﻻی ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯽ د ﺧﭙﻠﯽ ﺳﺎﺗﻨﯽ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﺳﺘﻮﻧﺰی ﺣﻞ ﮐړی، ﻧﻮ ۱۱۷۷ ﺗﯿﻠﻔﻮﻧﯽ ﺷﻤﯿﺮی ﺗﮫ د روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺗﻨﯽ د ﻣﺸﻮرو ﻟﭙﺎره زﻧګ ووھﮫ. (ﭘﮫ ﺳﻮﯾډﻧﯽ او اﻧګﺮﯾﺰی ژﺑﻮ).

ﻟﮫ دی ﻧﮫ وروﺳﺘﮫ ﭼﮫ ﺗﮫ روغ ﺷﻮی، اﻗﻼ دوه ﺷﺎوروزه اﻧﺘﻈﺎر وﺑﺎﺳﮫ او ﺑﯿﺎ ﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﮫ وﻻړ ﺷﮫ.

زاړه ﮐﺴﺎن د دی ﺧﻄﺮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ دی ﭘﮫ ﺳﺨﺘﮫ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﮫ ﺷﯽ. ﭘﮫ ھﻤﺪی ﻋﻠﺖ ﺑﯿﻠﮫ د ﮐﻮم ﺿﺮورت ﻧﮫ روﻏﺘﻮن او د ﺑﻮډاﯾﺎﻧﻮ ﮐﻮر ﺗﮫ د زړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﯿﺪﻟﯽ ﮐﺘﻨﯽ ﺗﮫ ﻣﮫ ځﮫ. ﺣﺘﯽ ﮐﮫ ﺗﮫ ډﯾﺮ ﮐﻢ ﻧﺎروﻏﮫ ﯾﯽ ﻧﻮ داﺳﯽ ﻟﯿﺪﻧﯽ ﮐﺘﻨﯽ ﻣﮫ ﮐﻮه. ﺗﮫ ﭼﮫ ﭘﮫ روﻏﺘﯿﺎﯾﯽ ﭼﺎرو ﯾﺎ د ﺑﻮډاﯾﺎﻧﻮ ﭘﮫ ﮐﻮر ﮐﯽ ﮐﺎر ﮐﻮی او ﺗﮫ ﯾﺦ وھﻠﯽ ﯾﯽ ﯾﺎ ټﻮﺧﻠﯽ ﻟﺮی، ﻧﻮ ﮐﺎر ﺗﮫ ﺑﺎﯾﺪ وﻻړ ﻧﺸﯽ.

د ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ ﻧښﻮ ﺗﮫ ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﮫ وﻟﺮه

د ﮐﻮوﯾﺪ ۱۹ ﻧښﯽ ﺗﺮ ھﺮڅﮫ ﻧﮫ د ﻣﺨﮫ ﺗﺒﮫ او ټﻮﺧﻠﯽ دی. د ﺳﺎ اﯾﺴﺘﻠﻮ ﺳﺘﻮﻧﺰی، د ﺳﺘﻮﻧﯽ درد، ﺳﺮدردی، د ﻣټﻮ او ﻣﻔﺼﻠﻮﻧﻮ درد ھﻢ ﻋﺎدی ﻧښﯽ دی . زﯾﺎت ﮐﺴﺎن ﭘﮫ ﺳﻄﺤﯽ ﺳﺘﻮﻧﺰو اﺧﺘﮫ ﮐﯿږی ﭼﮫ ﭘﺨﭙﻠﮫ ورﮐﯿږی، ﻣګﺮ ﯾﻮه ﺑﺮﺧﮫ زﯾﺎت ﻧﺎروﻏﯿږی د ﺳﺎ اﯾﺴﺘﻮﻟﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو او ﺳﯿﻨﮫ ﺑﻐﻞ ﺳﺮه. ﮐﮫ ﺗﮫ ﮐﻮﻣﯽ داﺳﯽ ﻧښﯽ ﻟﺮی ﻧﻮ ﺑﺎﯾﺪ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﯿﺪﻧﮫ ﮐﺘﻨﮫ وﻧﮑړی.

ﻻﺳﻮﻧﮫ ډﯾﺮ ﻣﯿﻨځﮫ

ھﻐﮫ ﻣﻮاد ﭼﮫ وﯾﺮوس ﺧﭙﺮوی، ډﯾﺮ ﺳﺎری دی او ﭘﮫ آﺳﺎﻧۍ ﭘﮫ ﻻﺳﻮ ﺑﺎﻧﺪی ﭘﺎﺗﯽ ﮐﯿږی. ﺑﯿﺎ ﭼﮫ ﺗﺎﺳﯽ څﻮک د ﻻﺳﮫ وﻧﯿﺴۍ، ﻧﻮ وﯾﺮوس ھﻐﮫ ﺗﮫ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻮی. ﭘﮫ ھﻤﺪی دﻟﯿﻞ ﻻﺳﻮﻧﮫ د ﺻﺎﺑﻮن او ګﺮﻣﻮ اوﺑﻮ ﭘﮫ وﺳﯿﻠﮫ اﻗﻼ د۲۰ ﺛﺎﻧﯿﻮ ﭘﮫ ﺑﮭﯿﺮ ﮐﯽ ﻣﯿﻨځﮫ.

ھﺮ وار ﭼﮫ ﺗﮫ ﮐﻮر ﯾﺎ ﮐﺎر ﺗﮫ راﺷﯽ ﯾﺎ ﺗﮫ د ﮐﻮره ﺑﮭﺮ ﺗﻠﯽ وی، د ډوډی ﻧﮫ د ﻣﺨﮫ، د ﺧﻮراﮐﯽ ﻣﻮادو ﺳﺮه د ﺳﺮوﮐﺎر ﭘﮫ ﺻﻮرت ﮐﯽ او ﻟﮫ ﺗﺸﻨﺎب ﻧﮫ وروﺳﺘﮫ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻞ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﮫ وﻣﯿﻨځﮫ. ﮐﮫ د ﻻس ﻣﯿﻨځﻠﻮ اﻣﮑﺎن ﻧﮫ وی ﻧﻮ د ﻻس د اﻟﮑﮭﻮل ﻧﮫ ا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻮه.

ټﻮﺧﻠﯽ او ﭘﺮﻧﺠﯽ ﮐﻮل د څﻨګﻠﯽ ﭘﮫ زاوﯾﮫ ﮐﯽ ﮐﻮه

ﮐﻠﮫ ﭼﮫ ﺗﮫ ټﻮﺧﻠﯽ او ﭘﺮﻧﺠﯽ ﮐﻮی ﻧﻮ داﺳﯽ څﺎڅﮑﯽ ﺧﭙﺮﯾږی ﭼﮫ ﺳﺎری ﻣﻮاد ﻟﺮی او وﯾﺮوس ﺧﭙﺮوی. ﮐﮫ ﺳړی ټﻮﺧﻠﯽ او ﭘﺮﻧﺠﯽ د څﻨګﻠﯽ ﭘﮫ زاوﯾﮫ ﯾﺎ ﭘﮫ ﯾﻮه ﮐﺎﻏﺬی دﺳﺘﻤﺎل ﮐﯽ وﮐړی، ﻧﻮ دا ﭼﺎﭘﯿﺮﯾﺎل او ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﺗﮫ د ﺳﺮاﯾﺖ ﻣﺨﮫ ﻧﯿﺴﯽ. ﮐﺎﻏﺬی دﺳﺘﻤﺎل ﺗﻞ ارﺗﯿږه او ﻻﺳﻮﻧﮫ ﻣﯿﻨځﮫ

ﭘﮫ ﺳﺘﺮګﻮ، ﭘﻮزه او ﺧﻮﻟﮫ ﻻس ﻣﮫ وه

ﺳﺮاﯾﺖ د ﺳﺘﺮګﻮ، ﭘﻮزی او ﺧﻮﻟﯽ د ﻣﺨﺎطﯽ ﻏﺸﺎ ﻟﮫ ﻻری ﺧﭙﺮﯾږی. ﭘﮫ ھﻤﺪی دﻟﯿﻞ ﭘﮫ ﺳﺘﺮګﻮ، ﭘﻮزه او ﺧﻮﻟﮫ ﻻس ﻣﮫ وه.

د ﻻﺳﻮ اﻟﮑﮭﻮل

ﮐﮫ ﭘﮫ اوﺑﻮ ﯾﺎ ﺻﺎﺑﻮن ﻻس رﺳﻨﮫ ﻧﮫ وی، ﻧﻮ ﮐﻮﻻی ﺷﯽ د ﻻﺳﻮ د اﻟﮑﮭﻮل ﻧﮫ ﭼﮫ اﻗﻼ ۶۰ ﻓﯿﺼﺪه اﻟﮭﻮل وﻟﺮی اﺳﺘﻔﺎده وﮐړی.

Gå till toppen av sidan